Näin pisteytämme osakkeet Osaketyökalussa

Sijoittaja.fi:n Osaketyökalulla löydät houkuttelevimmat ja sijoitustyyliisi sopivat osakkeet. Osakkeet pisteytetään eri ominaisuuksien perusteella ja jokaiselle osakkeelle lasketaan Sijoittaja.fi:n kokonaispisteet. Parhaat osakkeet saavat korkeimmat pisteet. Historiallisesti Sijoittaja.fi-kokonaispisteiden perusteella sijoittamalla sijoittaja olisi voinut päihittää markkinat merkittävällä erolla.

osakevalintatyökalu osakkeet

Olemme edelleenkehittäneet Osaketyökalua ja päivittäneet pisteiden laskentaa. Nykyään työkalu tarjoaa yli 1200 osakkeen sijoitusavaruuden, jota voit käyttää suomalaisten ja ulkomaisten osakkeiden vertailuun. Osaketyökalu auttaa sinua vertailemaan ja löytämään kaikkein houkuttelevimmat omaan sijoitustyyliisi sopivat osakkeet. Voit hakea työkalusta esimerkiksi arvoyhtiöitä, laatuyhtiöitä tai yksittäisen toimialan osakkeita. Lisäksi löydät työkalusta useaan erilaiseen sijoitustyyliin sopivia sijoitusideoita ja niihin liittyviä artikkeleita.

Osaketyökalu käyttää Sijoittaja.fi:n pisteytystä, joka perustuu pitkäaikaiseen kehitystyöhömme sekä maailman johtavan sijoitustutkimuksen löydöksiin erilaisista ilmiöistä ja strategioista osaketuottojen ennustamisessa. Työkalu on helppokäyttöinen, sillä parhaat pisteet saaneet osakkeet ovat työkalun kärjessä ja pisteytyksen perusteella houkuttelevimpia sijoituskohteita.

Uudella Osaketyökalulla voit hakea osakkeita hakusanalla tai sektoreittain, löytää valmiita sijoitusideoita tai selailla osakkeita pisteytyksen ja arvostuslukujen perusteella.

Näin pisteytämme osakkeet Osaketyökalussa

Osakkeen kokonaispisteet muodostuvat kahdeksan ominaisuuden perusteella:

 • Kurssikehitys
 • Kurssiriski
 • Laatu
 • Kokonaisriski
 • Tulosmomentti ja odotukset
 • Tulosarvostus
 • Tasearvostus
 • Osinkoarvostus

Kokonaispisteet ovat näiden ominaisuuksien painotettu keskiarvo, joka on indeksoitu siten, että 100 on paras mahdollinen pistelukema.

Huippupisteet saavalla yhtiöllä on siten houkutteleva arvostus, yhtiö on vakavarainen, tuloskehitys on vakaata ja riski on matala. Harvoin osake saa joka osa-alueesta kiitettävät pisteet. Markkinat ovat sen verran tehokkaat, että yhtiöt, jotka tekevät kasvavaa tulosta ja ovat matalariskisiä, ovat arvostusluvuilla mitattuna keskimääräistä kalliimpia.

KURSSIKEHITYS: (LYHYEN AIKAVÄLIN TRENDI + PITKÄN AIKAVÄLIN POTENTIAALI)

Lyhyen aikavälin trendi hyödyntää momentum-ilmiötä. Se kertoo osakkeen lyhyen aikavälin (3 – 6 kuukautta) kurssitrendistä. Momentumin mukaan lyhyen aikavälin voittajaosakkeiden on tapana nousta ja heikoiten kehittyneiden laskea edelleen myös seuraavina lähikuukausina. Sitä suurempi pistemäärä, mitä voimakkaampi nousutrendi.

Pitkällä aikavälillä osakkeiden hintojen on havaittu hakeutuvan kohti keskiarvotrendiä. Tutkimuksissa on löydetty, että markkinat rankaisevat liikaa heikosti kehittyneitä (aliarvostettuja) osakkeita ja palkitsevat liikaa hyvin kehittyneitä (yliarvostettuja). Sitä parempi pistemäärä, mitä enemmän nousuvaraa suhteessa historiallisiin tasoihin.

KURSSIRISKI: (KURSSIVAIHTELU + KORJATTU BEETA-KERROIN)

Mittaa osakkeen kurssivaihtelun (painotettu volatiliteetti) suuruutta ja sen muutoksia. Mitä pienempi vaihtelu, sen paremmat pisteet.

Beeta-kerroin kertoo osakekurssin muutoksen voimakkuudesta verrattuna keskimääräiseen muutokseen Helsingin pörssissä. Sitä paremmat pisteet, mitä vähemmän kurssi liikkuu suhteessa Helsingin pörssiin.

LAATU: (KANNATTAVUUDEN VAKAUS JA TRENDI SEKÄ VAKAVARAISUUS)

Vakavaraisuus on laskettu nettovelkaantuneisuudesta ja nettovelat per käyttökate -tunnusluvuista. Nettovelkaantuneisuusaste = korolliset velat miinus likvidit varat jaettuna omalla pääomalla. Mitä velattomampi / varakkaampi yhtiö, sitä paremmat pisteet.

Pankeille vakavaraisuus lasketaan käyttäen Tier 1 capital ratiota, joka mittaa pankkien vakavaraisuutta. Sijoittaja voi helposti vertailla pankkien vahvuutta käyttäen tätä lukua.

Kannattavuuden vakaus lasketaan historiallisesta operatiivisen tuloksen ja kannattavuuden vaihtelusta. Mitä vakaampi kannattavuus historiassa, sitä paremmat pisteet. Huomioimme myös absoluuttisen tuloskehityksen. Nousevasta tuloskehityksestä saa paremmat pisteet kuin laskevasta.

Tulostrendi. Nouseva pitkän aikavälin tulos ja positiivisesti kehittyvä lyhyen tähtäimen operatiivinen kannattavuus, paremmat pisteet.

KOKONAISRISKI: (LAATU JA KURSSIRISKI)

Kokonaisriski lasketaan laatu- ja kurssiriskipisteiden yhdistelmänä. Mitä matalampi liiketoiminta- ja kurssiriski, sitä korkeammat pisteet.

TULOSMOMENTTI JA ODOTUKSET: (MARKKINOIDEN ODOTUKSET + KANNATTAVUUSTRENDI)

Markkinoiden odotukset mittaa analyytikoiden ennustemomentin kehitystä sekä analyytikkojen suositusten muutosta suhteessa osakkeen hinnan muutokseen. Analyytikoiden konsensussuositus (esim. ”osta” tai ”myy”) ei yleensä ennusta tulevaa kurssikehitystä. Tärkeämpää on havaita muutostrendi ennen kuin konsensus- ja markkinaodotukset (ja siten myös kurssitaso!) ovat nousseet uudelle tasolle. Pohjautuu laajaan tutkimukseen analyytikoiden ennusteiden hyväksikäytöstä sijoitustoiminnassa. Mitä suuremmat pisteet, sen parempi.

Mittaa suhteellisen kannattavuuden kehitystrendiä. Mitä parempi trendi, sen suuremmat pisteet.

TULOSARVOSTUS: (TULOSTUOTTO + TAKAISINMAKSUAIKA)

Tulostuotto mittaa yhtiön tuloksen ja osakkeen hinnan välistä suhdetta. Huomioi sekä historiallisen tulostason, että lähiajan realistiset kasvuodotukset. Mitä suurempi tulostuotto, sitä korkeammat pisteet.

Takaisinmaksuaika kuvaa yhtiön nettovelattoman yritysarvon (Enterprise value, EV = Markkina-arvo lisättynä korollisilla nettoveloilla) suhdetta liiketulokseen. EV ei huomioi ennakkomaksuja, mikä saattaa tietyissä yhtiöissä vääristää tilannetta. Tunnusluku kertoo kuinka monessa vuodessa yhtiö maksaisi nettovelattoman arvonsa takaisin nykyisellä tulostasolla. Mitä suuremmat pisteet, sitä lyhyempi takaisinmaksuaika.

TASEARVOSTUS: (HINTA PER TASEARVO + NETTOKASSAN OSUUS HINNASTA)

Mittaa osakkeen hinnan ja taseen oman pääoman välistä suhdetta. Mitä edullisempi hinta suhteessa tasearvoon, sen korkeammat pisteet.

Mittaa yhtiön nettokassan (=likvidit rahavarat miinus korolliset velat) osuutta yhtiön markkina-arvosta. Mitä korkeampi nettokassan osuus markkina-arvosta, sen korkeammat pisteet.

OSINKOARVOSTUS: (OSINKOTUOTTO + OSINGON VAKAUS JA KASVU)

Osinkotuotto on osingon suhde osakekurssiin lähihistorian ja -tulevaisuuden ennusteiden perusteella. Pitää sisällään myös ylimääräiset osingot ja pääoman palautukset.

Osingon vakaus ja kasvu on tärkempi indikaattori tulevaisuuden tuottojen ennakoimisessa kuin osinkotuotto. Mitä vakaampi ja kasvavampi osinko, sen korkeammat pisteet.

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Tutustu yritysjäsenyyteen!

Tilaa sijoittajakirjeSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy