Miksi ROE on huono laadun mittari?

ROE on yksi käytetyimmistä kannattavuuden mittareista analyytikoiden ja yritysjohdon keskuudessa. ROE:ssa on kuitenkin ongelmansa, mistä syystä se ei sovellu ainoaksi laadun mittariksi ja voi johtaa sijoittajaa jopa harhaan.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

ROE on yksi käytetyimmistä kannattavuuden mittareista analyytikoiden ja yritysjohdon keskuudessa. ROE:ssa on kuitenkin ongelmansa, mistä syystä se ei sovellu ainoaksi laadun mittariksi ja voi johtaa sijoittajaa jopa harhaan.

Mikä on ROE?

ROE tulee sanoista Return Of Equity, oman pääoman tuotto. ROE lasketaan seuraavasti

 • Nettotulos / Taseen keskimääräinen oma pääoma tilikaudella = NI/ ((Equity0 + Equity1)/2).
 • Yrityksen nettotulos jaetaan tilikauden alun ja lopun oman pääoman keskiarvolla.

ROE kertoo siten, paljonko yhtiö tekee tulosta osakkeenomistajille suhteessa osakkeenomistajien nettovarallisuuteen. Mitä korkeampi ROE, sitä vähemmällä omalla pääomalla yhtiö pystyy tekemään tulosta.

ROE on käytetyimpiä mittareita arvioitaessa yrityksen menestystä. ROE on usein myös mukana johdon palkkiojärjestelmissä.

DuPont-analyysi

DuPont-analyysi kehitettiin jo vuonna 1914. Siinä ROE on purettu osiin. DuPont-analyysin mukaan ROE muodostuu nettotulos-%:sta, taseen koko pääoman kiertonopeudesta ja velkaantuneisuudesta.

Johto pystyy maksimoimaan ROEa seuraavasti:

 • Parannetaan yhtiön voittomarginaalia
 • Tehdään mahdollisimman paljon liikevaihtoa mahdollisimman pienellä taseella => vähennetään taseesta kaikki ylimääräinen omaisuus
 • Velkavivulla => mahdollisimman vähän omaa pääomaa suhteessa taseen loppusummaan.

Onko korkea ROE merkki laadusta?

Usein korkeaa ROEa pidetään myös osoituksena korkeasta laadusta. Onko näin? Vastaus ei ole yksiselitteinen.

Yleensä korkean laadun yhtiöillä on myös korkea ROE. Ennen laatuleiman antamista sijoittajan on kuitenkin muistettava seuraavat asiat:

 • Korkea ROE ei automaattisesti tarkoita korkeaa laatua
 • ROEa ei voi verrata yli toimialarajojen
 • Saman toimialan yhtiöistä laadukkaampi ei automaattisesti ole se, jolla on korkea ROE.

Korkea ROE ei automaattisesti tarkoita korkeaa laatua

ROE on nettotulos jaettuna omalla pääomalla. Korkea ROE voi siten johtua suuresta nettotuloksesta tai pienestä omasta pääomasta.

Yhtiön oma pääoma voi laskea alhaiseksi esimerkiksi pitkän tappioputken vuoksi. Kun tulos sitten kääntyy voitolliseksi, voi ROE nousta (hetkellisesti) erittäin korkeaksi. Tällöin korkea ROE ei suoraan tarkoita korkeaa laatua.

Esimerkkinä Neo Industrial, joka teki tappiovuoden 2015 jälkeen hyvän tuloksen vuonna 2016. Yhtiön ROE oli kyseiseltä tilikaudelta 41,2 %. Tällä luvulla Neo Industrial oli Helsingin pörssin parhaimmistoa ROE:lla mitattuna Revenio Groupin, KONEen ja Orionin kanssa.

Vastaavasti Outokummun ROE kävi suhdannehuipussa vuonna 2017 yli 15 %:ssa. Vuonna 2018 ruostumattoman teräksen markkinatilanne normalisoitui ja yhtiön tulos laski selvästi. Vuonna 2018 ROE oli 4,8 %.

ROEa ei voi verrata yli toimialarajojen

Alla olevassa taulukossa ovat S&P 500 ja STOXX Europe 600 -indeksien toimialat paremmuusjärjestyksessä vuoden 2017 ROE:lla mitattuna. Toimialojen ROEissa on eroja. Tähän vaikuttaa toimialan luonne, liiketoimintalogiikka ja markkinatilanne. Sijoittaja ei voi vetää johtopäätöstä, että teollisuusalan mediaaniyritys (ROE 18 %) olisi yli kaksi kertaa laadukkaampi kuin yhdyskuntapalvelutsektorin mediaaniyritys (ROE 9,4 %).

Taulukosta voidaan havaita, että ROE on korkein toimialoilla, jotka eivät ole pääomaintensiivisiä. Myös kotimaassa teollisuustuotteet ja -palvelut -sektoreiden yritykset (KONE, Wärtsilä, Konecranes) ovat hilanneet ROEa ylös keventämällä tasetta ja ulkoistamalla. Vastaavasti paljon pääomaa vaativilla toimialoilla, kuten energia-, yhdyskuntapalvelut- ja telekommunikaatiosektoreilla ROE on matalampi.

Saman toimialan yhtiöistä laadukkaampi ei automaattisesti ole se, jolla on korkea ROE

Korkea ROE voi johtua matalasta omasta pääomasta tai hetkellisesti korkeasta tuloksesta. Lisäksi ROE on johdon strateginen valinta. Kahdesta samanlaisesta yrityksestä toinen voi jakaa aina kaiken vapaan oman pääoman osinkona ja toinen investoida kasvuun. Näistä investoivan yrityksen ROE laskee ja osinkoa jakavan kasvaa.

Alla olevassa taulukossa on kaksi samanlaista yritystä A ja B. A ei jaa osinkoa ja investoi kasvuun. Yhtiön nettotulosmarginaali on 10 % ja liikevaihdon kasvu 20 %. Neljässä vuodessa yhtiön tulos kasvaa 100 yksiköstä 172,8 yksikköön. ROE laskee 20 %:sta 18,4 %:iin, koska yhtiön oma pääoma kasvaa. Vastaavasti yhtiö B jakaa aina kaiken tuloksensa ulos osinkoina. Kasvuun investoidaan minimimäärä ja siksi liikevaihto kasvaakin 5 % vuodessa. Voittomarginaali on sama 10 %. Tämän yhtiön tulos kasvaa neljässä vuodessa 115,8 yksikköön, mutta ROE nousee 25 %:sta 28,9 %:iin.

Millä mitata laatua?

Sijoitustutkimuksessa laatuyhtiöillä tarkoitaan yhtiöitä, jotka ovat kannattavia, tase on vahva ja tulos vakaa yli ajan. Olemme keränneet taulukkoon tunnetuimmat sijoitustutkimuksessa validoidut laadun mittarit. Oman pääoman tuotto eli ROE on yksi mittari muiden joukossa, mutta ei ainoa.

Miten me määritämme laadun?

Kehittämämme Osaketyökalu pisteyttää osakkeet kuuden pääfaktorin perusteella. Laatu on yksi pisteytettävä ominaisuus. Käytämme laadun määritykseen yllä olevasta taulukosta:

 • Tuloksen vakautta
 • ROEa
 • Tulos- ja kannattavuustrendiä
 • Taseen vakavaraisuutta

ROE on nykyään mukana pisteytyksessämme täydentäen laatumittaristoa. Tällä vältämme tässä artikkelissa esille tuodut ROEn ongelmat. Tutki osakkeiden laatupisteitä Osaketyökalussamme.

Yhteenveto – ROE on huono laadun mittari

 • ROE on yksi tunnetuimmista kannattavuuden ja yhtiön menestyksen mittareista
 • Laatuyhtiöillä on usein korkea ROE
 • Korkea ROE ei automaattisesti takaa laatua, sillä
  • korkea ROE voi johtua matalasta omasta pääomasta
  • ROE on johdon valinta ja siihen on helppo vaikuttaa
 • ROEa ei kannata vertailla yli toimialarajojen
 • Saman toimialan yritysten ROEn vertailussa kannattaa olla varovainen – toinen voi panostaa kasvuun – toinen jakaa osinkoa
 • Älä käytä ROEa ainoana laadun mittarina, tarkkaile ROEn ja muiden kannattavuuslukujen kehitystä pitkällä aikavälillä ja huomioi etenkin yhtiön velkaantuneisuus
Sinua voisi kiinnostaa
Suomalaiset laatuyhtiöt sijoituskohteena
Parhaat laatuosakkeet Suomesta
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
WIMAO
Sijoittajan valinnat