Sijoituscase: kehittyvät osakemarkkinat tarjoavat ylivertaista tuottopotentiaalia

Osakemarkkinoiden isot trendit ovat usein kestoltaan pitkiä. Sen lisäksi kurssikehityksellä on usein taipumus yliampua molempiin suuntiin. Vaikka osakemarkkinoiden ennustaminen on yleisesti ottaen hankalaa, on oikeilla pitkän aikavälin indikaattoreilla mahdollista ennustaa pitkän aikavälin tuottoja melko luotettavasti. Käymme tässä analyysissa läpi kehittyvien markkinoiden tuottonäkymiä ja argumentoimme, miksi pitkäjänteisen sijoittajan kannattaa suosia kehittyviä markkinoita.

Hannu Huuskonen
Hannu Huuskonen

Osakemarkkinoiden isot trendit ovat usein kestoltaan pitkiä. Sen lisäksi kurssikehityksellä on usein taipumus yliampua molempiin suuntiin. Vaikka osakemarkkinoiden ennustaminen on yleisesti ottaen hankalaa, on oikeilla pitkän aikavälin indikaattoreilla mahdollista ennustaa pitkän aikavälin tuottoja melko luotettavasti. Käymme tässä analyysissa läpi kehittyvien markkinoiden tuottonäkymiä ja argumentoimme, miksi pitkäjänteisen sijoittajan kannattaa suosia kehittyviä markkinoita.

Osakemarkkinoiden sisällä on myös havaittavissa mielenkiintoisia kehitystrendejä. Yksi merkittävimmistä trendeistä tällä vuosikymmenellä on ollut kehittyvien osakemarkkinoiden heikko kehitys suhteessa kehittyneisiin osakemarkkinoihin. Brasilian sekasortoinen tilanne, Kiinan velkakriisin pelko ja Venäjän eristäminen ovat esimerkkejä asioista, jotka ovat pitäneet sijoittajat varovaisina kehittyviä markkinoita kohtaan. Pitkäjänteisen sijoittajan kannalta kehittyvien osakemarkkinoiden arvostustasot ovat kuitenkin painuneet mielenkiintoista tuottopotentiaalia tarjoaville tasoille verrattuna monien muiden markkinoiden historiallisesti kalliiseen hinnoitteluun.

Talouskasvunäkymät tukevat kehittyviä osakemarkkinoita

Yksi hyvä selittäjä kehittyvien osakemarkkinoiden suhteelliselle tuottokehitykselle verrattuna kehittyneisiin valtioihin on suhteellinen talouskasvu. Alla olevasta kuvaajasta voi havaita, kuinka voimakkaasti osakemarkkinoiden suhteellinen tuottokehitys (tumman sininen) on korreloinut suhteellisen talouskasvun (vaalean sininen) kanssa.

Kehittyvien ja kehittyneiden bkt:n kasvuero on selittänyt suhteellisia osaketuottoja

Kasvuennusteet stabiloitumassa

Alla olevassa taulukossa on eritelty hieman tarkemmin talouskasvuennusteita päämarkkina-alueille. Kasvuennusteet ovat stabiloitumassa etenkin pahimmissa ongelmissa olleilla kehittyvillä markkinoilla Venäjällä ja Brasiliassa:

Talouskasvuennusteet

Kehittyvät taloudet tuovat valtaosan maailman talouskasvusta

Rakenteelliset kasvunäkymät kehittyvillä markkinoilla ovat edelleen ylivertaiset ja kehittyvien talouksien osuus maailman bruttokansantuotteesta kasvaa edelleen voimakkaasti:

Kehittyvien vs. kehittyneiden maiden BKT osuudet

Verratessa demografisia tekijöitä kuten työikäisen väestön osuutta kokonaisväestöön, vaikuttaa selvältä, että kehittyvät markkinat tulevat edelleen kasvattamaan osuuttaan maailman talouskasvusta. Samaan aikaan väestöä siirtyy voimakkaasti alhaisilta tulotasoilta keskiluokkaan tukien erityisesti kehittyvien markkinoiden kulutuskysyntää.

Monet sykliset tekijät, jotka ovat olleet viime vuosina kehittyviä osakemarkkinoita vastaan, vaikuttavat olevan käännepisteessä. Voimakkaasti heikentyneet valuutat kehittyvillä markkinoilla ovat parantaneet yhtiöiden kilpailukykyä – yleensä myös osakemarkkinatuotot ovat olleet hyviä sen jälkeen, kun kehittyvät valuutat ovat olleet poikkeuksellisen heikkoja. Pahimmat poliittiset kriisit vaikuttavat selätetyiltä (esim. Brasilia). Öljyn hinta ja pelot Kiinan talouden romahtamisesta ovat stabiloituneet.

Sijoittajavirrat palautumassa kehittyville markkinoille?

Sijoittajat ovat olleet viime vuosina varovaisia kehittyviä markkinoita kohtaan ja keskimäärin esimerkiksi globaalien osakerahastojen alipaino on tällä hetkellä voimakas kehittyvillä markkinoilla, mikä on yleensä ollut hyvä kontraindikaattori. Paras tuottopotentiaali piilee yleensä sijoittajien hyljeksimissä sijoituskohteissa hetkillä, jolloin tunnelma niitä kohtaan on kääntymässä paremmaksi.

BlackRockin arvioimat sijoittajien konsensuspositiot eri omaisuusluokissa ja markkinoilla (kesäkuu 2016). Vihreillä pisteillä konsensuspositiot tammikuussa 2016. Suurempi pisteluku (korkeampi palkki) tarkoittaa keskimäärin voimakkaampaa konsensuspainoa.

Sijoittajien konsensuspositiointi

Lähteet: BlackRock Investment Institute, State Street

Kuten tuoreimmasta ETF-rahavirtoja koskevasta artikkelistamme voit lukea, merkkejä rahavirtojen kääntymisestä takaisin kehittyville markkinoille on saatu. Viimeisen kuuden kuukauden aikana kehittyvät osakemarkkinat ovat tuottaneet laajoista alueista eniten, joten vaikuttaa siltä, että momenttikin on palautumassa. Rahavirrat myös kehittyvien markkinoiden lainoihin ovat palautuneet ja tuottovaateet laskeneet. Keskimäärin sijoittajat ovat kuitenkin edelleen selvästi alipainossa, mikä voi olla hyvä käänteinen indikaattori ja tuo mukanaan nousuvaraa tilanteen normalisoituessa.

Tulosennusteet stabiloitumassa

Alla olevasta kuvaajasta voi havaita, juuri nyt kehittyvien markkinoiden näkymistä houkuttelevammat tekee se tosiseikka, että tulosennustekehitys on ollut tänä vuonna lähes yhtä ”hyvää” (tai huonoa) kuin Yhdysvalloissa. Sen sijaan Euroopassa ja Japanissa seuraavan 12 kuukauden tulosennuste on jatkanut laskuaan. Japanissa viimeaikaista laskua selittää jenin vahvistuminen.

Kuvassa on esitetty seuraavan 12 kuukauden tulosennusteen kehitys prosentuaalisena muutoksena vuoden alusta. Mustalla käyrällä Yhdysvallat (S&P 500-indeksi), vihreällä kehittyvät markkinat (MSCI Emerging Markets -indeksi), ruskealla Eurooppa (STOXX 600-indeksi) ja sinisellä Japani (Nikkei -indeksi).

Tulosennustekehitys seuraavat 12kk

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Edellä läpikäydyt seikat tukevat kehittyvien osakemarkkinoiden tuottonäkymiä. Niiden perusteella vaikuttaisi siltä, että kehittyvien markkinoiden tuottonäkymät olisivat kääntymässä houkutteleviksi myös verrattuna länsimarkkinoihin. Pitkäjänteisen osakesijoittajan tulisi kuitenkin muistaa aina arvostustason merkitys pitkän aikajänteen tuottopotentiaalille. Seuraavassa kappaleessa argumentoimme, miksi arvostustasot vaikuttavat poikkeuksellisen houkuttelevilta kehittyvillä markkinoilla.

Kehittyvien markkinoiden arvostustasot ja tuotto-odotus (vain jäsenille)

jasensisalto_kirjaudu

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: Huhtamäen osake laskussa, vaikka liiketulos ylitti ennusteen
Analyysi: Nesteen osake rajussa laskussa tulosalituksen myötä
Metan tulos ylitti odotukset mutta osake romahti heikon ohjeistuksen myötä
Rahastotyökalu
Sijoittajan valinnat