Listaamattomilla yrityslainoilla n. 10% tuotto – Kvartaalipäivitys

SijoittajaPRO Corporate Financen sijoittajat tekevät vieraan- ja oman pääoman ehtoisia sijoituksia kannattaville kasvuyrityksille. Lainoista on muodostettu mallisalkku. Katso mallisalkun tuottokehitys ja kvartaalikatsaus.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

SijoittajaPRO Corporate Financen sijoittajat tekevät vieraan- ja oman pääoman ehtoisia sijoituksia kannattaville kasvuyrityksille. Lainoista on muodostettu mallisalkku. Katso mallisalkun tuottokehitys ja kvartaalikatsaus.

Listaamattomiin yrityslainoihin sijoittava mallisalkku

Listaamattomien yrityslainojen mallisalkku on SijoittajaPRO Corporate Financen mallisalkku suomalaisten pk-yritysten lainoista. Salkun historiaa on seurattu vuoden 2017 alusta. SijoittajaPRO Corporate Finance on toteuttanut lainakierroksia yhteensä noin 29,7Meur edestä ja sijoituksia on tehty 81 lainaan, mikä tarkoittaa keskimäärin noin 367 000 euron keskikierrosta. Historiasta on muodostettu simuloitu mallisalkku oletuksella, että jokaiseen lainaan olisi sijoitettu 10 000 €.

Rahoitus on tyypillisesti lainaa jatkuvan kassavirran yhtiöille kuukausittaisella takaisinmaksulla tai projekti- ja sopimuslainoja, missä laina maksetaan kertalyhenteisenä. Kummassakin lainatyypissä jokin tuleva kassavirta yleensä erityispantataan lainan vakuudeksi. Lainojen takaisinmaksun perustuessa tuleviin kassavirtoihin, on kohdeyhtiön täytynyt pystyä osoittamaan, että se pystyy kassavirrallaan maksamaan myönnetyn lainan korko- ja pääomamaksut. Lisäksi lainoihin pyritään saamaan vakuudeksi myös yrittäjän henkilötakaus.

Tässä katsauksessa käymme läpi minkälaisia turvaavia vakuuksia raportointihetken avoimissa lainoissa on.

Salkun historia

Lainakierroksia on tähän mennessä tehty 81 kappaletta ja viime vuonna tehtiin 22 lainaa. Tällä vauhdilla ja lainojen 1,39 vuoden keskimaturiteetilla saadaan, että salkussa on koko ajan keskimäärin noin 31 lainaa.

Yhden lainan paino 31 lainan salkussa vastaa noin 3,2 prosenttia salkun pääomasta. Todellisuudessa uudet lainat vastaavat suurempaa osaa salkun riskistä, koska niissä on koko lainakohtainen allokaatio ja vanhemmista lainoista on maksettu jo osa pois.

Salkun tuotto ja riski

Vuoden 2017 alusta alkaen lainoissa on tullut vain yksi alaskirjaus. Tämä alaskirjaus huomioiden koko salkun historiallinen IRR-% on noin 10,37%.

Listaamattomien yrityslainojen mallisalkun lainat ovat kuukausilyhenteisiä, mikä laskee riskiä, koska lainapääomat alkavat lyhentyä heti. Kuukausilyhenteisissä lainoissa tiedetään nopeammin, jos yhtiöllä on maksuongelmia, jolloin voidaan ryhtyä ajoissa tarvittaviin toimenpiteisiin.

Listaamattomilla yrityslainoilla tuotto on ollut erittäin tasaista poislukien yksi alaskirjaus. Mahdollisten alaskirjausten takia suorissa listaamattomissa yrityslainoissa hajautus on erittäin tärkeää, mistä voit lukea aihetta avaavassa artikkelissa.

Kuva 1. Suorien listaamattomien yrityslainojen salkun tuottokehitys on tasaista poislukien yksi alaskirjaus historiassa.

Samassa veneessä sijoittajien kanssa

Listaamattomien yrityslainojen luottoriskiä alentaa myös se, että SijoittajaPRO Corporate Finance sijoittaa itse tekemiinsä lainoihin samoilla ehdoilla kanssasijoittajien mukana. Sijoittajien kanssa ollaan samassa veneessä, sillä jokainen mahdollinen tappio on SijoittajaPRO Corporate Financen omasta pussista pois.

Lainakierrokset
Kierrokset 81 kpl*10 000 eur)810 000,00 €
Avointa pääomaa jäljellä204 089,45 €
Lainanlyhennykset595 910,55 €
Saadut korot56 453,4 €
Korkosaatavat13 048,68 €
Keskimääräinen IRR% (ml. alakirjaus)10,37 %
Matureteetti (vuotta)1,385
Duraatio (vuotta)0,861

Kuva 2. Yhteenveto sijoituksista. Duraatio on laskettu lainoista lainaamishetkellä. Todellinen duraatio on siis hieman ilmoitettua alhaisempi, kun lainoja maksetaan takaisin.

Salkun duraatio on taulukon 0,861 duraatiota merkittävästi alhaisempi, koska duraatio on laskettu lainoista lainaamishetkellä. Luku kuvastaa sitä, että keskimäärin koko salkun lainanlyhennykset ja korot maksetaan sijoittajalle 0,86 vuoden eli 10 kuukauden ja 14 päivän päästä.

Pääoma palautuu nopeasti takaisin sijoittajille

Saman näkee alla olevasta kuvasta. Jos sijoittaja ei tee uusia sijoituksia 31.3.2022 jälkeen niin 31.3.2022 hetken 204 tuhannen euron pääomasta jäljellä on tammikuussa 2023 n. 100 tuhatta euroa ja tammikuussa 2024 n. 20 tuhatta euroa.

Vaikka suorat yrityslainat ovat luonteeltaan epälikvidejä sijoituksia, ei pääoma ole kiinni pitkään listaamattomien yrityslainojen mallisalkussa alhaisesta duraatiosta johtuen.

Kuva 3. Listaamattomien yrityslainojen mallisalkun sitoutunut pääoma per 30.9.2021.

Ensimmäinen kvartaali

Vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla uusia sijoituksia tehtiin 5 kappaletta. Lainat olivat kooltaan keskimäärin noin 900 TEUR, mikä on historiallisen keskiarvon yläpuolella.

Kvartaalin aikana kolme lainaa maksettiin kokonaan pois.

31.12.2021.-31.3.2022
Sijoitukset 1.1.2027 lähtien81
Avoimet sijoitukset 31.3.202232
Uudet sijoitukset Q1/20225
Päättyneet sijoitukset Q1/20223
Lainanlyhennykset49 048,57 €
Koronmaksut4 281,91€

Kuva 4. Kvartaalin 1 sijoitukset.

Salkussa tarkasteluhetkellä 31.3.2022 yksi maksuviivästys (yli 90pv), jonka perintätoimet on aloitettu. Lainaa on jo lyhennetty, ja lainapääomaa on jäljellä 60% alkuperäisestä määrästä. Laina vastaa 2,94% koko avoimesta lainapääomasta. Lainassa on emoyhtiön sekä yrittäjän takaus. Salkussa on tarkasteluhetkellä myös toinen laina myöhässä yhden erän korkomaksujen osalta.

On normaalia, että osan yhtiöistä maksut ovat aina katsastushetkellä myöhässä. SijoittajaPRO Corporate Financen aktiivisilla perintätoimilla lainojen tila palautuu yleensä tilan, jossa maksut eivät ole myöhässä. Samanlaista maksukäyttäytymistä, että osa lainoista on aina myöhässä, mutta ne palautuvat myöhemmin ajallaan tilaan olemme havainneet myös EstateGurun mallisalkussa.

Alla olevasta kuvaajasta näkee, kuinka uusimpiin lainoihin kohdistuu eniten riskiä, koska pidempään salkussa olleet lainat ovat maksaneet osan lainastaan takaisin. Kymmenen viimeisintä lainaa vastaavat noin 47,3% salkun pääomasta. 

Kuva 5. Lainojen jakauma

Listaamattomien yrityslainojen salkun lainojen vakuudet

Salkun 32:sta avoimesta lainasta 30:llä lainalla on jotain lisäturvaa lainan maksun vakuutena. Lisäturvista yleisin on henkilötakaus, joka löytyy 26:sta lainasta. Takauksen määrä vaihtelee 5%:sta lainasummasta aina 100%:iin lainasummasta. On luontevaa, että yleensä lainaa hakevan yhtiön yrittäjä antaa lainalle henkilötakauksen, mikä tuo luottoa siihen, että omistajayrittäjä myös itse uskoo hankkeeseen.

Mikäli lainaa hakeva yritys on osa suurempaa konsernia on yksi vakuuden tyyppi emoyhtiön takaus lainasummalle. Tällainen vakuus löytyy kahdesta avoimesta lainasta.

Yksi vakuustyyppi on kiinteistövakuus. Neljässä lainassa on jälkipantit joko ostettavaan kiinteistöön tai omistajan/ yhtiön omistamiin kiinteistöihin. Yleensä seniorirahoittajat antavat lainaa kiinteistöstä n. 70%, joten jos vakuutena on esimerkiksi kohtuullisen tehokkaasti hinnoiteltu asuinkiinteistö, antaa jälkipantti aidosti lisäturvaa jälkipantin omaavalle lainasijoittajalle.

Kuudessa lainassa on pantattu joko Business Finland hankkeen maksuposteja lainan maksua varten tai loppuasiakkaan maksupostit. Tällaisessa järjestelyssä on identifioitu jotkin tietyt maksupostit, joiden kassavirta on pantattu myönnetyn lainan takaisinmaksua varten.

Neljästä lainasta löytyy myös yrityskiinnitys. Yrityskiinnitys tarkoittaa sitä, että yrityksen omistamaa ja elinkeinotoimintaan kuuluvaa omaisuutta on pantattu lainan vakuudeksi. Tällaista omaisuutta voi olla esimerkiksi elinkeinotoiminnassa käytettävät laitteet.

Vakuudet lainasopimuksissa antavat sijoittajalle hyvin lisäturvaa tilanteessa, jossa lainaa saanut yhtiö menee maksukyvyttömäksi.

Millaiselle sijoittajalle yrityslainat sopivat?

Suorat yrityslainat sopivat sijoittajalle, joka hakee korkeampaa tuottoa korkosijoituksista, kuin mitä listatulla markkinalla on saatavissa nykyisessä markkinatilanteessa.

Suorat yrityslainat hajauttavat sijoitussalkkua, koska niiden tuotot eivät korreloi täysin listattujen osake- ja korkomarkkinoiden tuottojen kanssa.

Valtakirjalla varmistat pääseväsi mukaan uusiin lainakierroksiin

Mikäli haluat saada hajautusta mallisalkun listaamattomiin yrityslainoihin ja että mallisalkun kaltainen hajautus toteutuu, harkitse valtakirjamallia. Valtakirjassa sijoittaja valtuuttaa SijoittajaPRO Corporate Financen tekemään puolestasi sijoituksen jokaiseen lainakierrokseen.

Minimi kokonaissijoitussumma valtakirjoissa on 50 000€, mikä jakautuu vähintään 15 lainaan ajan myötä. Sijoitus yhtä lainaa kohti on 2500-5000€ ja sijoitukset tehdään 12-18 kuukauden aikana, joten koko summaa ei tarvitse sijoittaa kerralla vaan rahaa kutsutaan sisään lisää aina tarvittaessa. Ole suoraan yhteydessä SijoittajaPRO Coporate Financen edustajiin mikäli valtakirjamalli kiinnostaa.

Ja mikäli haluat uusista kierroksista tiedon sähköpostiisi, liity mukaan SijoittajaPRO Corporate Financen listalle alla!

Sinua voisi kiinnostaa
Suomalaiset laatuyhtiöt sijoituskohteena
Parhaat laatuosakkeet Suomesta
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Analyysi: Nesteeltä tulosvaroitus – osakkeen laatustatus mennyttä
WIMAO
Sijoittajan valinnat