Analyysi: LapWall tavoittelee kannattavaa kasvua tuleville vuosille

Kotimainen puuelementtien valmistaja LapWall on saanut tilauskantansa kasvuun haastavasta asuntorakentamisen markkinasta huolimatta. Onko rakentamisen käänne jo käsillä? Entä minkälainen LapWallin osake on sijoituskohteena?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Kotimainen puuelementtien valmistaja LapWall on saanut tilauskantansa kasvuun haastavasta asuntorakentamisen markkinasta huolimatta. Onko rakentamisen käänne jo käsillä? Entä minkälainen LapWallin osake on sijoituskohteena?

LapWall

Vuonna 2011 perustettu tuoteteollisuusyhtiö LapWall on kotimainen puuelementtien valmistaja. Puuelementtejä voidaan käyttää monipuolisesti erikokoisissa rakennuksissa, ja näin siirtää merkittävä osa perinteisestä rakennustyömaalla tapahtuvasta rakentamisesta tuotantolaitoksissa tapahtuvaan rakentamiseen. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan, tasalaatuisen ja ympäristöystävällisen rakentamisen.

LapWallilla on viisi eri päätuoteryhmää:

  • Yksikerrosseinäelementit
  • Monikerrosseinäelementit
  • Kattoelementtijärjestelmät
  • Kattoelementit
  • Julkisivuelementit.

LapWall on toimialan suurin puuelementtien valmistaja Euroopassa. LapWallin päätoimipaikka on Pyhännällä. Yhtiöllä on tehtaat Pyhännällä, Pälkäneellä ja Vetelissä, sekä toimipisteet Oulussa ja Vantaalla.

Yhtiön osake on listattu Nasdaq First North Suomi -markkinapaikalle.

LapWallin seinäelementin asennus

LAPWALL LEKO® elementointijärjestelmä

LAPWALL LEKO®-puuelementointijärjestelmä on LapWallin kehittämä puuelementointijärjestelmä, joka tarjoaa mahdollisuuden elementoida muun muassa rivi-, pari- ja kerrostalot, liiketilat ja teollisuusrakennukset. LAPWALL LEKO®-puuelementit ovat rakenneratkaisuiltaan vakioituja ja standardoituja. Elementtien koko, verhoukset ja aukotukset ovat kuitenkin aina yksilöllisiä. Elementteihin voidaan asentaa ikkunat jo valmiiksi tehtaalla, jolloin rakennus saadaan asennusvaiheessa säältä suojaan muutamassa päivässä.

LAPWALL LEKO® sisältää noin 50 vakiotuotetta, joilla sekä suuret että pienet rakennukset voidaan elementoida kustannustehokkaasti.

LapWallin prosessi takaa laadukkaat tuotteet asennettuna

Elementoinnin hyödyt

Rakennuttajan näkökulmasta LAPWALL LEKO®-elementit tarjoavat useita merkittäviä hyötyjä. Yksi keskeisimmistä hyödyistä liittyy rakennusprojektin läpimenoajan lyhentymiseen, kun rakennuksen rungon saa nopeasti elementtien avulla pystyyn ja säältä suojaan. Lisäksi LAPWALL LEKO®-elementoinnissa on varmistettu toimiva kuivaketju koko prosessin aikana, mikä vähentää tältä osalta rakennuttajan riskejä.

Yleisesti voitaisiin myös todeta, että LAPWALL LEKO®-elementtien hyödyntäminen auttaa rakennuttajaa riskienhallinnassa, kun hän tietää tarkalleen mitä on saamassa, mihin hintaan ja millä aikataululla. Lisäksi rakennusvaiheiden siirtäminen tehtaille sitoo työmaalla vähemmän pääomaa.

Kiteytettynä voisi todeta, että LAPWALL LEKO®-puuelementointijärjestelmässä yhdistyvät helppous, nopeus, laatu ja riskienhallinta.

LapWallin kilpailuetu muodostuu usean tekijän summasta

LapWallilla ei ole saman mittakaavan kilpailijoita puuelementtien valmistajissa, vaan yhtiön suurimmaksi kilpailijaksi voi nähdä vaihtoehtoiset rakennustavat. Pienempiin elementinvalmistajiin verrattuna LapWallilla on valmiuksia valmistaa elementtejä sekä pienempiin kohteisiin, kuten asuinrakennuksiin, että suuremman mittaluokan rakennushankkeisiin, kuten teollisuusrakennuksiin.

LapWall toimii puuelementoinnin suunnannäyttäjänä ja useat rakentamisen markkinatrendit tukevat yhtiön liiketoimintaa. Hybridirakentamisen suosio kasvaa, ja laatu- ja kustannusvaatimukset nousevat. Julkisessa rakentamisessa puun markkinaosuuden tavoitellaan nousevan 45 %:iin vuoteen 2025 mennessä, mikä yhtiön mukaan tarkoittaisi puurakentamisen volyymien noin kaksinkertaistumista. Lisäksi työmailla on nähtävissä haasteita osaavien työntekijöiden tarjonnassa, mihin rakennuksen elementointi auttaa kun itse työmaalla tehtävä rakentaminen vähentyy.

Tämän lisäksi LapWallilla on ainoana elementtien valmistajana sertifioitu hiilinegatiivinen tuotanto, mikä tarkoittaa että yhtiö sitoo enemmän hiilipäästöjä kuin mitä se tuottaa. Lainsäädännön kiristyminen rakentamisen päästöjen osalta tukee siis myös tätä kautta LapWallin liiketoimintaa.

Q3/2023 – Haastava rakentamisen markkina näkyi neljänneksen tuloksessa

Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä LapWallin liikevaihto oli 10,9 M€ (vertailukausi 13,4 M€) ja liikevoitto 0,8 M€ (vertailukausi 2,1 M€). Yhtiön liikevaihto laski 18,5 % vertailukaudesta. Yhtiön johdon mukaan LapWallin neljänneksen taloudellinen kehitys oli tyydyttävällä tasolla erittäin haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Yhtiön tilauskanta kasvoi vertailukaudesta ja oli syyskuun lopussa 20,9 (18,4) milj. euroa.

Yhtiö kertoo Pyhännän tehtaan siirtyneen täyteen kahteen vuoroon elokuun puolivälistä lähtien. Pälkäneen tehdas on myös täydessä kahdessa vuorossa. Vetelin tehdas pyörii suunnitellusti yhdessä vuorossa. Vetelin yksikön investoinnit on pääosin saatu päätökseen ja yksiköllä on valmius vastata tulevaisuuden kasvavaan puukattoelementtien kysyntään. Raahen seinäelementtituotannon siirto Pyhännän yksikköön etenee yhtiön mukaan suunnitellusti ja viimeiset elementit valmistettiin Raahessa lokakuun kolmannella viikolla. 

Yhtiön johdon mukaan LapWallin keskeiset menestystekijät ovat kunnossa. Korkea asiakastyytyväisyys ja sitoutunut, osaava henkilöstö ovat mahdollistaneet positiivisen tilauskannan kehityksen ja kannattavuuden säilymisen tyydyttävällä tasolla. Kattoelementtijärjestelmien ja julkisivuelementtien kysyntä on yhtiön johdon mukaan vahvassa kasvussa jo vallitsevassa markkinatilanteessa, ja yhtiö odottaa kysynnän yhä kasvavan rakentamisen piristyessä.

LapWallin avainluvut Q3/2023

Lähde: LapWallin liiketoimintakatsaus

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023

LapWall antoi 8.8.2023 taloudellisen ohjeistuksen liikevaihdon ja EBITA:n osalta vuodelle 2023, ja odottaa liikevaihdon olevan välillä 40–45 milj. euroa (52,5 milj. euroa 2022) ja EBITA:n 4,0–4,5 milj. euroa (8,3 milj. euroa 2022).

Taloudelliset tavoitteet

LapWall tavoittelee ensisijaisesti orgaanista ja kannattavaa kasvua. Tavoitteena on saavuttaa 70 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä, ja ylläpitää strategiakaudella noin 12-15 liikevoittomarginaalia (EBITA). Yhtiön osingonjakopolitiikan mukaan tavoitteena on jakaa osinkoina 30–50 % tilikauden tuloksesta.

LapWall on myös nimennyt strategiset kärkiteemat, joiden avulla se pyrkii saavuttamaan keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Nämä kärkiteemat ovat:

  1. Investoinnit tuotantokapasiteetin laajentamiseksi ja uusi osavalmistustehdas 
  2. Tuotannon automatisointi ja ohjelmistorobotiikan kehitys 
  3. Markkinaosuuden kasvattaminen kaikissa tuoteryhmissä 
  4. Elementointiasteen kasvattaminen 
  5. Mahdolliset valikoidut yritysostot 

LapWallin osake

Vuoden 2022 huhtikuussa listautuneen LapWallin osake oli ensimmäisen pörssivuotensa aikana tasaisessa nousussa, mutta keväästä 2023 saakka osake on laskenut heikentyvän asuntorakentamisen markkinan vanavedessä. Marraskuun puolivälin tienoilla osake sai hieman nostetta ja kurssi lähentelee 3,00 euron tasoa.

Lähde: TradingView

Sijoittajan näkökulma

Hidastunut asuntorakentaminen on osunut LapWallin kohdalla erityisesti seinäelementtien kysyntään. Yhtiön johto kuitenkin huomauttaa, että rakentaminen ei ole romahtanut samassa suhteessa esimerkiksi julkisessa- ja liikerakentamisessa, vaan näiden osalta rakentaminen on pysynyt tyydyttävämmällä tasolla. Tämä on yhtiön mukaan näkynyt jopa vahvana kasvuna etenkin kattoelementtijärjestelmissä ja julkisivuelementeissä, tosin näiden tuoteryhmien volyymit ovat yhtiön kommenttien mukaan vielä melko pienet yhtiön kokonaistuotannosta. Puolivuosikatsauksen yhteydessä yhtiön johto kommentoi, että sen suurimmassa tuoteryhmässä, kattoelementeissä, kysyntä on säilynyt suhteellisen hyvällä tasolla.

Toimintaympäristön haasteet ovat kuitenkin viimeisen kahden kvartaalin aikana näkyneet LapWallin liikevaihdon ja kannattavuuden laskussa. Laskeneet toimitusvolyymit ovat nakertaneet kannattavuutta tehtaiden kiinteiden kustannusten pysyessä ennallaan. Yhtiön johto on kuitenkin kommentoinut, että se on onnistunut säilyttämään myyntikatetasonsa melko vakaana, mikä tarkoittaa että yhtiön kannattavuus tulee jälleen kohentumaan kun toimitusvolyymit kasvavat seuraavalla nousukaudella.

LapWall vaikuttaisi olevan hyvin asemoitunut muuttuneeseen toimintaympäristöön. Viisi eri päätuoteryhmää mahdollistivat yhtiölle jo kasvaneen tilauskannan vuoden kolmannella neljänneksellä. Yhtiöllä on vahva tase, mikä on mahdollistanut ja mahdollistaa myös jatkossa investoinnit tuotantokapasiteetin kasvattamiseen tulevaisuuden kasvavaa kysyntää silmällä pitäen. LapWall tavoittelee 70 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2026 loppuun mennessä, ja tämä tarkoittaisi vuoden 2023 liikevaihtoennusteella (40–45 milj. euroa) 16–21 % vuosittaista liikevaihdon kasvua seuraavan kolmen vuoden ajan. Kasvun yhteydessä yhtiö pyrkii pitämään kiinni hyvästä kannattavuudesta.

Vaikka rakentamisen markkinaympäristön kehitys on johtanut LapWallin toimitusvolyymien laskuun, vaikuttavat LapWallin liiketoiminnan pidemmän aikavälin näkymät kuitenkin valoisammalta. Tätä tukee erityisesti rakentamiseen liittyvät markkinatrendit, jotka tukevat LapWallin liiketoimintaa useasta kulmasta. Tuotettujen elementtien jakautuminen erityyppisiin rakennusprojekteihin auttaa myös jatkossa vähentämään riskiä yksittäisten rakennussegmenttien romahtamiselta, kuten nyt on nähty asuntorakentamisen osalta.

Sijoittajan näkökulmasta lyhyellä aikavälillä riskinä voi nähdä rakentamisen odotettua pidempään pysyvän pehmeyden, mutta toisaalta esimerkiksi hyytynyt asuntorakentaminen luo patoutunutta kysyntää tuleville vuosille, mikä myös osaltaan auttaa tukemaan LapWallin tulevien vuosien kasvua kohti yhtiön vuodelle 2026 asetettua 70 miljoonan euron liikevaihtotavoitetta.

LapWallin arvostustasot

Analyytikkoennusteiden mukaan LapWallin P/E-luku vuoden 2023 tulosennusteella ja 15.11. päätöskurssilla (2,93 euroa) on 32,6. Seuraavana vuonna yhtiön tuloksen odotetaan kuitenkin jo merkittävästi kohenevan, ja vuoden 2024 EPS-ennusteella mitattuna P/E-luku on enää 13,3. P/S-luku on noin 1,0 historiallisella 12 kuukauden liikevaihdolla mitattuna, mikä on kannattavalle kasvuyhtiölle alhainen lukema.

LapWallia ei voi varsinaisesti pitää perinteisenä rakennusyhtiönä, mutta sen arvostustasoja voi verrata esimerkiksi muihin rakennusmarkkinan toimijoihin. Sijoittaja.fi:n osaketyökalusta saadaan seuraavien yritysten arvostustasot vertailuun. Taulukosta nähdään, että vuoden 2024 tulosennusteen mukaan LapWallin osake on hieman muita yhtiöitä korkeammin arvostettu, pois lukien YIT, jonka korkeampi arvostus johtuu laskeneista tulosennusteista. Myös liikevaihdon osalta LapWall on muita hieman korkeammin arvostettu.

Sijoittajilla on enemmän luottoa LapWallin kasvupotentiaaliin muihin rakennusalan toimijoihin verrattuna. Lisäksi markkinat arvostavat LapWallin korkeampaa kannattavuustasoa.

Tehty kaupallisessa yhteistyössä LapWall Oyj:n kanssa

Sinua voisi kiinnostaa
Suomalaiset laatuyhtiöt sijoituskohteena
Parhaat laatuosakkeet Suomesta
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
WIMAO
Sijoittajan valinnat