New call-to-action

Analyysi: Halventuva sähkö rasittaa Fortumia

Fortumin vertailukelpoinen liiketulos oli vertailukauden tasolla, mutta jäi hieman analyytikoiden ennusteista. Consumer Solutions -segmentillä oli heikko neljännes.

Julkaistu: 04.08.2023 Kirjoittaja:

analyysi Fortum osake sijoitusideat tulokset

Fortum

Fortum Oyj on yhdyskuntapalvelut-sektorin yhtiö. Fortum on Euroopan kolman­neksi suurin hiili­diok­si­di­pääs­töt­tömän sähkön tuottaja ja merkittävä kaasu­yhtiö. Fortum haluaa edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. 

Fortumin sähköntuotanto Pohjoismaissa perustuu pääosin hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja ydinvoimatuotantoon. Tällä hetkellä pieni osuus Fortumin sähköntuotannosta perustuu aurinko- ja tuulivoimaan. Fortumilla on myös kaukolämmön ja -kylmän tuotantoa Suomessa ja Puolassa. Euroopassa lämpöä tuotetaan pääosin energiatehokkaissa lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa (CHP). Lisäksi Fortum tarjoaa teollisuus- ja infrastruktuuriratkaisuja, kuten energiantuotantoa jätteenpoltolla sekä energian myyntiä. Alaskirjatuissa Venäjän toiminnoissa Fortumilla oli pääosin maakaasuun perustuvaa sähköntuotantoa.

Vuonna 2022 koko Fortumin sähköntuotannosta 59 %, ja Euroopassa jopa 97 % sähköntuotannosta, oli hiilidioksidipäästötöntä. Fortumin hiileen perustuva osuus yhtiön liikevaihdosta ilman Venäjää oli 4 % ja fossiilisia polttoaineita käyttävän tuotannon osuus liikevaihdosta ilman Venäjää oli 6 %.

Sähkön hinta on painunut todella alas

Vuonna 2023 sähkön hinta on ollut selvästi alempana kuin viime vuonna. Touko-kesäkuun aikana sähkön hinta oli todella matalalla tasolla, mutta sittemmin hinta on hieman palautunut. Hinta on kuitenkin pitkän aikavälin keskiarvoja alempana.

Fortumin osakekurssi

Fortumin osakekurssi oli vahvassa vedossa vuonna 2021. Ukrainan sota romahdutti kurssin, joka kävi kesä-syyskuukausina 2022 alle 10 euron. Irtautuminen Venäjältä sai kurssin uudelleen nousuun, mutta vuoden 2023 aikana osakekurssi on valunut sähkön hinnan vanavedessä.

Kuvaaja päivitetty 5.9.2023. Lähde: TradingView

Fortumin Q2/2023 – Generation-segmentin tuloskunto pysyi vahvana

Fortumin vertailukelpoinen liiketulos oli 262,0 M€ (analyytikkojen konsensus 268,6 M€). Vertailukelpoinen liiketulos oli samalla tasolla vertailukauteen nähden. Yhtiön vertailukelpoinen käyttökate oli 344 milj. euroa, kun vuosi sitten se oli 362 milj. euroa. Yhtiön mukaan energian hinnat ovat laskeneet merkittävästi viime kesän ja syksyn huipputasoista, mutta toisella vuosineljänneksellä lasku oli jo huomattavasti loivempaa alkuvuoteen verrattuna.

Yhtiön hyvä tuloskehitys pohjoismaisessa sähköntuotannossa jatkui vuoden toisella neljänneksellä korkeiden hintojen ja kausiluontoisestikin erittäin vahvan talvineljänneksen jälkeen. Generation-segmentti pystyi jälleen parantamaan tulostaan edellisvuodesta sähkön korkeiden markkinahintojen tukemana. Consumer Solutions -segmentillä oli kuitenkin melko heikko neljännes, sillä asiakaskunnan vaihtuminen ja pienentyminen tietyissä suojatuissa sähkösopimuksissa jatkui. Toisella neljänneksellä Fortum alaskirjasi koko omaisuutensa Venäjällä – toisella neljänneksellä yhtiö kirjasi arvonalentumisia 1,7 miljardia euroa ja konsolidoinnin päättymiseen liittyviä negatiivisia kumulatiivisia valuuttakurssien muuntoeroja 1,9 miljardia euroa.

Fortumin taloudellinen asema on vahva hyvän tuloskehityksen ja rahavirran ansiosta. Kesäkuun lopussa yhtiön velkaantumisaste oli 0,3 ja yhtiöllä oli yli neljä miljardia euroa nostamattomia luottoja ja yli neljä miljardia euroa likvidejä varoja.

Venäjän valtio otti haltuun maassa olevat ulkomaiset omistukset

Vastatoimina länsimaiden asettamille pakotteille Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoitti 25.4.2023 asetuksen, jolla Venäjän valtio voi ottaa haltuunsa tiettyjen ulkomaisten yritysten omaisuutta maassa. Q1-osavuosikatsauksessa Fortum vahvisti, että asetuksen myötä Venäjän viranomaiset ottivat haltuun Fortumin tytäryhtiön omistukset Venäjällä. Fortum on toimittanut Venäjän presidentin hallinnolle virallisen vastalauseen, jossa yhtiö vastustaa jyrkästi asetusta, mutta määräysvallan arvion perusteella Fortum on menettänyt Venäjän toimintojensa määräysvallan.

Venäjän toimet eivät tulleet missään määrin yllätyksenä. On ollut jo pitkään selvää, että nurkkaan itsensä ajanut Venäjä ei kaihda katkaista kaikkia siteitä länsimaihin ja länsimaalaisiin yhtiöihin. Putinin allekirjoittama asetus osoittaa, että kaikki Venäjällä olevat sekä Venäjään liittyvät omistukset ja sopimukset ovat käytännössä arvottomia.

Olemme jo yli vuosi sitten, Ukrainan sodan alusta asti kirjoittaneet Fortumiin liittyvän merkittävän riskin siitä, että yhtiö joutuu tekemään vielä lisää alaskirjauksia Venäjän omistuksistaan. Nyt tämä riski realisoitui, ja Fortum ilmoitti kirjaavansa vuoden 2023 toisella neljänneksellä 1,7 miljardin euron arvonalentumiset (koko kirjanpitoarvo) ja niihin liittyvät muuntoerot.

Fortumin ohjaus

Fortumin hallitus hyväksyi uuden strategian maaliskuun 2023 alussa. Strategia sisältää uudet taloudelliset ja kestävän kehityksen tavoitteet. Samassa yhteydessä Fortum julkisti uuden liiketoimintarakenteensa, toimintamallinsa ja konsernin johtoryhmän jäsenet. Lisätietoja strategiasta löytyy tästä pörssitiedotteesta.

Muuten Fortumin näkymät ovat seuraavat:

  • Generation-segmentin tukkumyynnin suojaukset pohjoismaiselle sähkön tuotannolle: loppuvuodeksi 2023 noin 70 % hintaan 49 euroa/MWh, ja vuodeksi 2024 noin 50 % hintaan 46 euroa/MWh.
  • Investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 700 miljoonaa euroa vuonna 2023. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit.
  • Presidentin asetuksen (nro 302) seurauksena Fortumin tytäryhtiön omaisuus otettiin Venäjän viranomaisten hallintaan Venäjällä 25.4.2023. Fortum on toimittanut Venäjän presidentin hallinnolle virallisen vastalauseen, jossa yhtiö vastustaa jyrkästi asetusta. Määräysvallan arvion perusteella Fortum on menettänyt Venäjän toimintojensa määräysvallan. Tämän vuoksi Russia-segmentin konsolidointi päättyy ja segmentti raportoidaan lopetettuna toimintona vuoden 2023 toisella neljänneksellä.
  • Fortum kirjaa vuoden 2023 toisella neljänneksellä 1,7 miljardin euron arvonalentumiset (koko kirjanpitoarvo) ja niihin liittyvät muuntoerot.
  • Venäjän omistusten arvonalentumisten vaikutuksen seurauksena Fortum päivittää verotusta koskevan ohjeistuksensa.

Uusi verotusta koskeva ohjaus

Vuonna 2023 Fortumin vertailukelpoisen efektiivisen tuloverokannan odotetaan olevan tasolla 20–23 % (aiemmin: 21-24%), kun Venäjän konsolidoinnin päättyminen ja omaisuuserien alaskirjaus sekä Suomen suunniteltu väliaikainen windfall-vero otetaan huomioon ja tasolla 19–21 % (aiemmin; 20-22 %), kun windfall-veroa ei oteta huomioon. Suomen eduskunta hyväksyi sähköalan väliaikaista voittoveroa (windfall-vero) koskevan lainsäädännön 27.2.2023. Vero kannetaan vuoden 2024 aikana.

Vuonna 2024 Fortum arvioi vertailukelpoisen efektiivisen tuloverokannan olevan tasolla 19–21%. Fortumin vertailukelpoiseen efektiiviseen verokantaan vaikuttavat kertyvien voittojen jakauma eri lainkäyttöalueille sekä erot nimellisverokannoissa näillä lainkäyttöalueilla. Verokanta ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Fortumin uudet taloudelliset tavoitteet

Fortumin hallituksen maaliskuussa hyväksymän uuden strategian painopisteitä ovat luotettavan puhtaan energian toimittaminen ja teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Pohjoismaissa.

Fortum on päivittänyt taloudelliset tavoitteensa varmistaakseen vähintään BBB-luottoluokituksen ja tulevaisuuden kasvuun vaadittavan taloudellisen joustavuuden.

  • Uusi pitkän aikavälin vertailukelpoinen rahoitusnettovelan ja käyttökatteen suhde on 2,0–2,5.
  • Vuosina 2023–2025 Fortum tavoittelee hallittua kasvua puhtaassa energiassa. Investoinnit tällä ajanjaksolla ovat enintään noin 1,5 miljardia euroa. Uusien investointien vähimmäistuottovaatimus on pääomakustannusten projektikohtainen painotettu keskiarvo (WACC) + 150–400 korkopistettä.
  • Fortum sitoutuu aiempaa tiukempiin vastuullisuus- ja ilmastotavoitteisiin: toiminnasta hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä, hiilestä luovutaan vuoden 2027 loppuun mennessä ja hiilidioksidin ominaispäästöille asetetaan tavoite. Lisäksi Fortum sitoutuu SBTi-tavoitteeseen (1,5 °C) ja asettaa biodiversiteettitavoitteet.
  • Osingonjakosuhde on 60–90 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

Fortumin osinko 2023

Fortum on ollut Helsingin pörssin tasaisempia osingonmaksajia. Päivitetyn osinkopolitiikan mukaan osingonjakosuhde on 60–90 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

Fortumin hallitus ehdottaa 0,91 euron osinkoa per osake vuodelta 2022, mikä vastaa 75% vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta 1,21 euroa (ilman Venäjän liiketoimintoja). Analyytikot odottivat 0,97 euron osinkoa. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Fortumin osinko
Fortumin viimeisen kymmenen vuoden osinkohistoria. Lähde: Fortum

Kaiken kaikkiaan Fortumin vuoden 2022 tappiot sijoituksista olivat noin 9 miljardia euroa

Vuoden 2022 joulukuussa Fortum myi saksalaisen tytäryhtiö Uniperin kaikki osakkeet Saksan valtiolle. Uniper-osakkeiden myynnistä aiheutuva tappio oli vajaa 6 miljardia euroa. Aiemmin vuonna 2022 Venäjän liiketoiminnoista tehtiin 2,1 miljardin euron alaskirjaus, ja vuoden tilinpäätöksessä ilmoitettiin vielä uudesta 990 miljoonan euron arvonalentumisesta. Tappiot Fortumin Uniperin ja Venäjän sijoituksista vuonna 2022 olivat siis noin 9 miljardia euroa.

Sijoittajan näkökulma

Fortumin tulosta rasittaa nyt halventunut sähkön hinta, mikä on ollut vuoden 2023 aikana selvästi edellisvuotta matalammalla tasolla. Neljännes oli yhtiön mukaan vaikea Fortumin vähittäismyyntiliiketoiminnalle Consumer Soluitions-liiketoiminnassa. Generations-segmentin vertailukelpoinen tulos oli kuitenkin edellisvuotta korkeammalla tasolla sähkön korkeiden markkinahintojen tukemana. Analyytikot kuitenkin odottivat konsernin tuloksen olevan korkeammalla tasolla.

Fortum on päässyt eroon valtaosasta Venäjä-riskiään yhtiön ilmoittaessa alaskirjaavansa kaikki loputkin omistuksensa naapurivaltiossa. Hinta on karvas, mutta sen ei pitäisi tässä vaiheessa olla yllätys enää kenellekkään. Positiivista on se, että Fortumin sähköntuotanto on todella terveellä pohjalla, ja yhtiön tase kestää alaskirjauksen. Vaikka geopoliittisen tilanteen kehittyminen luo edelleen riskiä Fortumin toiminnalle, voisi Fortumin sanoa saaneen uuden alun yhtiön jättäessä taakseen Russia- ja Uniper-nimiset kivireet.

Vuoden 2023 aikana Fortumin osakekurssi on ollut laskusuunnassa laskeneiden sähkön hintojen saattelemana. Vuoden toisen neljänneksen tulosjulkistuksen jälkeen osake kipusi lievään nousuun pörssin avauduttua.

Kuitenkaan Fortumin tulos ei ainakaan vuonna 2023 korreloi täysin sähkön hinnan kanssa. Fortum on suojannut myymäänsä sähköä korkeammalle hintatasolle. Lisäksi nyt tarjottavat kiinteät sopimukset ovat selvästi kalliimmalla hinnalla kuin tämänhetkinen pörssisähkön hinta. Analyytikot tosin odottavat yhtiön tuloksen olevan ensi vuonna laskussa. Kunnollisen käänteen osakekurssissa voi edellyttää käännettä sähkön hinnassa.

Tutki Fortumia ja seuraa tuloskautta

Osaketyökalussa Fortum Oyj:n osake saa keskiverrot kokonaispisteet. Osakkeen kasvupisteet ovat heikot, mutta arvopisteillä yhtiö erottuu edukseen.

Tutustu OsaketyökaluunSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-action
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy