Kolme sijoittajan tärkeintä tunnuslukua

Sijoituskirjat ovat täynnä tunnuslukuja sekä tilinpäätösten, taseen ja kassavirran tulkintaa. Kaikkea ei tarvitse osata ennen sijoituspäätöksiä. Oikeasti kolmella tunnusluvulla pääsee jo pitkälle. Etenkin, kun ne hallitsee syvällisesti.

osakkeet sijoittaminen tunnusluvut

Kolme sijoittajan tärkeintä tunnuslukua

Kolme tärkeintä osakesijoittajan tunnuslukua ovat:

 • Osakekohtainen tulos
 • P/E-luku
 • Osinkotuotto-%

Osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos on yrityksen kehitystä kuvaavista luvuista tärkein. Se kertoo suoraan, paljonko osakkeenomistajalle kuuluu voittoa yhtä osaketta kohden. Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla tilikauden tulos osakkeiden lukumäärällä.

Sijoittajat seuraavat yleensä oikaistua osakekohtaista tulosta. Siinä tilikauden tuloksesta on oikaistu kertaluonteiset kulut ja tulot. Tällöin tulos antaa paremman kuvan operatiivisesta toiminnasta ja on vertailukelpoinen edellisvuosien ja tulevien vuosien oikaistujen tulosten kanssa. Kertaluonteiset kulut voivat esimerkiksi olla liikearvon alaskirjauksia, vastaavasti kertaluonteiset tulot kiinteistön tai liiketoiminnan myyntivoittoja. Mikäli kertaluonteisia eriä ei oikaistaisi toiminnan tuloksista, saisi sijoittaja liian huonon (kertaluonteisia kuluja tuloksessa) tai liian hyvän (kertaluonteisia tuloja tuloksessa) kuvan yhtiön toiminnan kannattavuudesta.

Osakekohtaisessa tuloksessa osakkeiden lukumääränä käytetään osakkeiden keskimääräistä määrää tilikauden aikana. Lukumäärä voi tilikauden aikana muuttua osakeannin seurauksena.

Mikäli sijoittaja seuraa vain liikevaihdon ja tuloksen kehitystä, menee hän harhaan. Esimerkiksi Nokia teki vuonna 2015 liikevaihtoa 12 499 milj. euroa ja oikaistua liiketulosta 1 995 milj. euroa. Vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 23 614 milj. euroa ja 2 173 milj. euroa. Nokian liikevaihto kasvoi selvästi ja liiketulos kasvoi. Miksi sitten osakekurssi laski?

Syy löytyy oikaistusta osakekohtaisesta tuloksesta. Vuonna 2015 se oli 0,36 euroa ja vuonna 2016 se oli 0,21 euroa. Yksi syy oikaistun osakekohtaisen tuloksen laskuun oli osakemäärän kasvu. Luonnollinen selitys luvuille on Alcatel-Lucentin hankinta, mikä kasvatti liikevaihtoa ja liiketulosta, mutta lisäsi osakkeiden lukumäärää. Ensimmäisenä hankintavuotena yrityskauppa ei siten tuonut Nokian osakkeenomistajille arvoa, vaan söi sitä.

P/E-luku

P/E-luku tulee sanoista Price per Earnings eli osakkeen hinta jaettuna osakekohtaisella tuloksella. Yksinkertainen tunnusluku, jonka voi helposti tulkita väärin.

P/E-luku kertoo, kuinka monessa vuodessa osake maksaa itsensä takaisin tuloksella laskettuna. Jos esimerkiksi osakkeen hinta on 16,00 euroa ja osakekohtainen tulos on 1,00 euroa, kestää tasaisella tuloksenteolla 16 vuotta, jotta osakkeen hinta on kasassa.

P/E-luku 16, on itse asissa pörssin pitkän aikavälin keskiarvo. Jos pörssin P/E-luku on alempi, osakkeiden sanotaan olevan arvostustasoltaan edullisempia suhteessa historiaan ja jos P/E-luku on korkeampi, osakkeiden arvostustason sanotaan olevan korkeampi kuin historiassa.

P/E-luvussa P:nä käytetään osakkeen hintaa nyt. Pörssiyritysten tilinpäätöksissä esitetään usein tärkeimpiä tunnuslukuja ja myös P/E-luku on usein laskettu. Tällöin P:nä on käytetty tilikauden viimeisen päivän, esim. 31.12.xxxx päätöskurssia. Tämä on kuitenkin väärin, sillä tilinpäätös julkistetaan useita viikkoja tilikauden päättymisen jälkeen. Sijoittajilla tilikauden tulos ei ole 31.12. tiedossa. Oikeampi tapa olisi käyttää tilinpäätöksen julkistuspäivän päätöskurssia.

E:nä käytetään osakekohtaista tulosta. Yleensä E on joko viimeisimmän tilinpäätöksen osakekohtainen tulos tai rullaava 12 kuukauden toteutunut osakekohtainen tulos. Esimerkiksi nyt sijoittaja voisi laskea P/E-luvun käyttäen osakkeen 20.8.2019 päätöskurssia ja vuoden 2018 tilinpäätöksen osakekohtaista tulosta. Ongelmana tässä on se, että markkinat eivät hinnoittele osakkeita toteutuneiden tulosten, vaan tulosennusteiden perusteella. Tästä syystä myös 12 kk:n rullaavan toteutuneen osakekohtaisen tuloksen käyttäminen P/E-luvussa johtaa väärään tulkintaan.

Miten P/E-luku sitten pitäisi laskea ja tulkita?

 • Käytä P:nä osakkeen tämänhetkistä hintaa.
 • Ota E:ksi kuluvan ja seuraavan vuoden tulosennuste.
 • Jos P/E-luvut ovat alle 16, osake on edullisempi kuin pörssi historiassa keskimäärin => selvitä syy miksi
 • Jos P/E-luvut ovat yli 16, osake on kalliimpi kuin pörssi historiassa keskimäärin => selvitä syy miksi

Alla on KONEen kertaluonteisista eristä oikaistu osakekohtainen tulos kuudelta viimeiseltä vuodelta sekä kuluvan ja ensivuoden tulosennuste. P on 20.8.2019 kurssi. P/E-luku laskettuna vuoden 2019 tuloksella on 28,6 ja vuoden 2020 tuloksella 25,7. Miten KONEen P/E-lukua pitäisi tulkita? Onko KONE kallis?

 

Sijoittaja, joka ei ole koskaan kuullutkaan KONEesta, näkee, että pitkän aikavälin trendi osakekohtaisen tuloksen kehityksessä on nouseva, mutta vuodet 2017 ja 2018 tulos laski. Vuosina 2019 ja 2020 osakekohtaisen tuloksen ennustetaan kääntyvän takaisin nousu-uralle.

Etenkin vuonna 2020 tuloskasvu kiihtyy 12 %:iin. Kiihtyvä tuloskasvu mahdollistaa keskimääräistä korkeamman P/E-luvun. Silti pelkästään osakekohtaisen tuloksen kehitystä katsoen yli 25 P/E-luvut tuntuvat liian korkealta. KONEen tapauksessa korkeaan arvostustasoon vaikuttaa myös yhtiön suuret nettovarat. KONEen gearing on -60 %. Yhtiöllä on Helsingin pörssin vahvimpia taseita.

Toinen asia, jonka sijoittaja havaitsee kahdeksan vuoden tuloksista, on tuloksen tasaisuus. Tämä kertoo osakkeen laadusta ja laadusta kannatta maksaa keskimääräistä enemmän. Laatuosakkeet ovat nimittäin historiassa tuottaneet selvästi pörssin keskimääräistä tuottoa enemmän. KONE onkin täyden kympin laatuyhtiö. Osaketyökalulla sijoittaja voi tutkia KONEen pisteitä ja tunnuslukuja tarkemmin.

Miksi P/E-luku on matala?

Monet sijoittajat etsivät matalan P/E-luvun yhtiöitä. Matala P/E-luku on yksi arvo-osakkeen määritelmä. Jos P/E-luku on alle pörssin historiallisen keskiarvon 16, voi selityksenä olla:

 • Koko pörssin arvostustaso on historiakeskiarvoa matalampi
 • Yhtiön tulos vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen (tyypillisesti sykliset osakkeet)
 • Yhtiön tulos ei kasva tai sen ennustetaan laskevan
 • Yhtiö on aliarvostettu.

Miksi P/E-luku on korkea?

Vastaavasti korkealle P/E-luvulle on selityksensä:

 • Koko pörssin arvostustaso on historiakeskiarvoa korkeampi
 • Yhtiön tulos on vakaa suhdanteesta toiseen
 • Yhtiön tulos kasvaa tulevaisuudessa
 • Yhtiö on yliarvostettu.

Osinkotuotto-%

Osinkotuotto-% lasketaan jakamalla osinko osakkeen nykyisellä hinnalla. Hintana käytetään tämänhetkistä hintaa. Osinko vastaavasti voi olla viimeisin osinko tai osinkoennuste.

Helsingin pörssin keskimääräinen osinkotuotto-% on historiassa ollut noin 4 %:ia. Kun Helsingin pörssin osakkeet ovat pitkässä juoksussa tarjonneet noin 8 %:n tuoton, on osinkotuoton osuus tästä ollut puolet.

Osinko on usein vakaampi kuin osakekohtainen tulos. Yhtiöt pyrkivät huonompinakin vuosina maksamaan osinkoa, sillä omistajat arvostavat tasaista osinkovirtaa. Sijoittajien puhuessa osinkoyhtiöistä tarkoitetaan usein kahdentyylisiä osinkoyhtiöitä:

 • Osinko-osake on keskimääräistä korkeampaa osinkotuottoa tarjoava osake
 • Osinkoaristokraatti on tasaisesti vuodesta toiseen osinkoa kasvattava osake.

Osaketyökalussa osinkopisteet lasketaan osinkotuoton ja osinkohistorian perusteella. Tästä artikkelista löytyvät Suomen parhaat osinkokoneet.

Miten osinkotuotto-%:ia pitäisi tulkita?

Osinkotuotto-% on helppo laskea. Tulkinta vaatii jälleen hieman vaivaa. Alla on tunnetun suomalaisen osinko-osakkeen, Sammon, osinkohistoria ja kuluvan vuoden osinkoennuste.

Osinkotuotto 2018 on laskettu jakamalla vuodelta 2018 jaettu osinko 2,85 euroa 20.8.2019 päätöskurssilla 37,08 euroa. Osinkotuotto-%:ksi saadaan 7,7 %:ia. Vastaavasti vuoden 2019 osinkoennuste on 2,90 euroa. Osinkotuotto-%:ksi saadaan ennustetta käyttämällä 7,8 %:ia. Luvut ovat selvästi yli pörssin keskiarvo-osinkotuoton. Sammon osinkohistoria kertoo sijoittajalle, että Sampo on tasaisesti kasvattanut osinkoa, mutta kasvuvauhti on hidastunut.

 

Osinkotuotto-%:n laskennassa sijoittajan kannattaa aina käyttää tulevaa osinkoa. Mennyt osinko on nimittäin jo maksettu. Osinkotuotto-%:n tulkinnassa kannattaa aina tarkistaa yhtiön osinkohistoria. Esimerkiksi Sammon osinkohistoria kertoo sijoittajalle, että Sampo on vakaa ja hyvä osingonmaksaja ja 2,90 euron osinkoennuste on siten realistinen. Sammon kohdalla sijoittajan huolenaiheena on osingon kasvuvauhti, mikä on näkynyt yhtiön kurssikehityksessä. Markkinat eivät usko, että yhtiö pystyy kasvattamaan osinkoa tulevaisuudessa entistä vauhtia.

Jos yhtiö ei jaa osinkoa, sille on käytännössä kaksi selitystä:

 1. Yhtiöllä ei ole jakokelpoisia varoja ja/tai se on maksuvaikeuksissa.
 2. Yhtiö on kasvuyhtiö, joka investoi voittovarat kasvuun.

Jälkimmäisessä ei ole mitään vikaa niin kauan, kun investointien tuotto on omistajille parempi kuin osinkotuotto. Ensimmäinen taas on kriisin merkki ja sijoittajan kannattaa olla varovainen.

Osinkoyhtiöistä sijoittajan kannalta parhaimpia sijoituksia ovat hyvää osinkotuottoa (4 %:ia tai yli) tarjoavat yhtiöt, jotka kasvattavat osinkoa vuodesta toiseen. Kolmas tarkkailtava luku on osingon kasvuvauhti, joka ei saisi laskea. Tällaiset osinko-osakkeet sopivat pitkän aikavälin sijoituksiksi. Näiden riski on myös keskimääräistä matalampi, joten ne kestävät kurssiromahdusta yleisindeksiä paremmin.

Hyödynnä Sijoittaja.fi:tä

Sijoittaja-fi sijoitusideat!

Alkuperäinen artikkeli julkaistu Sijoittaja.fi:ssä 2017.

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


27.2.2020 12:10 | Timo Heikkilä
Listasimme kaikki 2020 vuoden osingon kasvattajat

26.2.2020 09:43 | Timo Heikkilä
Milloin koronakurssilasku loppuu?


YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy