Nordic ID vastaa sijoittajien kysymyksiin

Nordic ID on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, jolla on käynnissä First North -listautumisanti. Tässä artikkelissa yhtiön johto vastaa sijoittajien kysymyksiin.

analyysi Nordic ID

Listautuminen

 • Yleisöannin merkintäaika 5.11-23.11.2018. (listautumisaikaa pidennetty)
 • Listautumisanti koostuu osakeannista (”Osakeanti”) ja osakemyynnistä (”Osakemyynti”).
 • Yhtiö tarjoaa Osakeannissa enintään 648 150 Antiosaketta
 • Osakemyynnissä tarjotaan enintään  277 770 Myyntiosaketta Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 28,7 % Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia
 • Merkintähinta Yleisö- ja Instituutioannissa on 5,40 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.
 • Listautumisannin ehdot kokonaisuudessaan on kuvattu Nordic ID:n julkaisemassa Yhtiöesitteessä, joka on saatavilla osoitteessa nordicid.fi/ipo.

Lue myös Sijoittaja.fi:n analyysi Nordic ID:stä!

 Yhtiö vastaa sijoittajien kysymyksiin

Kysymys: Yhtiön liikevaihto ja oikaistu käyttökate kasvoivat H1:llä vertailukauteen nähden. Mistä kasvu ja kannattavuuden parannus johtuivat?

Vastaus: Kasvaneesta laite- ja ratkaisumyynnistä mm. uusilla markkinoilla mutta myös päämarkkinoille. Viivakoodilaitteiden merkitys on pienentynyt ja  RFID-laitteiden myynti on kasvanut selvästi. Myös ratkaisuliiketoiminnan asiakashankinta on lähtenyt hyvin käyntiin.

 

Kysymys: Mitä olivat kertaluonteiset kulut H1:llä, miten ne vaikuttivat raportoituun tulokseen ja kuinka paljon niitä oli?

Vastaus: Listautumiskulut. Noin 220 t€ H1 loppuun mennessä.

 

Kysymys: Miten yhtiön liikevaihto jakautuu eri segmenttien/palveluiden kesken viimeisen 12 kk aikana?

Vastaus: Tilikaudella 3/2018 liikevaihdosta 64 % syntyi RFID-laitteiden myynnistä, 29 % viivakoodinlukijoiden myynnistä, ja 7 % palveluratkaisuista.

 

Kysymys: Mitkä ovat eri segmenttien kasvunäkymät?

Vastaus: Keskeinen Nordic ID:n kasvun komponentti on siirtymä arvoketjussa uuteen, aiempaa laajempaan kokonaispalvelun tuottajan rooliin. Käytännössä tämä tarkoittaa siirtymistä laitevalmistajasta kokonaispalveluiden tuottajaksi, jolloin yhtiö voi laajentaa palveluntarjontaansa nykyisille ja uusille asiakkaille sekä uusille toimialoille.

Kysymys: Miksi RFID-markkinan odotetaan nyt lyövän läpi?

Vastaus: RFID-tunnisteilla on iso markkinapotentiaali. Vuonna 2018 passiivi RFID-tunnisteiden markkinan arvon on arvioitu olevan noin 4,5 mrd USD, mutta vuonna 2022 sen ennustetaan olevan noin 5,3 mrd USD (CAGR, 2018-2022: ~4,2 %). RFID-tunnisteiden yksikköhinnat ovat laskeneet ja niiden ennustetaan laskevan edelleen tulevaisuudessa, joten RFID-tunnisteiden kappalemääräisen käytön laajentuminen on ennustettavasti RFID-tunnisteiden markkinan arvon kasvua suurempaa. Esimerkiksi vuonna 2017 myytiin arviolta noin 16 miljardia passiivi RFID-tunnistetta.7 Vaikka Nordic ID ei itse valmista RFID-tunnisteita, RFID-tunnisteiden laajempi käyttöönotto luonnollisesti edistää Nordic ID:n tarjoaman palveluratkaisun kysyntää, koska teknologinen penetraatio kasvaa ja RFID-ekosysteemi laajenee.

Globaalille vähittäiskaupan alalle on ennustettu eri segmenteissä keskimäärin noin 4,5 – 6,0 % vuosittaista markkina-arvon kasvua vuodesta 2017 vuoteen 2022, lukuun ottamatta verkkokauppaa, jolle ennustetaan jopa yli 12 % keskimääräistä vuosittaista kasvua1, 2, 3, 4. Nordic ID uskoo hyötyvänsä vähittäiskaupan ja erityisesti verkkokaupan vahvasta kehityksestä, kun materiaalivirtojen ja tavarasaldojen hallinnan merkitys korostuu. Nordic ID:n palveluratkaisun uskotaan myös helpottavan vähittäiskaupan monikanavaisuutta, kun sekä verkkokauppa että kivijalkakauppa voivat käyttää yhtä keskitettyä varastoa, varastosaldot ovat tarkkoja ja tavarat ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Autojen valmistukseen liittyvän markkinan arvon on ennustettu kasvavan keskimäärin vuosittain noin 3,6 % vuodesta 2017 vuoteen 2022. Valmistettujen yksikköjen määrän on ennustettu kasvavan keskimäärin vuosittain noin 1,9 % vuodesta 2017 vuoteen 2022. Autoalan jälkimarkkinoiden, kuten varaosamyynnin, on ennustettu kasvavan keskimäärin vuosittain noin 7,0 % vuodesta 2017 vuoteen 2022.5, Nordic ID:n näkemyksen mukaan autoteollisuuteen liittyvän markkinan arvon kasvu luo kysyntää Nordic ID:n tarjonnalle, jonka avulla voidaan kehittää muun muassa autoteollisuuden toimitusketjun tehokkuutta ja parantaa pääomaresurssien käyttöä

Teollisuuden tukipalvelut -toimiala koostuu esimerkiksi työkoneita, työkaluja ja työvaatteita vuokraavista yhtiöistä, muita vuokrauspalveluita tarjoavista yhtiöistä sekä teknistä huolto- ja ylläpitopalvelua tarjoavista yhtiöistä. Esimerkiksi työvälineiden ja työkalujen vuokraustoimintaa edistävät rakennusalan investoinnit, infrastruktuuri-investoinnit ja yhtiöiden haluttomuus tehdä investointeja kalliisiin työkoneisiin ja työkaluihin. Työkoneiden ja työkalujen vuokraus lisää yhtiöiden toiminnan joustavuutta ja esimerkiksi lainsäädäntö saattaa vaatia ihmistyön korvaamista koneilla, mikä on helppo toteuttaa koneiden vuokrauksella. Esimerkiksi Euroopan laitteiston vuokrausmarkkinan ennustetaan kasvavan vuosittain keskimäärin noin 3,0 % vuodesta 2017 vuoteen 2019. Yhdysvaltain koneiden, työkalujen ja tapahtumakaluston vuokrausmarkkinan ennustetaan kasvavan vuosittain keskimäärin noin 4,6 % vuodesta 2017 vuoteen 2020.78]

 

Kysymys: Mitkä ovat Nordic ID:n strategiset tavoitteet?

Vastaus: Nordic ID:n strategiana on olla teknologiasta riippumaton PaaS-liiketoimintamallia käyttävä IoT-sovellusten toimittaja. Keskeinen Yhtiön kasvun komponentti on siirtymä arvoketjussa uuteen, aiempaa laajempaan kokonaispalvelun tuottajan rooliin. Pyrimme kasvattamaan liikevaihtoamme seuraavan viiden vuoden aikana keskimäärin 30 % vuodessa. Tavoitteenamme on ylittää 40 EURm liikevaihto vuonna 2023.

 

Kysymys: Miksi Nordic ID:hen kannattaa sijoittaa?

Vastaus:

 • PaaS-liiketoimintamalli – PaaS-malliin perustuvan liiketoimintamallin etuja ovat sen skaalautuvuus, ennakoitavuus, kannattavuus sekä matalat investointikulut. Asiakkaan näkökulmasta etuja ovat matala käyttöönottokynnys ja -kustannus sekä räätälöitävyys. Radea-ohjelmistoalusta mahdollistaa sen, että aikaa vievää ja kallista järjestelmäintegraatiota ei enää tarvita. Radea-ohjelmistoalusta keskustelee muiden taustajärjestelmien (kuten ERP, CRM) kanssa tuottaen älykästä tietoa. Lisäksi Radea-ohjelmistoalusta tuottaa itsenäisesti analytiikkaa, jolloin esimerkiksi erilaiset KPI (Key Performance Indicator) -tunnusluvut ovat nopeasti yrityksen johdon saatavilla. Radea-ohjelmistoalustan pystyy myös kytkemään lähes mihin tahansa toiminnanohjausjärjestelmään tai muuhun vastaavaan järjestelmään, jossa kyseistä dataa tarvitaan. Tämä on Radea-ohjelmistoalustan yksi suurimmista kilpailueduista ja se mahdollistaa myös aidon skaalautuvuuden sekä joustavuuden asiakaskentässä. Asiakas voi valita juuri ne ominaisuudet ja laitteet, joita tarvitsee. Tämä lisää merkittävästi joustavuutta muuttuvissa liiketoimintaympäristöissä. Radea-ohjelmistoalustaa ylläpidetään ja päivitetään keskitetysti, mikä laskee asiakkaan järjestelmien ylläpitoon ja tukeen liittyviä kustannuksia sekä pitää järjestelmät jatkuvasti ajan tasalla ja päivitettyinä.

 

 • Kokonaispalveluratkaisu – Kokonaispalveluratkaisun tarjoaminen tarkoittaa asiakkaalle helppoa tapaa hankkia sekä laajennettava ohjelmistoalusta analytiikkaa ja yksinkertaista ERP tai CRM -integraatiota varten, että tarvittavat luku- ja tukilaitteet IoT-ympäristön toteuttamiseksi yhdeltä ja samalta tarjoajalta. Palveluratkaisu voidaan hankkia jatkuvalaskutteisesti, jolloin huomattavaa alkupään investointia ei enää tarvita. Nordic ID:n palveluratkaisu koostuu RFID-laitteista, Radea-ohjelmistoalustasta sekä niihin liittyvistä tukipalveluista.  Yhtiö tarjoaa myös muihin sensoriteknologioihin pohjautuvia lukulaitteita, kuten viivakoodilukijat.

 

 • Kyky ja näkemyksellisyys digitalisoida asiakkaiden liiketoimintaa – Nordic ID:n palveluratkaisulla digitalisoidaan asiakkaan liiketoimintaa ja tuotetaan asiakkaalle reaaliaikaista tietoa, jonka avulla asiakkaan tuotanto- ja logistiikkaprosesseja, varastonhallintaa ja kustannustehokkuutta voidaan parantaa. Nordic ID:n kokonaispalveluratkaisu mahdollistaa asiakkaille myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen.

 

 • Edelläkävijyys – Nordic ID:n edelläkävijyys näkyy siinä, että Yhtiö hyödyntää olemassa olevaa teknologiaa uudella tavalla ja yhdistää teknologista osaamista palveluliiketoimintaan. Nordic ID myös kehittää jatkuvasti uusia entistä älykkäämpiä ratkaisuja palvelemaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Yhtiön edelläkävijyys on nähtävissä myös kykynä tarjota erittäin laadukkaita ja innovatiivisia laitteita, joihin asiakkaat voivat luottaa myös pitkällä aikavälillä.

 

 •  Kasvava ja kansainvälinen markkina – Nordic ID:llä on merkittävät laajentumismahdollisuudet. Viime tilikaudella Yhtiön liikevaihdosta 83 % tuli viennistä ja sen vahvasti globaaleihin ilmiöihin nojaavalla liiketoimintamallilla on useita markkinapohjaisia kasvuajureita. Uuden tarjoaman kautta Nordic ID:llä on myös hyvät mahdollisuudet laajentaa tarjontaa yhtiön nykyiseen asiakaskuntaan. Kustannustehokas ja jatkuvalaskutteinen, asiakkaan järjestelmiin helposti integroitava ratkaisu sopii myös pienille ja keskisuurille yrityksille, joille materiaalinhallintaan tarkoitetut ratkaisut ovat tähän asti olleet liian kalliita käyttöönottaa.

Lue myös Sijoittaja.fi:n analyysi Nordic ID:stä!

 

[1] MarketLine. (2018). Global Apparel Retail.

[2] MarketLine. (2018). Global Online Retail.

[3] MarketLine. (2018). Global Food & Grocery Retail.

[4] MarketLine. (2018). Global Electrical & Electronics Retail.

[5] MarketLine. (2018). Global Automotive Manufacturing.

[6] MarketLine. (2018). Global Automotive Aftermarket.

[7] European Rental Association. (2017). ERA Market Report 2017

[8] American Rental Association. (2017). Equipment Rental Industry Poised for Stronger Growth. http://www.rentalmanagementmag.com/Art/tabid/232/ArticleId/28440SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy