Näin pisteytämme osakkeet Osaketyökalussa

Sijoittaja.fi:n Osaketyökalulla löydät houkuttelevimmat ja sijoitustyyliisi sopivat osakkeet. Osakkeet pisteytetään eri ominaisuuksien perusteella ja jokaiselle osakkeelle lasketaan Sijoittaja.fi:n kokonaispisteet. Historiallisesti Sijoittaja.fi-kokonaispisteiden perusteella sijoittamalla sijoittaja olisi voinut päihittää markkinat merkittävällä erolla.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Sijoittaja.fi:n Osaketyökalulla löydät houkuttelevimmat ja sijoitustyyliisi sopivat osakkeet. Osakkeet pisteytetään eri ominaisuuksien perusteella ja jokaiselle osakkeelle lasketaan Sijoittaja.fi:n kokonaispisteet. Historiallisesti Sijoittaja.fi-kokonaispisteiden perusteella sijoittamalla sijoittaja olisi voinut päihittää markkinat merkittävällä erolla.

Osaketyökalun pisteytys

Osaketyökalu tarjoaa huikeasti ominaisuuksia. Työkalu hyödyntää tuoreimman sijoitustutkimuksen löydöksiä, joita käyttävät maailman johtavat investointipankit. Ole oma salkunhoitajasi ja sijoita kuin ammattilainen.

Suomesta mukana ovat lähes kaikki pörssin päälistan osakkeet, joilla on riittävä pörssihistoria. Ulkomaisista osakkeista mukana ovat 600 suurinta eurooppalaista yhtiötä, 500 suurinta yhtiötä Yhdysvalloista, 100 teknologiayhtiötä Nasdaq-indeksistä sekä valikoituija teknologiayhtiöitä USA:sta ja Aasiasta. Sijoittaja pääsee siten vertailemaan kaikkia tunnetuimpia yhtiöitä.

 • Työkalun kokonaispisteet päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa.
 • Kurssitiedot, arvostusluvut ja momenttipisteet päivitetään päivittäin.
Koneen osake Osaketyökalussa

Näin pisteytämme osakkeet Osaketyökalussa

Osaketyökalu pisteyttää osakkeet kuuden pääfaktorin perusteella siten, että 10 = paras ja 1 = heikoin. Kokonaispisteet lasketaan dynaamisen painotuksen mukaan kuudesta faktorista siten, että skaala on 1 – 100 pistettä. Dynaaminen painotus tarkoittaa sitä, että yksittäisten faktoreiden paino kokonaispisteiden laskennassa elää markkinatilanteen mukaan. Lue tästä tarkemmin.

Kokonaispisteet kertovat osakkeen houkuttelevuudesta pisteytyksemme perusteella – mitä korkeammat pisteet, sitä houkuttelevampi osake on.

 • Momentti mittaa osakkeen kurssikehitystä sekä lyhyellä että hieman pidemmällä aikavälillä. Uusi momentti-pisteytys hyödyntää Van Tharpin kehittämää mittaria nimeltä System Quality Number (SQN), sekä Relative Strenght Index:iä ja liukuvia keskiarvoja. Hyvä kurssitrendi = korkeat pisteet. Lue tästä tarkemmin uusista momenttipisteistä.
 • Kokonaisriski mittaa osakkeen kurssiriskiä (volatiliteetti, beeta-kerroin, likviditeetti) ja liiketoiminnan riskiä. Matala riski = korkeat pisteet.
 • Laatu mittaa yhtiön laatua. Laatu lasketaan operatiivisen tuloksen vakaudesta, ROE:sta, taseen vakavaraisuudesta sekä tulostrendistä.
 • Arvo lasketaan osakkeen arvostusluvuista (P/E, P/S, EV/EBIT, osinkotuotto-%). Matala arvostustaso = korkeat pisteet.
 • Kasvu lasketaan yhtiön ennustetuista liikevaihdon ja tuloksen kasvusta sekä toteutuneista kasvuluvuista. Voimakas kasvu = korkeat pisteet.
 • Osinko kertoo, mitkä ovat ns. osinkokoneet. Osinkopisteet lasketaan osingon vakaudesta ja kasvusta historiassa sekä nykyisestä ja ennustetusta osinkotuotosta. Painotamme osinkopisteissä nousevaa osinkohistoriaa nykyistä osinkotuottoa enemmän.

MOMENTTI: (LYHYEN AIKAVÄLIN TRENDI)

Lyhyen aikavälin trendi hyödyntää momentum-ilmiötä. Se kertoo osakkeen lyhyen aikavälin (3, 6 ja 12 kuukautta) kurssitrendistä. Momentumin mukaan lyhyen aikavälin voittajaosakkeiden on tapana nousta ja heikoiten kehittyneiden laskea edelleen myös seuraavina lähikuukausina. Sitä suurempi pistemäärä, mitä voimakkaampi nousutrendi suhteessa muihin osakkeisiin.

KOKONAISRISKI: (KURSSIRISKI, VAKAVARAISUUS ja KANNATTAVUUDEN VAKAUS)

Kokonaisriski lasketaan kurssi- ja liiketoimintariskin yhdistelmänä. Mitä matalampi liiketoiminta- ja kurssiriski, sitä korkeammat pisteet.

Kurssiriski lasketaan volatiliteetin, beeta-kertoimen ja likviditeettiriskin perusteella. Likviditeettiriski muodostuu osakkeen kaupankäyntivolyymista. Alhainen kaupankäyntivolyymi nostaa likviditeettiriskiä. Liiketoimintariski muodostuu vakavaraisuuden ja kannattavuuden vakauden perusteella.

LAATU: (KANNATTAVUUDEN VAKAUS, ROE, TULOSTRENDI SEKÄ VAKAVARAISUUS)

Kannattavuuden vakaus lasketaan historiallisesta operatiivisen tuloksen ja kannattavuuden vaihtelusta. Mitä vakaampi kannattavuus historiassa, sitä paremmat pisteet. Huomioimme myös absoluuttisen tuloskehityksen. Nousevasta tuloskehityksestä saa paremmat pisteet kuin laskevasta.

ROE on suomeksi oman pääoman tuotto ja se lasketaan jakamalla nettotulos tilikauden keskimääräisellä omalla pääomalla. Usein korkeaa ROEa pidetään myös osoituksena korkeasta laadusta ja se onkin sijoitustutkimuksessa yksi käytetyimmistä laadun mittareista. Se ei kuitenkaan yksin riitä laadun mittariksi.

Tulostrendi. Nouseva pitkän aikavälin tulos ja positiivisesti kehittyvä lyhyen tähtäimen operatiivinen kannattavuus, paremmat pisteet.

Vakavaraisuus on laskettu nettovelkaantuneisuusaste- ja nettovelat per käyttökate -tunnusluvuista. Nettovelkaantuneisuusaste = korolliset velat miinus likvidit varat jaettuna omalla pääomalla. Mitä velattomampi / varakkaampi yhtiö, sitä paremmat pisteet.

Pankeille vakavaraisuus lasketaan käyttäen Tier 1 capital ratiota, joka mittaa pankkien vakavaraisuutta. Sijoittaja voi helposti vertailla pankkien vahvuutta käyttäen tätä lukua.

ARVO: (TULOSARVOSTUS, TASEARVOSTUS ja OSINKOTUOTTO)

Tulosarvostus lasketaan tulostuoton ja takaisinmaksuajan perusteella. Tulostuotto mittaa yhtiön tuloksen ja osakkeen hinnan välistä suhdetta. Huomioi sekä historiallisen tulostason, että lähiajan realistiset kasvuodotukset. Mitä suurempi tulostuotto, sitä korkeammat pisteet.

Takaisinmaksuaika kuvaa yhtiön nettovelattoman yritysarvon (Enterprise value, EV = Markkina-arvo lisättynä korollisilla nettoveloilla) suhdetta liiketulokseen. Tunnusluku kertoo kuinka monessa vuodessa yhtiö maksaisi nettovelattoman arvonsa takaisin nykyisellä tulostasolla. Mitä suuremmat pisteet, sitä lyhyempi takaisinmaksuaika.

Arvopisteissä mukana on myös P/S (hinta per liikevaihto). Se toimii etenkin ulkomaisilla yrityksillä tasepohjaisia tunnuslukuja paremmin johtuen erilaisesta kirjanpitokäytännöistä.

Tasearvostuksessa on hyödynnetty P/B- ja Hinta per nettokassa -tunnuslukuja. Nettokassa on likvidit rahavarat miinus korolliset velat. 

Osinkotuottona on käytetty nykyistä ja ennustettua osinkotuottoa.

KASVU: (LIIKEVAIHDON KASVU, TULOSKASVU ja KASVUENNUSTEET)

Kasvupisteitä on parannettu huomattavasti Osaketyökalujen alkuaikoihin verrattuna. Täyden kympin kasvuyhtiöillä pitää olla puhdas liikevaihdon kasvuhistoria kolmelta historiavuodelta ja kolmelta ennustevuodelta. Sijoittaja löytää parhaat kasvuyhtiöt napin painalluksella. Kasvupisteet on laskettu seuraavasti:

 • Liikevaihdon kolmen vuoden toteutunut ja ennustettu kasvu
 • Toteutunut tuloskasvu
 • EPS:n kasvuennusteet

OSINKO:  (OSINGON VAKAUS JA KASVU & OSINKOTUOTTO)

Osingon vakaus ja kasvu on tärkempi indikaattori tulevaisuuden tuottojen ennakoimisessa kuin osinkotuotto. Mitä vakaampi ja kasvavampi osinko, sen korkeammat pisteet. Työkalussa osingon vakaus ja kasvu lasketaan kuuden vuoden historian perusteella sekä kuluvan vuoden ennuste huomioiden.

Osinkotuotto on osingon suhde osakekurssiin lähihistorian ja -tulevaisuuden ennusteiden perusteella. Pitää sisällään myös ylimääräiset osingot ja pääoman palautukset.

Helpota salkunhoitotyötäsi Osaketyökalulla

Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: Kempower matkalla kohti IPO-hintaa?
Vastuullinen sijoittaminen – miten löydän sijoituskohteet?
Markkinaympäristö: Yhdysvaltojen inflaatiotahti jatkoi laskussa
Sijoittajan valinnat