Esittelyssä Strategiamestari -ETF-mallisalkku

Strategiamestari on laajasti eri omaisuusluokkiin ja sijoitustyyleihin hajauttava ETF-mallisalkku. Mallisalkku hyödyntää tutkitusti toimivia sijoitusstrategioita ETF-rahastoilla. Pitkässä juoksussa strategiasijoittaminen on tutkimusten mukaan tarjonnut passiivisia indeksejä parempaa tuottoa.

Henri Heikinheimo
Henri Heikinheimo

Strategiamestari on laajasti eri omaisuusluokkiin ja sijoitustyyleihin hajauttava ETF-mallisalkku. Mallisalkku hyödyntää tutkitusti toimivia sijoitusstrategioita ETF-rahastoilla. Pitkässä juoksussa strategiasijoittaminen on tutkimusten mukaan tarjonnut passiivisia indeksejä parempaa tuottoa.

Mikä on Strategiamestari -ETF-mallisalkku?

Strategiamestari -ETF-mallisalkku – Laaja hajautus omaisuusluokkiin

Strategiamestari -ETF-mallisalkku hyödyntää tutkitusti toimivia sijoitusstrategioita tehokkailla ETF-rahastoilla. Strategiamestari tavoittelee hyvää hajautusta ja perinteistä 60 % osakkeita ja 40 % korkoinstrumentteja sisältävää vertailuindeksiä parempaa tuottoa pienemmällä riskillä yli ajan. Sijoittajan on hyvä huomioida, että salkun kehitys suhteessa vertailuindeksiin voi lyhyillä tarkastelujaksoilla heilahdella merkittävästi.

ETF-mallisalkku on rakennettu välttämään markkina-arvopainotteisiin indekseihin liittyviä ongelmia (mm. riskikeskittymät yksittäisissä osakkeissa ja valtioissa, kalliit osakkeet ylipainossa, ei rebalansointia). Kuten alla olevasta kuvaajasta nähdään, pitkällä aikavälillä markkina-arvoltaan suurimpiin osakkeisiin sijoittaminen on ollut yksi heikoimpia sijoitustrategioita.

Jo yksinkertaisella tasapainotetulla osakesalkulla (kaikkia osakkeita yhtä suurella %-osuudella ja säännöllisesti uudelleenpainottamalla) on päästy markkinaindeksiä parempaan tuottoon. Riskipainotetusti ja laatuyhtiöihin sijoittavat strategiat ovat olleet ylivoimaisia ja tarjonneet vuositasolla 2-3,5 %-yksikköä parempaa tuottoa matalammalla riskillä.

Strategiamestari ETF-mallisalkku hyödyntää strategiasijoittamista (mm. arvo- ja laatu) ETF-valinnoissaan.

ETF-mallisalkku vs. vertailuindeksi

Strategiamestarissa Yhdysvaltain osakemarkkinoiden paino on merkittävästi laajoja maailman osakeindeksejä pienempi, koska Yhdysvaltain osakemarkkinoiden tuotto-odotus on muuta maailmaa matalampi ja koska systemaattiset strategiat toimivat siellä heikommin markkinoiden tehokkuudesta johtuen. Sijoitustutkimuksessa on saatu näyttöä siitä, etteivät useat aiemmin löydetyt strategiat ole enää toimineet kovin tehokkaasti Yhdysvalloissa. Vastaavasti kehittyvien markkinoiden paino on maailman indekseissä erittäin pieni (n. 10 %) suhteessa niiden osuuteen maailman taloudesta (n. 60 %) ja talouskasvusta (n. 80 %). Tästä syystä ETF-mallisalkku pitää kehittyvien markkinoiden osakkeita ylipainossa. Toinen tärkeä syy ylipainotukseen on kehittyvien markkinoiden paremmat tuotto-odotukset ja niiden tarjoama hajautushyöty.

Strategiamestari -ETF-mallisalkku tarjosi ensimmäisinä vuosinaan merkittävästi passiivista vertailuindeksiään korkeampaa tuottoa huolimatta korkeammista kuluistaan. Yhdysvaltojen osakkeiden muuta maailmaa parempi tuottokehitys on näkynyt selvästi vertailuindeksissä ETF-mallisalkkua parempana tuottona vuosina 2016-2018. Lopputulemana Strategiamestarin historiallinen tuotto vuoden 2014 alusta on ollut lähes identtinen vertailuindeksin kanssa.

Tuottokuvaaja: ETF-mallisalkku Strategiamestari vs. vertailuindeksi

Strategiamestari -ETF-mallisalkun historiallisessa tuotossa ei ole huomioitu kaupankäyntikustannuksia, eikä valuutanvaihtokustannuksia. Vertailuindeksin historiallista tuottoa ei ole rasitettu millään kustannuksilla. Vertailuindeksi koostuu 60 %:sti osakkeista (MSCI All Country World Net Return EUR) ja 40 %:sti koroista (20 % iBoxx Eur Sovereigns, 20 % iBoxx EUR Liquid High Yield) .

Hajautus ja riskit

Strategiamestari -mallisalkku on toteutettu tehokkaasti globaalia, omaisuusluokka- ja tyylihajautusta hyödyntäen. Strategiamestari -ETF-mallisalkun edellisessä päivityksessä osakepaino on 45 % sisältäen runsaasti erilaisia tyylejä ja markkinoita. Salkun korko-osuus (35 %) on kohtuullisen tuottohakuinen, mutta sisältää myös osakemarkkinoiden kanssa tyypillisesti heikosti korreloivia instrumentteja. Lisäksi salkussa hyödynnetään raaka-aineiden (10 %) usein tuomaa hajautushyötyä ja erisyklisyyttä osakkeiden kanssa. Viimeisenä komponenttina salkussa on listattuja kiinteistösijoitusyhtiöitä (10 %), jotka niin ikään ovat tarjonneet kohtuullista hajautusta.

Kuten alla olevasta kuvaajasta nähdään, Strategiamestarin historiallinen riski salkun alkupainoin, liukuvalla tuottojen heilunnalla (30 päivän liukuva volatiliteetti) mitattuna, on ollut hyvin identtinen vertailuindeksin riskin kanssa. ETF-mallisalkun edellisessä allokaatiopäivityksessä laskimme salkun riskitasoa, mikä on näkynyt myös volatiliteetissa. Muutosten jälkeen Strategiamestari on hieman vertailuindeksiä defensiivisempi.

Riski: ETF-mallisalkku vs. vertailuindeksi

Näkemyksen otto

Strategiamestarissa toteutetaan Sijoittaja.fi:n strategista markkinanäkemystä (hyödyntäen markkinaympäristöä ja allokaationäkemystämme), joka voi luonnollisesti osoittautua oikeaksi tai vääräksi. Tulevaisuuden ennustaminen on aina haastavaa, mistä syystä näkemyksellisyys on rakennettu erittäin laajasti hajauttaen. Turhaa kaupankäyntiin johtavia salkkumuutoksia pyritään välttämään.

Strategia-/tyyli-ETF:ien suurin ongelma on se, että historiallisesti saadaan rakennettua houkuttelevia myyntitarinoita hyvillä historiallisilla indeksikehityksillä. Sijoittaja.fi:n tehtävänä on puolestaan kriittisesti valita salkkuun ne strategia-ETF:t, joiden historia pohjautuu vahvaan sijoitustutkimuksen näyttöön, ja jotka parhaan käsityksemme mukaan pystyvät kehittymään hyvin myös jatkossa.

Miten ETF-mallisalkun voi ostaa itselle?

Mallisalkkua ei voi ostaa esimerkiksi valmiina rahastomuotoisena pakettina, vaan jokaisen sijoittajan tulee toteuttaa kaupat itsenäisesti pörssivälittäjänsä kautta yksi ETF-sijoitus kerrallaan. Näin toimimalla pidät salkun kulurakenteen matalana, ja pystyt halutessasi muokkaamaan salkun painotusta korkea- tai matalariskisemmäksi sekä hyödyntämään omaa sijoitusnäkemystäsi.

1. Katso mallisalkun sisältö Mallisalkut-sivlta ”Salkun sisältö”-välilehdeltä

2. Perusta arvo-osuustili tai kirjaudu omalle arvo-osuustilillesi

3. Etsi ETF-rahastot omalta välittäjältäsi ja tee toimeksiannot

Mallisalkut (jäsenille)

Käytä mallisalkkuja apuna oman salkun rakentamisessa tai etsi sijoitusideoita!

Sijoittaja.fi ylläpitää kolmea ETF-mallisalkkua ja yhtä suomalaisiin osakkeisiin sijoittavaa mallisalkkua. Lisäksi hoidamme kahta live-salkkua, toinen sijoittaa suomalaisiin laatuosakkeisiin ja toinen Fellow Financen -vertaislainoihin.

Mallisalkut ovat katsottavissa vain Sijoittaja.fi -jäsenille. Liittymällä jäseneksi saat käyttöösi mallisalkut ja sijoittajan työkalut, joilla sijoitat fiksummin.

Jäsenenä näet mallisalkkujen

  • Koko sijoitussalkun sisällön
  • Tuotto- ja riskikehityksen
  • ETF-valintojen perustelut
  • + Saat lisätuottoedun Fellow Financeen

Mallisalkut kuuluvat Sijoittaja.fi:n jäsenyyteen.

Osta jäsenyys!

Strategiamestari-mallisalkku ja muut ETF-mallisalkut löytyvät myös ETF-valintatyökalun Sijoitusideat-osiosta.

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkku ja muut ETF-mallisalkut löytyvät myös ETF-työkalusta.

Lue lisää ETF-mallisalkuista ja strategiasijoittamisesta

Sinua voisi kiinnostaa
Haastattelussa WellO2 Oy:n johto – suomalainen terveysteknologian yritys tähtää kansainväliseen kasvuun
Sijoittaja.fi:n Disruptiiviset teknologiaosakkeet -salkun sisältö ja tuotto
Tunnetuimmat sijoitustyylit, joita sijoittajat käyttävät
New call-to-action
Sijoittajan valinnat