Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen

Kotimainen cleantech-yritys Wimao on kehittänyt patentoidun ratkaisun vaikeasti kierrätettävien muovijätteiden kierrättämiseen. Yrityksen ratkaisu on herättänyt kiinnostusta suurten eurooppalaisten jätehuoltoyritysten keskuudessa. Tutustu yritykseen ja osallistu osakeantiin.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Kotimainen cleantech-yritys Wimao on kehittänyt patentoidun ratkaisun vaikeasti kierrätettävien muovijätteiden kierrättämiseen. Yrityksen ratkaisu on herättänyt kiinnostusta suurten eurooppalaisten jätehuoltoyritysten keskuudessa. Tutustu yritykseen ja osallistu osakeantiin.

Wimaon osakeanti

Suomalainen cleantech-yritys Wimao on kehittänyt innovatiivisen ratkaisun, jonka avulla vaikeasti kierrätettävästä muovijätteestä saadaan valmistettua uusia ekologisia tuotteita. Wimaon patentoidulla teknologialla on selkeä kilpailuetu muihin perinteisiin muovin kierrätysmenetelmiin nähden, ja yrityksen liiketoimintamalli mahdollistaa nopean skaalautuvuuden.

Wimaolla on käynnissä osakeanti, jonka avulla yritys laajentaa toimintaansa kansainvälisille markkinoille. Wimaoon ovat jo aiemmin sijoittaneet mm. AFRYn Nicholas Oksanen, Ehrnroothien ja Loippojen sijoitusyhtiöt sekä kokenut yksityissijoittaja Timo Vartiainen. Heistä osa on mukana myös tällä sijoituskierroksella.

  • Osakeannin koko: enintään 83 427 osaketta (1 500 017 EUR)
    • Osakeantia merkitty artikkelin julkaisuajankohtana: 38 499 osaketta (692 212 EUR)
  • Minimissään kerätään: 400 000 EUR
  • Osakkeiden merkintähinta: 17,98 EUR
  • Minimimerkintämäärä: 20 osaketta (noin 360 EUR)
  • Yrityksen pre-money valuaatio: 15,8 milj. EUR
  • Julkinen merkintäaika alkaa: 16.5.2024
  • Merkintäaika päättyy viimeistään: 6.6.2024

Vaikeasti kierrätettävät muovijätteet ongelma jätekeskuksille

Viime vuosikymmenien aikana vaikeasti kierrätettävien muovijätteiden suuriin ongelma on ollut löytää halukas toimija maksamaan kierrätyksestä. Nämä jätteet ovat tyypillisesti riesa jätekeskuksille, sillä ne joutuvat maksamaan porttimaksuja jätteen hävittämisestä. Myös muun sekalaisen muovijätteen perinteinen kierrättäminen vaatii huomattavasti resursseja, kun muovit pitää lajitella ennen kierrätystä.

Wimaon on kehittänyt ratkaisun, jonka avulla nämä vaikeasti kierrätettävät jätteet sekä muu sekalainen muovijäte voidaan kierrättää uusiksi kestäviksi tuotteiksi. Tämä prosessi luo kannattavan liiketoiminnan lisäksi myönteisiä ympäristövaikutuksia ja auttaa jätekeskuksia saavuttamaan EU:n ja hallitusten asettamat kierrätystavoitteet.

Patentoidulla teknologialla uusia tuotteita muovijätteestä

Wimao on kehittänyt patentoidun teknologian, jonka avulla sekalainen muovijäte voidaan muuttaa ekologisiksi muovi- ja komposiittituotteiksi ja -komponenteiksi. Teknologian avulla pystytään valmistamaan uusia kestäviä tuotteita, joilla on erinomainen hinta-laatusuhde ja näin ollen tuotanto edistää kiertotaloutta. Jätemuovin lisäksi teknologia mahdollistaa myös muiden vaikeasti kierrätettävien jätteiden hyödyntämisen.

Wimaon valmistamia tuotteita voidaan hyödyntää useilla eri teollisuudenaloilla, kuten logistiikka- ja autoteollisuudessa, rakentamisessa ja kuljetuksessa. Wimao valmistaa sekä standardoituja vakiotuotteita että räätälöityjä tuotteita asiakastoiveiden mukaan. Vakiotuotteissa Wimao keskittyy geneerisiin ja markkinoille tarpeellisiin tuotteisiin, kuten logistiikan kuormalavoihin ja laatikoihin.

Wimaon logistiikkatuotteita. Kuva: Wimao

Wimaon teknologialla selkeä kilpailuetu

Wimaon kehittämän teknologian selkein kilpailuetu liittyy sekalaisten muovijätteiden hyödyntämiseen kierrätysprosessissa, mikä vähentää huomattavasti materiaalin lajitteluun ja esikäsittelyyn vaadittavia resursseja, ja mahdollistaa myös tällä hetkellä kierrätykseen kelpaamattomien jätteiden kierrättämisen.

Muut perinteisemmät kierrätysmenetelmät, kuten mekaaninen ja kemiallinen kierrätys, eivät ole yhtä tehokkaita kierrätysmenetelmiä, sillä ne vaativat muovin tehokasta prosessointia ja eri muoviluokkien erottelua toisistaan. Nämä menetelmät eivät myöskään salli samanlaisia määriä epäpuhtauksia tai muita materiaaleja jätevirrassa. Sekalaista muovijätettä voidaan myös polttaa, mutta se tuottaa hiilidioksidipäästöjä, eikä sitä pidetä ilmastoystävällisenä kierrätysmuotona.

Raaka-aineesta ei ole pulaa

Muovijätteen lisäksi Wimaon teknologia pystyy myös hyödyntämään esimerkiksi puuta, paperia tai kartonkia osana raaka-aineita, jotta lopullinen valmistuva komponentti vastaa toivottuja ominaisuuksia. Kuitenkin pääraaka-aineena Wimaon teknologia hyödyntää sekalaista muovijätettä sekä muita vaikeasti kierrätettäviä jätteitä, ja näitä materiaaleja on tällä hetkellä käytännössä loputtomasti saatavilla.

Wimaon kierrätyslaitos pystytään sijoittamaan jätekeskusten läheisyyteen, mikä mahdollistaa tehokkaan raaka-aineiden hankinnan yhteistyössä paikallisten jätekeskusten kanssa.

Markkinoilla kasvava tarve löytää ratkaisuja muoviongelmaan

Globaalisti muovijätettä syntyy tällä hetkellä jo noin 400 miljoonaa tonnia vuositasolla, ja arvioiden mukaan muovijätteen odotetaan kasvavan yli 1 000 miljoonaan tonniin vuositasolla vuoteen 2060 mennessä. Tällä hetkellä globaalista muovijätteestä vain murto-osa päätyy kierrätykseen, ja jätemäärien kasvaessa kierrätysratkaisuille on valtavasti kysyntää.

Euroopassa muovijätettä on myös aikaisemmin viety Aasiaan, mutta viime vuosien aikana useat Aasian maat ovat merkittävästi rajoittaneet niiden muovijätteen tuontia. Tämä luo Euroopassa kasvavaa tarvetta ratkaista muovijäteongelma paikallisilla ratkaisuilla, joissa Wimaon kaltaiset toimijat ovat avainasemassa.

Globaalin muovijätteen vuosittainen määrä kasvaa vauhdilla. Kuva: Wimao

Wimaon mukaan kierrätyspalveluiden kokonaismarkkina-arvoa on vaikea arvioida, mutta markkinan arvioidaan liikkuvan miljardeissa euroissa vuositasolla. Wimao lopputuoteportfolion markkinakoko on yli 100 miljardia euroa.

Wimaon mukaan sen palveluiden pääasiallinen kilpailija tällä hetkellä on muovijätteen sijoittaminen kaatopaikoille tai sen polttaminen, mutta tätä ei voida pitää kierrätyksenä. Wimaon markkinat ovat vasta muovautumassa ja monet yritykset etsivät erilaisia ratkaisuja muovijätteen kierrättämiseen. Wimao näkee, että sillä on tässä vaiheessa markkinakehitystä hyvä mahdollisuus saada merkittävä markkinaosuus useilla paikallisilla markkinoilla.

Wimaon liiketoimintamalli on skaalautuva

Wimaon liiketoiminta perustuu yhteisyritysmalliin paikallisten toimijoiden kanssa. Liiketoimintamallissa Wimao pyrkii löytämään eri maista paikallisen kumppanin, joka osallistuu Wimaon kierrätyslaitoksen rakennutukseen ja rahoittamiseen yhteisyritysmallin kautta.

Yhteisyritysmallin etuna on se, että siinä paikalliset kumppanit pystyvät tarjoamaan paikallista tietoa ja yhteyksiä asiakkaisiin, kun taas Wimao tarjoaa teknologiaratkaisun ja osaamisen toiminnan tukemiseen. Paikalliset kumppanit ovat vastuussa valmistettujen tuotteiden myynnistä, mutta Wimao pystyy olemaan apuna tuotteiden myynnissä sen globaalin myyntiverkoston ansiosta.

Yhteisyritysmalli mahdollistaa Wimaolle skaalautuvan liiketoiminnan useille paikallisille markkinoille. Wimaon emoyhtiö saa myös tulovirtoja eri yhteisyritysten lisenssi- ja palvelumaksuista.

Kierrätyslaitokset operoivat korkealla kannattavuudella

Wimao arvioi yhden kierrätyslaitoksen tuottavan vuositasolla noin 5-6 miljoonaa euroa liikevaihtoa noin 50 %:n käyttökatemarginaalilla. Arvioissa ei ole huomioitu mahdollisia porttimaksuja tai EU:n muoviveroa, jotka voisivat tarjota merkittäviä lisätuloja vuositasolla. Yhden kierrätyslaitoksen pystyttäminen maksaa noin 2,8–3,0 miljoonaa euroa.

Wimaon osuus tuloksesta ja kierrätyslaitoksen investoinnista riippuu siitä, missä määrin Wimao ja paikallinen kumppani osallistuvat yhteisyrityksen toimintaan. Esimerkiksi ruotsalaisen Impossile Plasticsin kanssa muodostetussa yhteisyrityksessä Wimaon osuus on 60 %.

Annin varoilla aiotaan käynnistää uusia kierrätyslaitoksia

Annilla kerättyjen varojen turvin Wimao aikoo laajentaa toimintaansa käynnistämällä uusia kierrätyslaitosprojekteja useissa Euroopan maissa. Osa varoista käytetään myös kansainvälisen tiimin muodostamiseen ja tuotekehitykseen.

Tällä hetkellä Wimaolla on toiminnassa kolme kierrätyslaitosta ja yksi on rakenteilla. Lähivuosina kierrätyslaitosten määrää aiotaan kasvattaa nopealla tahdilla samalla kun Wimao kasvattaa yhteisyritysten määrää eri maissa. Wimao tähtää ensisijaisesti kumppanuuksien solmimiseen länsimaissa, jotka ovat aikaisemmin vieneet jätettään Aasian maihin, mutta tarvitsevat nyt kipeästi ratkaisuja muovijäteongelman ratkaisuksi.

Wimao tähtää saavansa yli 40 kierrätyslaitosta toimintaan vuoden 2027 loppuun mennessä, ja vuoden 2025 loppuun mennessä yritys tavoittelee perustavansa 12 yhteisyritystä eri maiden edustajien kanssa. Konservatiivinenkin ennuste (20 laitosta 2027 loppuun mennessä viiden yhteisyrityksen kanssa) tarjoaa hyvän kasvupotentiaalin.

Wimao aikoo kasvattaa yhteisyritysten ja kierrätyslaitosten määrää rivakasti tulevina vuosina. Kuva: Wimao

Wimao odottaa nopeaa kasvua korkealla kannattavuudella

Alla oleviin taulukoihin on koottu Wimaon toteutuneet taloudelliset luvut sekä yrityksen laatimat ennusteet tuleville vuosille. Taulukusta nähdään että kuluvana vuonna suunniteltujen uusien kierrätyslaitosten käynnistämisen myötä liikevaihdon odotetaan kasvavan merkittävästi edellisvuodesta, ja käyttökatteen odotetaan kasvavan lähes miljoonaan euroon.

Wimaon kasvattaessa yhteisyritysten ja kierrätyslaitosten määrää tulevina vuosina myös liikevaihdon ja käyttökatteen ennakoidaan jatkavan vahvassa kasvussa tulevina vuosina. Myös kannattavuuden odotetaan olevan vahvalla tasolla. EBITDA-marginaalin arvioidaan kohoavan yli 40 % vuosta 2025 alkaen.

Wimaon taloudelliset luvut ja ennusteet

Luvut tuhansina euroina, pois lukien työntekijöiden lukumäärä ja prosenttiluvut

Sijoittajan näkökulma

Wimao on kehittänyt patentoidun teknologian, joka ratkaisee vaikeasti kierrätettävien ja sekalaisten muovijätteiden kierrätykseen liittyvän ongelman. Yrityksen toiminnassa olevat kierrätyslaitokset toimivat osoituksena konseptin toimivuudesta, ja nyt Wimao tähtää kovaan ja kannattavaan kasvuun kasvavalla kierrätyspalveluiden markkinalla. Yrityksen liiketoimintamalli on jo herättänyt kiinnostusta useiden suurten eurooppalaisten jätehuoltoyritysten keskuudessa.

Wimaon markkina on vasta muovautumassa ja rahoituskierroksella kerättyjen varojen turvin yritys pyrkii saamaan itselleen vahvan markkinaosuuden useilla paikallisilla markkinoilla ennen kuin kilpailu alkaa kiristyä. Yrityksen toimintaa tukee Euroopassa kasvava tarve löytää paikallisia ratkaisuja muovin kierrätykseen samalla kun kierrätystavoitteet EU:n tasolla kasvavat.

Tulevien vuosien kasvun myötä Wimao näkee realistisimpien exit-skenaarioiden olevan joko listautuminen tai yrityksen myynti seuraavan viiden vuoden aikana. Näistä vaihtoehdosta listautuminen olisi yrityksen ja suurimpien omistajien mukaan tavoiteltavampi skenaario.

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Wimao Oy:n kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
Markkinakatsaus: Osakemarkkinoiden arvostukset koholla
Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää rahastosijoittamisesta
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat