Ennakoivat talousindikaattorit kertovat talouden suunnasta

Ennakoivat talousindikaattorit nimensä mukaisesti ennakoivat talouden tilaa ennen kuin talouden nykytila itsessään on vielä muuttunut. Miltä lähitulevaisuus näyttää indikaattoreiden mukaan?

Lauri Nikula
Lauri Nikula

Ennakoivat talousindikaattorit nimensä mukaisesti ennakoivat talouden tilaa ennen kuin talouden nykytila itsessään on vielä muuttunut. Miltä lähitulevaisuus näyttää indikaattoreiden mukaan?

Osakemarkkinat yksi tunnetuimmista ennakoivista indikaattoreista

Osakemarkkinat ovat yksi tunnetuimmista ennakoivista talousindikaattoreista. Osakemarkkinoiden nähdään heijastavan talouden kehitystä noin 6–12 kuukautta tulevaisuuteen mikä tarkoittaa, että osakkeet tyypillisesti kääntyvät laskuun, kun ne odottavat reaalitalouden heikkenevän, ja tämä käännös tapahtuu yleensä ennen kuin talousdata itsessään on heikentynyt. Esimerkiksi vuonna 2022 markkinat olivat pääasiassa laskusuunnassa, kun keskuspankkien koronnostojen inflaatiota vastaan pelättiin osuvan kovaa yrityksiin ja talouteen.

Osakemarkkinoiden lisäksi ekonomistit ja analyytikot seuraavat useita muita ennakoivia talousindikaattoreita, joilla pyritään hahmottamaan miltä taloudessa näyttää lähitulevaisuudessa. Osakemarkkinoiden tapaan ennakoivissa talousindikaattoreissa nähdään tyypillisesti käänne jo huomattavasti ennen kuin taloustilanne itsessään on muuttunut. Tutustumme tässä artikkelissa tarkemmin muutamiin keskeisiin ennakoiviin talousindikaattoreihin ja tarkastelemme mitä ne kertovat tällä hetkellä tulevaisuuden talouden tilasta.

Uudet rakennusluvat ja rakennusten aloitukset

Rakennusluvat kertovat myönnetyistä luvista uusien rakennushankkeiden aloittamiseen ja lupien kehitys pyrkii kuvastamaan rakennusalan tulevaa kehitystä. Nouseva trendi rakennusluvissa indikoi kasvavasta rakentamisesta, lisääntyvistä työpaikoista ja korkeammasta BKT:sta. Rakennuslupien lasku taas kertoo alan hiipumisesta, mikä vähentää työpaikkojen määrää ja laskee BKT:ta. Myös moni muu toimiala liittyy kiinteästi rakentamiseen, joten alan kehityksellä on laajempia vaikutuksia.

Rakentaminen on suhdanneherkkä toimiala, joten suhdannekehitystä voi ennakoida rakennuslupien ja rakennusten aloitusten määristä. Rakennusluvissa kuukausittaiset vaihtelut voivat olla suuria, joten yksittäisten kuukausien sijaan kannattaa seurata muutaman kuukauden trendiä lupien kehityksessä.

Yhdysvalloissa rakennusluvat olivat monta vuotta laskussa ennen finanssikriisiä, kunnes ne lopulta pohjasivat vuoden 2009 ensimmäisellä kvartaalilla samoihin aikoihin osakemarkkinoiden kanssa. Yhdysvaltojen BKT pohjasi perässä seuraavalla kvartaalilla. Nyt rakennusluvat ovat jälleen olleet laskutrendissä vuoden 2022 alkupuoliskolta lähtien, mikä kertoo alan hidastuvasta kehityksestä.

Lähde: Federal Reserve Economic Data

Uusien ja vanhojen asuntojen myyntimäärät

Rakennuslupien yhteydessä kannattaa tarkastella myös uusien ja vanhojen asuntojen myyntimääriä, mikä kuvaa rakennusalan kysyntätilannetta kyseisenä ajankohtana. Yhdysvalloissa uusien ja vanhojen asuntojen myyntimäärät laskivat myös pitkään ennen finanssikriisiä, ja tämän jälkeen ne kääntyivät pikkuhiljaa nousuun. Nyt Yhdysvalloissa varsinkin vanhojen asuntojen myyntimäärät ovat romahtamassa samalla kun asuntojen hinnat pysyttelevät ennätyskorkeilla tasoilla. Myös uusien asuntojen myyntimäärät ovat laskutrendissä.

Yhdysvalloissa asuntojen hintoja pitää yllä finanssikriisistä asti laskenut myymättömien asuntojen määrä, eli kuihtuva tarjonta pitää yllä kysyntää ja asuntojen hintoja. Asunnonostajalle tilanne on haastava, kun asuntojen hinnat pysyvät korkealla, mutta asuntolainan korkokustannukset ovat samalla nousseet huomattavasti.

United States Existing Home Sales

Lähde: Trading Economics

Euroalueen rakennusala

Euroalueen rakennusalan kehitystä voi seurata esimerkiksi S&P Globalin keräämän euroalueen rakennussektorin ostopäällikköindeksin (PMI) lukemista. Indeksi kerätään kokoamalla kyselytulokset noin 650 eurooppalaisen rakennusyrityksen ostopäälliköiltä. Indeksi mittaa suurten euromaiden rakennusaktiviteettia, ja alle 50 pisteen lukema viittaa talouden yleiseen hidastumiseen, kun taas yli 50 pisteen lukema viittaa talouden kasvuun.

Euroalueen rakennusalan PMI tippui 50 pisteen alapuolelle toukokuussa 2022 ja viimeisin lukema joulukuulta oli 42,6, joka kertoo rakentamisen jyrkimmästä supistumisesta sitten alkuvuoden 2020. Uudet tilaukset laskevat ja yritykset pysyvät pessimistisinä tulevan rakentamisen suhteen. Rakennusmateriaalien inflaation tosin kerrotaan hidastuvan.

Myöskään euroalueella ei olla vielä nähty suurempaa tiputusta asuntojen hinnoissa, mutta maakohtaisia eroja toki löytyy. Esimerkiksi Ruotsissa asuntojen hinnat ovat tippuneet jo toistakymmentä prosenttia kevään 2022 huippuhinnoista.

Euro Area Construction PMI

Lähde: Trading Economics

Teollisuuden ostopäällikköindeksit

Myös teollisuuden ostopäällikköindeksit ovat yksi keskeisimmistä ennakoivista indikaattoreista taloudelle ja markkinoille. Ostopäällikköindeksit kootaan kuukausittain yksityisen sektorin yritysten ostopäälliköille tehdyistä kyselyistä, joissa vastaajia pyydetään vertaamaan erilaisia liiketoimintaolosuhteita kuukauden takaiseen tilanteeseen. Yli 50 pisteen lukema kertoo teollisuuden kasvusta, kun taas alle 50 pisteen lukema kertoo teollisuustuotannon laskusta.

Sijoittaja.fi:n markkinaympäristöstä löytyy kootusti eri maiden tuoreimmat ostopäällikköluvut verrattuna edellisen kolmen kuukauden keskiarvoon. Näin sijoittaja voi hahmottaa yksittäisten lukujen lisäksi nykyistä kehitystrendiä. Tällä hetkellä kaikkien suurten talousalueiden teollisuustuotanto laskee ostopäällikkölukujen mukaan ja kokonaistalouskasvu hidastuu.

Useissa Euroopan maissa on siirrytty ”rauhoittuvan hidastumisen” -alueelle, jossa viimeisimmät ostopäällikköluvut ovat kolmen kuukauden trendiä korkeammalla, mutta vielä alle 50. Yhdysvallat taas ovat ”kiihtyvän hidastumisen” -alueella, jossa viimeisimmät luvut ovat kolmen kuukauden keskiarvoa alempana.

Uusien kestokulutushyödykkeiden tilaukset

Uusien kestokulutustuotteiden tilaukset kertovat milloin yritykset ja kuluttajat hankkivat pidempään kestäviä investointihyödykkeitä. Kuluttajien osalta tämä viittaa esimerkiksi autoihin, huonekaluihin ja kodinkoneisiin. Yritysten osalta tämä viittaa taas esimerkiksi teollisuuslaitteisiin, kuorma-autoihin tai muihin pitkäkestoisiin koneisiin ja laitteisiin.

Sijoittajan kannalta kyseessä on tärkeä mittari, sillä se antaa kokonaiskuvan talouden kysynnästä. Investointihyödykkeiden uudet tilaukset kasvavat silloin, kun kuluttajilla ja yrityksillä on luottavainen näkymä tulevasta. Investointihyödykkeiden valmistus myös lisää työllisyyttä ja sitä kautta muuta kulutuskysyntää tulevaisuudessa.

Yhdysvalloissa yritysten kestokulutustuotteiden tilaukset lähtivät jyrkästi tippumaan finanssikriisin alkumetreillä. Myös koronapandemian alettua tiputus oli jyrkkä, mutta palautuminen oli myös nopeaa. Nyt viimeisin luku marraskuulta 2022 tippui 2,1 % edellisestä kuukaudesta, mikä alitti -0,7 %:n konsensusennusteen selvästi. Kuukausittaiset erot indikaattorissa voivat tosin olla merkittäviä, joten yhden kuukauden tiputus ei vielä itsessään ole vahva signaali talouden kehityksestä.

Yksittäiset suuret erät voivat vääristää kestokulutustuotteiden tilausten kokonaiskuvaa, minkä vuoksi lukua kannattaa seurata myös ilman liikenteen ja maanpuolustuksen tilauksia (Durable Goods Orders Excluding Defense, Durable Goods Orders Excluding Transportation). Näissäkään luvissa ei ole vielä nähtävissä useamman kuukauden taitetta.

Lähde: Federal Reserve Economic Data

Euroopan talouden kehitystä ennakoiva indeksi

Ifo-indeksi on sijoittajien keskuudessa seurattu indeksi, joka antaa kuvan Saksan taloustilanteesta. Saksa on Euroopan suurin talous, joten Ifo ennakoi myös muun Euroopan kehitystä. Ifo-indeksi koostetaan kuukausittain noin 9000 yritysjohtajan kyselyvastauksista, ja indeksi kuvaa yritysten näkymiä tämänhetkisestä ja tulevasta markkinakehityksestä.

Tuoreimmasta Ifo-indeksin raportista nähdään, että vuoden 2022 aikana Saksan yritysjohtajat ovat pääosin arvioineet yritystensä nykytilan (harmaa viiva) olevan melko vakaalla tasolla, mutta kuuden kuukauden odotukset (sininen viiva) on selvästi laskenut vuoden aikana, tosin kääntyen nousuun vuoden loppua kohden. Toimintaympäristöä kuvaava punainen viiva hahmottaa yritysten nykytilan ja odotusten suhdetta, ja myös se on ollut loppuvuodesta 2022 nousussa, ennakoiden Saksan talousympäristön positiivista kehitystä.

Lähde: ifo Institute

Suhdanneindikaattoreiden yhdistelmäindeksit

Yksittäisten indikaattoreiden lisäksi sijoittaja voi tarkastella useista ennakoivista indikaattoreista koostettuja indeksejä. Esimerkiksi Sijoittaja.fi:n markkinaympäristöstä löytyy OECD:n ennakoivat suhdanneindeksit (Composite Leading Indicator, CLI) Pohjois-Amerikan ja Euroalueen osalta, sekä yhdysvaltalaisen tutkimuslaitoksen Conference Boardin ylläpitämä ennakoivaa talousindeksiä (Leading Economic Index, LEI).

Kaikki indeksit ovat kääntyneet vuonna 2022 nollarajan alapuolelle, mikä on usein ennakoinut taantumaa.

Mitä indikaattorit kertovat tulevaisuuden talouskehityksestä?

Artikkelissa käydyt indikaattorit kertovat, että sekä Yhdysvalloissa että Euroalueella rakennusala hidastuu uusien tilausten ja rakennuslupien hyytyessä. Tämä hidastaa talouden kasvua ja laskee alan työpaikkojen määrää.

Asuntokauppa on varsinkin Yhdysvalloissa romahtanut, mikä voi lopulta kääntää myös asuntojen hinnat laaja-alaisempaan laskuun ainakin paikallisesti. Asunnot ovat maailmanlaajuisesti kuluttajien suurin omaisuuserä, joten asuntojen laskevat hinnat laskevat kuluttajien varallisuutta, mikä taas saa ihmiset varovaisemmiksi kulutuspäätöksien suhteen. Tämä taas vähentää yritysten myyntiä hidastaen talouskasvua ja lisäten työttömyyttä. Myös rakentaminen kärsii asuntojen laskevista hinnoista.

Asuntojen tarjonnan niukkuus toisaalta auttaa kannattelemaan asuntomarkkinoita.

Teollisuusindikaattoreiden mukaan talouden näkymät eivät tosin ole välttämättä niin synkät. Ostopäällikköindeksit ovat kyllä merkittävillä talousalueilla tippuneet alle 50 pisteen, mutta esimerkiksi Ifo-indeksin perusteella Saksan yritysjohtajat ovat vuoden 2022 aikana varautuneet energiakriisin osalta pahimpiin skenaarioihin, mutta nyt varsinkin roimasti laskenut maakaasun hinta on kääntänyt toimintaympäristön näkymiä valoisammiksi.

Yhdysvalloissa taas teollisuusyritysten investoinnit kestokulutustuotteisiin ovat vielä pysyneet korkealla tasolla, tosin marraskuuss nähtiin ennusteita suurempaa laskua. Mikäli luvussa alettaisiin nähdä useamman kuukauden laskua, ennakoisi se silloin teollisuuden hidastumista.

Monissa ennakoivissa indikaattoreissa nähdään tällä hetkellä liikkeitä, joita ei nopean koronadipin lisäksi ole nähty useisiin vuosiin. Vaikka moni indikaattori on laskussa, niin ennakoivissa indikaattoreissa käänne positiiviseksi viestii valoisimmista talouden näkymistä, jolloin voi esimerkiksi olla hyvä aika olla sijoittajana liikenteessä.

Sijoittaja.fi:n markkinaympäristöstä löydät PMI lukujen ja suhdanneindikaattoreiden lisäksi paljon muita markkinaindikaattoreita, joiden avulla saat nopeasti ajantasaisen kuvan markkinoiden tilanteesta.

Sinua voisi kiinnostaa
Atrian uusi johto yrityskaupoilla Ruotsissa – analyysi
Riski-indikaattori edelleen ”suosi osakkeita” -tasolla
NoHon Sveitsin yritysosto osui kultasuoneen – analyysi
Sijoittajan valinnat