New call-to-action

Kryptovaluuttojen verotus

Vaikka kryptovaluutat ovat verottajan ulottumattomissa, ovat niistä saadut tulot veronalaista tuloa. Tässä artikkelissa käydään laajasti läpi, mitä sijoittajan tulee tietää kryptovaluuttojen verotuksesta, sekä verotuksen erityistapaukset.

Julkaistu: 19.08.2021 Kirjoittaja:

Bitcoin kryptovaluutat megatrendit sijoittaminen verotus

Kryptovaluuttojen verotus

Vuosi 2021 on ollut merkittävä kryptovaluutoille. Kryptovaluuttojen välittäjät ovat nousseet pörssiin, sijoittajat ovat saaneet juhlia hurjia nousuja ja välillä pitää hatustaan kovissa laskuissa. Vaikka kryptovaluutat pyörivät tuon tuosta eri mediatalojen otsikoissa, ja kieltämättä virtuaalivarallisuutta koskeva uutisointi on kehittynyt parempaan, ei kryptovaluuttojen verotus ylitä uutiskynnystä kovinkaan usein.

Kryptovaluuttojen alkuperäisen ideologian mukaan virtuaalivaluutat eivät ole minkään valtion tai julkisen toimijan hallinnoitavissa, minkä takia ne ovat myös verottajan ulottumattomissa. Tästä huolimatta kryptovaluutoilla taotut tuotot ovat Suomessa veronalaista tuloa. Mikäli sijoittaja haluaa pysyä Verokarhun kanssa hyvissä väleissä, tulee hänen tietää, miten kryptovaluuttojen verotus on suunniteltu Suomessa ja miten tuotot ilmoitetaan.

Kaikki kryptovaluuttatransaktiot ovat verotettavia tapahtumia

Suomessa verottaja näkee kryptovaluutat tuloverolain mukaisena omaisuutena. Kryptot eivät kuitenkaan ole arvopaperi, saatikka virallinen maksuväline. Verottajan mukaan kryptovaluuttojen arvonmuutos realisoituu verotettavaksi tuloksi aina, kun virtuaalivaluuttaa vaihdetaan viralliseen valuuttaan, kryptovaluuttaa vaihdetaan johonkin toiseen kryptovaluuttaan tai kryptovaluutalla ostetaan jotain hyödykkeitä tai palveluita. Jokainen tapahtunut transaktio käsitellään erikseen.

Kryptovaluuttojen käytöstä saatu tulo verotetaan pääomatulona

Tuloverolain mukaan omaisuuden luovutuksesta saatu tuotto verotetaan pääomatulona – tämä pätee myös kryptovaluuttoihin. Sen takia kryptovaluuttoihin sovelletaan samaa veroprosenttia kuin muihin pääomatuloihin, eli 30 % aina 30 000 € pääomatuloihin asti ja 34 % sitä suurempiin tuloihin. Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä omaisuuden luovutushinnasta omaisuuden hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Voiton hankkimisesta aiheutuneilla menoilla tarkoitetaan esimerkiksi kryptovarallisuuden vaihtamisen tai myynnin mahdollistaneen toimijan veloittamaa palkkiota

Yksinkertainen esimerkki luovutusvoiton laskemisesta: Sijoittaja osti yhden Bitcoinin Kiinan tiukentuneiden kryptorajoitusten aiheuttaman kurssidipin aikaan 22.6. Tuolloin yksi Bitcoin myytiin hintaan 27 563 euroa. Maanantaina 16.8 Sijoittaja päätti myydä kryptovaransa, jonka arvo kyseisen päivän kurssilla oli 39 050 dollaria. Sijoittaja suorittaa transaktion kryptovaluuttapörssin välityksellä, joka veloittaa 500 euron välityspalkkion ostosta ja myynnistä. Sijoittajan veronalaiseksi luovutusvoitoksi muodostuu siis 10 487 euroa [39 050€ – 27 563€ – 1 000€ = 10 487€].

Luovutusvoittoa laskettaessa luovutushinnasta voidaan vähentää joko todellinen hankintahinta kuluineen tai vaihtoehtoisesti niin sanottu hankintameno-olettama ilman mitään muita kuluja. Hankintameno-olettamaa käytettäessä vähennys on 20 % luovutushinnasta, mutta 40 %, mikäli kryptovarallisuus on omistettu vähintään 10 vuotta. Luovutusvoitto lasketaan jokaisen saannon osalta erikseen ja katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona kauppa, vaihto tai muu luovutus on tapahtunut.

Mikäli kryptovaluuttaa on hankittu useassa erässä, jokaisesta erästä realisoituva arvonnousu tai -lasku on laskettava erikseen. Sillä on siis merkitystä, millä hetkellä ostettu kryptovaluutta on kyseessä. Käyttötilanteissa Verohallinto katsoo kryptovaluutat käytetyksi siinä järjestyksessä, kun ne on hankittu, eli niin sanotulla FIFO-periaatteella.

Pienten luovutusten verovapaus

Kuten muunkin omaisuuden luovutuksen verottamisessa, myös kryptovaluuttoihin voidaan soveltaa pienten luovutusten verovapautta. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajan saama luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, mikäli verovuonna luovutetun kryptovarallisuuden yhteenlaskettu luovutushinta on enintään 1 000 euroa. Mikäli sijoittajalla on myös muita pääomatuloja, lasketaan ne yhteen kryptovarallisuuden luovutushinnan kanssa, ja tämän summan on oltava alle 1 000 €.

Kryptojen lopullista arvonmenetystä ei voi vähentää verotuksessa

Koska kryptovaluutat nähdään verotuksellisesta näkökulmasta omaisuusluokkana, on kryptojen kaupasta, vaihdosta tai muusta luovutuksesta syntyneet luovutustappiot vähennyskelpoisia, eli ne voidaan vähentää verovuonna kertyneestä veronalaisesta tulosta.

Kryptovaluuttoihin sijoittaessa tulee olla kuitenkin tarkkana, sillä Verohallinnon mukaan virtuaalivaluuttaan kohdistuva menetys ei ole rinnastettavissa vähennyskelpoiseen luovutustappioon. Tämä johtuu puhtaasti siitä, että Verohallinnon mukaan virtuaalivaluutat eivät ole arvopapereita.

Viranomaisten sääntelyn puute on valitettavasti houkutellut osakseen huijareita, jotka ovat pyrkineet hyödyntämään kryptovaluuttojen ympärille kasvanutta trendiä. Kryptovaluuttojen laajasta joukosta onkin paljastunut suunniteltuja huijauksia, joissa uudelle kryptovaluutalle luodaan niin sanottua hypeä, kunnes virtuaalivaluutta katoaa vieden mukanaan siihen sijoitetut varat. Tämän kaltaisessa tilanteessa kadonnut varallisuus on Verohallinnon silmissä virtuaalivaluuttaan kohdistuva menetys, eikä siitä syntyneet tappiot ole vähennyskelpoisia. Tämän takia sijoittajan kannattaa ottaa tarkoin selvää, mihin kryptovaluuttaan sijoittaa, minkä palvelun kautta sijoituksen tekee ja missä kryptovarallisuuttaan säilyttää.

Kryptovaluuttojen louhimisen verotus

Verohallinnon mukaan työntodistejärjestelmää (Proof-of-Work) hyödyntävästä louhimisesta virtuaalivaluuttana saatu tulo ei ole verolaissa tarkoitettua varallisuuden kerryttämää tuloa, vaan se katsotaan ansiotuloksi. Louhimisesta saatu tulo realisoituu verotettavaksi, kun louhija saa kryptovaluutan vallintaansa, eli kun kryptovaluutta tai muu vastike siirtyy louhijan hallinnoimalle tilille, virtuaalilompakkoon tai muuten hänen hallintaansa.

Louhimalla saatu tulo arvostetaan saantokohtaisesti, minkä takia louhintatyön arvo realisoituu aina, kun louhinnasta saadaan tuloa. Louhija voi kuitenkin pääsäännöstä poiketen laskea saamansa tulon määrän joko päiväkohtaisesti tai kuukausikohtaisesti. Kuukausikohtaisesti laskettaessa käytetään kertymisajan mukaista keskikurssia. Verovelvollisen louhijan tulee kuitenkin käyttää systemaattisesti samaa laskentatapaa koko verovuoden. Arvostamisessa voidaan käyttää jotain tunnettua kryptovaluuttapörssiä, mutta vastaavasti verovuoden aikana arvostamisessa tulee käyttää yhtä ja samaa pörssiä.

Steikkaamisessa, eli varantotodistejärjestelmää (Proof-of-Stake) käyttävän kryptovaluutan louhimisesta saatua tuloa käsitellään verotuksen kannalta hieman eri tavoin. Verohallinnon mukaan steikkauksessa on kyse aiemmin omistettuun virtuaalivaluuttaan suoraan perustavasta tulosta, joten steikkaaminen katsotaan pääomatuloksi. Kuten työntodistejärjestelmää hyödyntävässä louhinnassa, myös steikkaamisessa tulo realisoituu, kun kryptovaluutan omistaja saa uuden krypton käyttöönsä. Tulon määräksi katsotaan aina saadun kryptovaluutan käypä arvo kyseisellä hetkellä. Samalla saadun bruttotulon määrä on uuden krypton hankintahinta, kun taas aiemmin omistetun kryptovarallisuuden hankintahinta pysyy ennallaan. Samaa periaatetta voi käyttää, jos saatu tulo perustuu suoraan aiemmin omistetun virtuaalivaluutan tuottamaan tuloon.

Onko louhimisen kustannukset vähennyskelpoisia?

Kryptovaluutan, kuten Bitcoinin louhiminen kuluttaa tunnetusti paljon energiaa. Verohallinnon mukaan louhimiseen kulutettu sähkö voi olla vähennyskelpoista. Louhijan tulee kuitenkin kyetä näyttämään tarkasti, mikä osa sähkönkulutuksesta on louhinnan aiheuttamaa. Myös louhintaan tarvittava korkeatehoinen pc-kalusto on mahdollista vähentää verotuksessa, mutta jälleen louhijan tulee pystyä erittelemään, kuinka paljon ja mihin tietokonekalustoa käytetään. Mikäli laitteella on tulonhankintaan liittymätöntä käyttöä, vaikuttaa tämä negatiivisesti kaluston vähennyskelpoisuuteen.

Louhijan tulee myös muistaa, että louhinnasta aiheutuneet kulut liittyvät ja ne kohdistetaan suoraan louhinnasta saatuun veronalaiseen ansiotuloon. Tästä syystä kuluja ei voi vähentää enää jälkikäteen, kun virtuaalivaluutan arvonnousu tulee verotettavaksi.

Kryptovaluuttojen verotus erityistilanteissa

Kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen toiminnassa voi syntyä esimerkiksi tilanteita, joissa sijoittaja saa uutta kryptovarallisuutta ilman varsinaista transaktiota tai vastiketta. Näihin tilanteisiin Verohallinto on antanut erilliset ohjeistukset. Erityistilanteita ovat muun muassa:

  • Lohkoketjun haarautuminen (forking): Kryptovaluuttojen taustalla olevassa lohkoketjussa syntyy tuon tuosta uusi haaroja. Lohkoketjun haarautumisessa tai verottajan viittaamassa virtuaalivaluutan jakaantumisessa on kuitenkin kyse tilanteesta, jossa kryptovaluutan toimintamalliin tulee radikaaleja muutoksia, ja syntyy käytännössä uusi kryptovaluutta. Tällaisessa tilanteessa vanhaa kryptovaluuttaa omistanut henkilö voi saada omistuksiaan vastaavan määrän tai suhteellisen osuuden uutta kryptovaluuttaa ilmaiseksi, ilman että alkuperäisen virtuaalivaluutan arvo muuttuu. Näissä tapauksissa Verohallinto on päättänyt alkuperäisen virtuaalivaluutan hankintahinnan pysyvän ennallaan, mutta uuden, ilmaisen virtuaalivaluutan hankintahinnan olevan sen sijaan 0 euroa. Jos uutta virtuaalivaluuttaa käytetään verotuksen realisoivalla tavalla, verotetaan sitä samalla tavalla kuin kryptovaluuttoja yleensä.
  • Kryptovaluutan jakaminen listaamattomasta yhtiöstä osinkona: Jotkin listaamattomat yhtiöt voivat jakaa osinkonaan virtuaalivaluuttaa. Näissä tilanteissa osingon määrä lasketaan saadun kryptovarallisuuden luovutushetken arvon mukaan.
  • ICO: ICO, eli Initial Coin Offering, on rahoitustapa, jossa lohkoketjun parissa työskentelevät yritykset luovuttavat sijoituksia vastaan omia esilouhittuja virtuaalivaluuttojaan. Mikäli yrityksen hanke menestyy ja näiden virtuaalivaluutan arvo nousee, sijoittajat tekevät voittoa. Näissä tilanteissa Verohallinto näkee asian virtuaalivaluutan hankintana, jolloin mahdollinen realisoitunut arvonnousu tai muu saatu tulo verotetaan luovutusvoittosäännösten mukaisesti. ICOon on myös mahdollista sijoittaa jo aiemmin olemassa olevalla kryptovaluutalla, jolloin transaktiossa realisoituu virtuaalivaluutan arvonmuutoksen verotus luovutusvoittona tai vähennyskelpoisena luovutustappiona.
  • Vastikkeetta saadun kryptovaluutan tuloverotus: Kryptovarallisuutta on mahdollista saada lahjana tai perintönä. Perintö- ja lahjaverotuksessa vahvistettua arvoa pidetään saajan virtuaalivaluuttojen hankintahintana. Kryptovaluutan verotuksen realisoivissa käyttötilanteissa luovutukseen sovelletaan kaikkia luovutusvoittoa koskeva säännöksiä. Vastikkeetta saadun omaisuuden hankintamenoksi katsotaan perintö- ja lahjaverotuksessa käytetty verotusarvo. Hankintameno lasketaan kuitenkin lahjoittajan hankintamenosta, jos lahjansaaja luovuttaa saamansa omaisuuden ennen kuin lahjoituksesta on kulunut yksi vuosi.

Ilmoita kryptovarallisuuden luomista tuloista itse

Kuten yleisesti veroja maksaessa, kannattaa Verohallinnolle ilmoittaa saaduista tuloista itse. Näin sijoittaja säästyy veronkorotukselta, joka määrätään tulojaan ilmoittamatta jättäneille. Ilmoitus tulee tehdä kaikista tässä artikkelissa mainituista transaktioista, joissa verotus realisoituu. Henkilöverotuksessa ilmoittaminen onnistuu näin:

  • lähtökohtaisesti virtuaalivaluuttojen luovutusvoitot ja -tappiot ilmoitetaan erillisellä virtuaalivaluuttoja koskevalla ilmoituslomakkeella (”9. luovutusvoitto tai -tappio” -lomake)
  • mikäli ko. lomake puuttuu, tulee voitot ja tappiot ilmoittaa muun omaisuuden luovutusvoittona
    • Louhintatulot (Proof-of-Work) ilmoitetaan kohdassa muut ansiotulot
    • Steikkaustulot (Proof-of-Stake) ilmoitetaan kohdassa muut pääomatulot

Kryptovaluutoilla saadut tulot on helppo ilmoittaa OmaVerossa. Lisäksi Verohallinto on julkaissut FIFO-periaatetta käyttävän laskurin, joka helpottaa tulojen laskemista. Sijoittajan on myös hyvä muistaa, että tulonhankkimistoimintaa harjoittava muu kuin kirjanpitovelvollinen toimija on Verohallinnon mukaan velvollinen pitämään toiminnasta muistiinpanoja, joihin sisältyvät riittävästi eriteltyinä verotuksessa tarvittavat tiedot.

Lisää kryptovaluuttojen verotuksesta voit lukea Verohallinnon syventävästä vero-ohjeesta.

Kiinnostaako kryptovaluuttoihin sijoittaminen?

Kryptovaluuttoihin pääsee sijoittamaan helposti eri markkina-alustoilla ja spesifeissä kryptovaluutta pörsseissä. Kryptot ovat saatavilla esimerkiksi Robinhoodin sijoitusalustalla, mutta se ei ole valitettavasti suomalaisten sijoittajien saatavilla. Suomalaiselle sijoittajalle varteenotettavina kryptosijoitusalustoina toimivat kotimainen Northcrypto sekä kansainvälinen Binance.

Mikäli haluat lukea lisää kryptotreidaamisesta, olemme julkaisseet aiheesta artikkelin, jossa tutustutaan kryptosijoittamiseen ja esitellään kolme kryptotreidaamisen mahdollistavaa markkinapaikkaa.

Pysy ajan tasalla kryptovaluuttoihin liittyvistä artikkeleistamme!

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


suomen sijoitusmetsät

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy