Analyysi: Mandatumin tulos oli lievä pettymys

Mandatumin tulos laski merkittävästi vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä, ja oli markkinoille lievä pettymys. Arvostusluvuiltaan yhtiön osake alkaa kuitenkin olla houkuttelevalla tasolla. Lue analyysi!

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Mandatumin tulos laski merkittävästi vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä, ja oli markkinoille lievä pettymys. Arvostusluvuiltaan yhtiön osake alkaa kuitenkin olla houkuttelevalla tasolla. Lue analyysi!

Mandatumin Q4/2023-tulos

Vuosineljänneksellä Mandatumin tulos ennen veroja oli 46,3 M€ (vertailukausi 62,6 M€). Tulos laski 26,1 prosenttia, vaikka vertailukauden tulosta ennen veroja painoi Sammolle maskettu 29,0 miljoonan euron konserniavustus. Lasku johtui heikentyneestä sijoitustoiminnan tuloksesta, jota rasittivat diskonttauskoron laskun seurauksena kasvaneet laskuperustekorkoisen vakuutussopimusvelan rahoituskustannukset. Sijoitustoiminnan tulos laski Q4:lla 68,1 prosenttia liiketoiminta-alueen vahvasta vertailukaudesta.

Mandatumin neljännen neljänneksen palkkiotulos oli 13,4 miljoonaa euroa (6,2). Asiakasvarat kasvoivat vuodentakaisesta 1,6 miljardia euroa, mikä osaltaan kasvatti palkkiotulosta suhteessa vertailukauteen. Vuosineljänneksen nettorahavirta kasvoi 5,5 prosenttia vertailukaudesta ja oli 209,9 miljoonaa euroa. Mandatumin johdon mukaan huomionarvoista on, että taseeseen kirjattava sijoitussidonnaisten sopimusten vakuutuspalvelumarginaali kasvoi 23,8 prosenttia ja oli 314,4 miljoonaa euroa. Kasvu oli seurausta sijoitussidonnaisten eläkevakuutusten vakuutussäästöjen kasvusta sekä kassavirtamalleissa käytettävien oletusten muutoksista. Riskihenkivakuuttamisen tulos neljännellä vuosineljänneksellä oli 8,0 miljoonaa euroa (5,2). Tuloksen kasvua vertailukauteen selittää vertailukautta suurempi vakuutuspalvelumarginaalin purkautuminen.

Mandatumin vakavaraisuussuhde heikkeni syyskuun lopun pro forma -tasoon nähden 15,2 prosenttiyksikköä ja oli 221,4 prosenttia. Lasku johtui erityisesti sijoitusten pääomavaateen kasvu osakeriskin mukautuskertoimen kasvun takia, sekä omien varojen aleneminen osinkokertymän kasvun johdosta.

Mandatumin osinko

Mandatumin hallituksen esittämä osinkoehdotus tilikauden 2023 tuloksesta vastaa yhtiön taloudellisissa tavoitteissa mainitsemaa osingonjakotavoitetta. Hallitus ehdotti vuodelta 2023 maksettavaksi 0,33 euroa osinkoa per osake.

Näkymät vuodelle 2024

Vuoden 2023 tilinpäätöksessä annettujen näkymien mukaan Mandatum odottaa sen palkkiotuloksen kasvavan vuodesta 2023 sillä oletuksella, että markkinaolosuhteet pysyvät vakaina. Vaikka Mandatum on pystynyt vuosien 2022 ja 2023 aikana ylläpitämään kurinalaista hinnoittelua ja vakaata palkkiomarginaalia asiakasvarojen hoitoon liittyvässä liiketoiminnassa, palkkiotulos vuodelle 2024 on riippuvainen useista tekijöistä, kuten asiakaskäyttäytymisestä ja asiakasvarojen jakautumisesta eri omaisuusluokkiin, kilpailutilanteesta ja pääomamarkkinoiden kehityksestä.

Laskuperustekorkoisen kannan Mandatum odottaa supistuvan edelleen. Laskuperustekorkoisen kannan sijoitusten arvonmuutokset näkyvät markkinaympäristön muuttuessa verrattain suurenakin heiluntana yhtiön sijoitustoiminnan tuloksessa. Lisäksi toimialalle tyypilliseen tapaan Mandatumin kokonaistulokseen vaikuttavat vakuutusmatemaattiset oletukset, joita päivitetään säännöllisesti.

Näkymien mukaan Mandatumin vakavaraisuusasema on vahva, mikä antaa yhtiölle vankan pohjan toimia erilaisissa markkinatilanteissa.

Mandatumin taloudelliset tavoitteet

  • Keskipitkällä aikavälillä Mandatum tavoittelee vuotuisia nettomerkintöjä, jotka ovat 5 prosenttia hallinnoitavista asiakasvaroista.
  • Mandatum tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 170–200 %:n vakavaraisuussuhdetta.
  • Mandatum pyrkii jakamaan osakkeenomistajilleen vuosien 2024–2026 aikana kumulatiivisesti 500 miljoonaa euroa osinkoja, mahdollisten ylimääräisten varojenjaon tuodessa lisäpotentiaalia.

Mandatum irrotettiin Sammosta omaksi pörssiyhtiöksi

Sampo-konsernin hallitus ilmoitti vuoden 2022 joulukuun alussa aloittavansa strategisen arvioinnin sen tytäryhtiön, henkivakuutusliiketoimintaa sekä vakuutuksellista varainhoitoa harjoittavan Mandatumin suhteen. Sammon suurimmat sijoitukset If, Topdanmark ja Hastings ovat kaikki vahinkovakuuttamiseen keskittyviä yhtiöitä, kun taas Mandatum keskittyy varainhoitoon ja henkivakuuttamiseen. Sampo näki järkevänä keskittyä vain vahinkovakuuttamiseen, minkä takia Mandatum ei soveltunut enää osaksi Sampoa.

29.3.2023 Sampo Oyj tiedotti tavoittelevansa Mandatumin listaamista Helsingin pörssiin ja yhtiön eriyttämistä Sampo-konsernista. Päätös vahvistettiin Sammon yhtiökokouksessa 17.5.2023. Osittaisjakautumisessa kaikki Mandatum Holding Oy:n osakkeet ja niihin liittyvät varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Mandatum Oyj:lle. Sammon osakkeenomistajat saavat jokaista omistamaansa Sammon osaketta kohti yhden Mandatumin osakkeen. Mandatum irrotettiin omaksi yhtiökseen 1. lokakuuta. Kaupankäynti Mandatumin osakkeilla alkoi Helsingin pörssin päälistalla 2.10.2023, kaupankäyntitunnuksella MANTA.

Teimme Mandatumin listautumisesta myös SIJOITTAJA -podcastin jakson. Kuuntele jakso Spotifyssa!

Mandatum heti suomalaisten suosituimpien osakkeitten joukkoon

Ennen osittaisjakautumista Sampo oli Suomen neljänneksi suosituin pörssiyhtiö omistajien lukumäärällä mitattuna. Sammolla on hieman yli 200 000 suomalaista yksityishenkilöä omistajina. Vain Nordealla, Nokialla ja Fortumilla oli muutamia kymmeniä tuhansia omistajia enemmän. Kun Sammon osakkeenomistavat saivat yhden Mandatumin osakkeen jokaisesta Sammon osakkeesta, tuli Mandatumista yhtä omistettu osake kuin Sammosta omistajamäärällä mitattuna.

Hieman yllättäen Mandatum on ensimmäisen pörssikuukautensa aikana kivunnut Helsingin pörssin kolmanneksi omistetuimmaksi yhtiöksi. Euroclear Finlandin tuoreista tilastoista selviää, että lokakuun 2023 loppuun mennessä Mandatumilla oli lähes 222 000 omistajaa, ja omistajien määrällä mitattuna sen edellä ovat vain Nordea ja Nokia.

Osittaisjakautumisella ei kerätty uutta pääomaa

Mandatumin osittaisjakautumisella ja listautumisella ei kerätty uutta pääomaa, eikä yhtiön entinen emoyhtiö Sampo myynyt Mandatumin osakkeita. Täten osakkeelle ei myöskään asetettu listautumishintaa. Mandatumin osakekurssi määräytyi normaalissa pörssikaupankäynnissä.

Miten saatua Mandatumin osaketta verotetaan?

Sampo pyysi Verohallinnolta etukäteen päätöstä osittaisjakaumisen suhteen, ja verottajan sitovan päätöksen mukaan jakautuminen oli veroneutraali eli siitä ei koitunut välittömiä veroseuraamuksia Sammon osakkeenomistajille, jotka ovat Suomeen verovelvollisia.

Verohallinto julkaisi marraskuun lopulla 2023 ohjeen Sammon ja Mandatumin osakkeiden hankintamenon määrittämiseksi. Ohjeen mukaan osittaisjakautumisen jälkeen yhtiön osakkeiden hankintamenoksi katsotaan se osa jakautuvan yhtiön osakkeiden hankintamenosta, joka vastaa vastaanottavalle yhtiölle siirtynyttä osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta. Verohallinnon mukaan Sampo Oyj:n nettovarallisuus on jakautunut siten, että Mandatum Oyj vastaanotti noin 8,34 prosenttia, ja Sampo Oyj:lle jäi noin 91,66 prosenttia nettovarallisuudesta. Näitä prosenttiosuuksia alkuperäisestä hankintamenosta käytetään siis laskettaessa hankintameno Sammon osakkeille, jotka on hankittu ennen jakautumista, sekä jakautumisen myötä saaduille Mandatumin osakkeille.

Kuvitellaan sijoittaja, joka on ostanut 100 kappaletta Sampo-konsernin osakkeita ennen osittaisjakautumista 2.1.2023, hintaan 49,15 euroa (yht. 4 915 €). Pidettyään osakkeita osittaisjakautumiseen 1.10.2023 asti, on hänellä ostamansa 100 Sammon osaketta sekä jakautumisesta saadut 100 Mandatumin osaketta. Myydessään kaikki Sammon osakkeet tänään, on verotuksessa ilmoitettava hankintameno kyseisille sadalle osakkeelle yhteensä 4 505,09 euroa (=4 915€ x 0,9166), eli 45,05 euroa per osake. Vastaavasti myydessä Mandatumin osakkeet, on verotuksellinen hankintameno 409,91 euroa (=4 915€ x 0,0834), eli 4,10 euroa per osake.

Mandatumin osake ja sijoittajan näkökulma

Jäsenosiossa tarkastelemme, millaiselta sijoitukselta Mandatum Oyj:n osake näyttää sijoittajan näkökulmasta.

Mandatumin pörssitaipaleen tahmean alun jälkeen osake kääntyi nopeasti nousevaan trendiin, jota vahva Q3-tulos tuki. Tammikuun lopulla uutisoitiin Mandatumin nousevan OMXH 25- indeksiin, mikä sai markkinoilta positiivisen vastaanoton. Aivan tammikuun viimeisinä päivinä OMX Helsinki 25 -indeksin vastuullisuutta painottava ESG-versio päivitti sisältönsä, mutta hieman yllätyksellisesti Mandatumia ei huolittu OMXH 25 ESG -indeksiin. Markkinoiden reaktio oli nihkeä, ja yhtiön osake painui maltilliseen laskuun.

Aloita ilmainen 14 päivän kokeilu Lue koko artikkeli

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja kaikkiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Sijoittaja360° avulla seuraat markkinaa. Tiedät koska on oikea aika sijoittaa osakkeisiin. Mukana myös suositut Osake- ja ETF-työkalut.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: UPM-Kymmenen lähitulevaisuuden näkymät vaikuttavat lupaavilta
Analyysi: Stora Enson tulos ennakoitua paremmalla tasolla
Analyysi: Huhtamäen osake laskussa, vaikka liiketulos ylitti ennusteen
Rahastotyökalu
Sijoittajan valinnat