Analyysi: Taaleri yllätti positiivisesti – sijoitustuotot kasvoivat

Pääomarahastoyhtiö Taalerin johto on osin uudistunut. Tammi-maaliskuussa 2024 erityisesti vakuutusyhtiö Garantian kehitys oli vahvaa.

Henri Elo
Henri Elo

Pääomarahastoyhtiö Taalerin johto on osin uudistunut. Tammi-maaliskuussa 2024 erityisesti vakuutusyhtiö Garantian kehitys oli vahvaa.

Taalerilta vahva Q1-tulos

Taalerin tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 7.5.2024 oli markkinoille positiivinen yllätys. Osakekurssi oli julkistusta edellitävänä päivänä 8,25 euroa, mutta tulosjulkistuspäivän päätteeksi 8,7 euroa, jossa nousua 5,5 prosenttia. Loppuviikosta kurssi palautui päätyen perjantaina 8,4 euroon. Markkina-arvona nykyinen kurssitaso tarkoittaa 237 miljoonaa euroa osakemäärän ollessa 28,2 miljoonaa kappaletta.

Sijoittajan kannalta yhtiö aloittaa ikään kuin puhtaalta pöydältä, sillä Taaleri maksoi huhtikuussa poikkeuksellisen ison osingon, euron per osake, josta puolet oli ylimääräistä osinkoa. Kirjoitimme helmikuun analyysissa:

”Ramsay kertoi tulosjulkistuksesta, että tämä on viimeinen ylimääräinen osinko Aktia-kaupasta, josta yhtiö kirjasi tilikaudella 2021 noin 110 miljoonan euron voiton.”

Maaliskuun 2024 kassavarat olivat noin 55 miljoonaa euroa ja kun tästä vähennetään huhtikuussa maksettu 28 miljoonan euron osinko, kassa säilyy osingon jälkeenkin yhä hyvätasoisena. Omavaraisuus oli vastaavasti 69 prosenttia (Q1/2023: 66).

Taalerin liiketulos kasvoi 1,6 miljoonasta 9,6 miljoonaan euroon pitkälti Strategiset sijoitukset -segmentin eli Garantian ansiosta. Segmenttiin kuuluu myös sijoitus Aktia Pankki Oyj:n osakkeissa, arvoltaan noin 10 miljoonaa euroa. Kuva: Taaleri, osavuosikatsaus Q1/2024

Garantia toi valtaosan tuloksesta

Taaleri omistaa takausvakuuttamiseen erikoistuneen vakuutusyhtiö Garantian. Kokonaan omistettu tytäryhtiö on osoittautunut onnistuneeksi sijoitukseksi, sillä Garantia on maksanut emoyhtiölleen osinkoja jo enemmän kuin mitä siitä maksettiin yhtiön myyjille vuonna 2015, kuten kirjoitimme viimeksi.

Garantia pärjäsi sekä vakuutuspalvelutuloksessa että sijoitustuotoissa. Taalerin toimitusjohtaja Peter Ramsay totesi tulosjulkistuksessa:

”Garantialla oli hyvä kvartaali tarkoittaen alhaista yhdistyttyä kulusuhdetta ja hyvätasoisia sijoitustuottoja. Korkojen tasaantuminen ja yleinen hyvä kehitys pääomamarkkinoilla ovat hyviä merkkejä varainhankintamarkkinoiden kehitykselle jatkossa.”

Kuten taulukko yllä osoittaa, Garantia toi konsernin 9,6 miljoonan euron liikevoitosta 9,1 miljoonaa. Se toimi näin todella hyvänä tuloksentasaajana kvartaalilla. Konsernin tulos verojen jälkeen oli ensimmäisellä kvartaalilla 7,5 miljoonaa euroa (0,6).

Garantian vakuutuspalvelutulos kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 3,8 miljoonasta 4,0 miljoonaan euroon, kun koko vuoden 2023 luku oli 13,5 miljoonaa. Vakuutuspalvelutulos tarkoittaa vakuutustoiminnan tulosta ennen rahoituseriä ja sijoitustoiminnan tuottoja.

Garantian vakuutustoiminnan kulujen suhde vakuutusmaksutuottoihin on säilynyt matalalla hyvällä tasolla. Kuva: Taaleri, sijoittajapresentaatio Q1/2024

”Sijoitustuottojen kasvuun vaikutti osakemarkkinoiden vahva kehitys ja korkoympäristön vakiintuminen, joilla oli positiivinen vaikutus realisoitumattomiin käyvän arvon muutoksiin”, yhtiö toteaa Garantian sijoitustuotoista, jotka kasvoivat 0,9 miljoonasta 4,8 miljoonaan euroon.

Garantian sijoitussalkku on valtaosaltaan 78-prosenttisesti korkosijoituksissa, duraation eli juoksuajan pituuden ollessa keskimäärin 3,1 vuotta.

Garantian takausvakuutustoiminnan riskiasema on yhtiön mukaan vakaa jakautuen kuluttajavastuissa maantieteellisesti, myöntövuosittain ja painottuen asuntoluottoihin. Yritysvastuut jakautuvat useille toimialoille.

Koko vuoden osalta Garantian jatkuvien tuottojen odotetaan jäävät hieman vertailukaudesta, koska asuntokauppa Suomessa on laimeaa. Sen sijaan sijoitustoiminnan nettotuottojen yhtiö arvioi kehittyvän positiivisesti ”markkinaodotusten mukaisessa korkoympäristössä”.

Uusiutuva energia etenee hitaasti

Pääomarahastoliiketoiminnassa isoin hallinnoitava pääoma on Pääomarahastot-segmentin uusiutuvan energian liiketoiminnassa, jossa hallinnoitavat varat säilyivät maaliskuussa vuodenvaihteen tasolla 1,6 miljardissa eurossa.

”Uusiutuvan energian liiketoiminnassa toimintaympäristö säilyi kokonaisuudessaan hyvänä, vaikka Ukrainan sota, korkojen nousu ja inflaatiokehitys ovat nostaneet hankkeiden rakentamisen ja operoinnin kustannuksia”, yhtiö totesi osavuosikatsauksessaan.

Tärkeää mielestäni oli, että jatkuvat tuotot kasvoivat uusiutuvassa energiassa 3,9 miljoonasta 4,6 miljoonaan euroon eli 16 prosenttia. Kasvu oli seurausta Taaleri SolarWind III -rahastosta, jossa ensimmäinen sulkeutuminen oli viime vuonna. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa rahastonsa kokoluokkaa nykyisestä 430 miljoonasta jopa noin 700 miljoonaan euroon.

”Uusiutuvan energian liiketoiminta jatkoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä aktiivisesti Taaleri SolarWind III -rahaston varainkeruuta ja rahaston hankekehitysportfolion aktiivista kehittämistä. Tavoitteenamme on kerätä rahastoon 700 miljoonaa euroa. Useat rahaston hankkeet lähestyivät katsauskaudella rakentamispäätöstä”, yhtiö totesi tärkeimmästä rahastostaan.

Taaleri SolarWind II -rahasto keskittyi jo tuotannossa olevien hankkeiden hyvään ja tehokkaaseen operointiin. SolarWind II:n kokoluokka oli vuoden 2022 vuosikertomuksessa 350 miljoonaa euroa, jolloin rahasto oli jo sulkeutunut.

Taaleri SolarWind III:n kohdemarkkinat ovat Pohjoismaat, Baltia, Puola, Kaakkois-Eurooppa, Espanja ja Texas. Rahasto omisti vuodenvaihteessa 61 hankkeen portfolion, sähköntuotannon kapasiteetiltaan 5,9 gigawattia. Rahasto tarvitsee tästä vain neljänneksen pääomiensa sijoittamiseksi. Lähde: Taaleri Oyj, vuosikertomus 2023

Tulosjulkistuksessa analyytikoita kiinnosti Taaleri Tuuli II- ja III-rahastojen irtautumisen eteneminen. Näistä yhtiö on jo kirjannut etukäteen 14 miljoonaa euroa tuottopalkkioita 2021-2022. Lopullinen tuottopalkkio ja sen ajankohta riippuvat useista tekijöistä.

”Tässä on monia muuttujia. Kun arvioimme tuulivoimapuistojemme arvostusta, yksi tekijä on sähkönhinta, joka on vakiintunut korkeammalle tasolle kuin ennen sotaa. Toinen tekijä on korkotaso, joka on korkeampi, mutta meidän ei tarvitse katsoa rakentamiskustannuksia, koska rahastomme ovat operatiivisessa vaiheessa. Meidän pitää olla konservatiivisia, koska nämä muuttujat voivat vaihdella yli ajan”, Ramsay totesi tulosjulkistuksessa.

Johto odottaa jatkuvien tuottojen kehittyvän uusiutuvassa energiassa koko vuonna positiivisesti, mutta liikevoiton riippuvan mainittujen tuulivoimarahastojen irtautumisten ajoituksesta ja hinnasta.

Muut pääomarahastot ovat kehitysvaiheessa

Toinen osa Pääomarahastot-segmenttiä käsittää bioteollisuus-, kiinteistö- ja muut liiketoiminnot. Näissä hallinnoitava varallisuus säilyi maaliskuussa yhden miljardin tasolla, kuten vuodenvaihteessa.

Jatkuvat tuotot laskivat ensimmäisellä neljänneksellä 18 prosenttia 1,6:sta 1,3 miljoonaan euroon.

”Jatkuvien tuottojen laskuun vaikutti osaksi kiinteistöliiketoiminnan mandaattipohjaisten palkkioiden lasku, mutta myös Taalerin osuus bioteollisuusliiketoimintaan osakkuusyhtiönä heinäkuusta 2023 alkaen yhdistellyn WasteWise Group -yhtiön tuloksesta”, yhtiö totesi osavuosikatsauksessa.

Kiinteistörahastojen fokus on uuden johdon ja strategian myötä uusien sijoitustuotteiden kehittämisessä ja strukturoinnissa, mutta niille pitää ensin saada palautetta sijoittajilta. Kiinteistörahastojen hallinnoitava pääoma oli vuodenvaihteessa vajaa 700 miljoonaa euroa.

Taaleri Bioteollisuus I -rahastossa yhtiö tukee kohdeyhtiöitä kasvussa, kannattavuudessa ja kestävyystyössä. Tämän rahaston koko on yli 100 miljoonaa euroa.

Taaleri Bioteollisuus I -rahasto on sijoittanut muun muassa biohajoavia pakkausmateriaaleja Pyhtäällä valmistavaan Colombier-yhtiöön vuonna 2022. Colombier on sijoituksen myötä saanut kasvatettua tehtaansa tuotantokapasiteettia.

Suorista kanssasijoituksista bioteollisuuteen Haminan Fintoil-mäntyöljyjalostamo on toiminnassa ja Joensuun torrefioitua biomassaa valmistava Biocoal-laitos rakennusvaiheessa siten, että johto odottaa sen valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Osakkuusyhtiö WasteWise Nokialla on sekä tuotannossa että toisen linjan osalta investointivaiheessa.

Ramsay kertoi, että yhtiö etsii ankkurisijoittajia kehitteillä olevaan varhaisen vaiheen bioteollisuus venture capital -rahastoonsa.

Isossa kuvassa Muut pääomarahastot -liiketoiminta on kehitysvaiheessa ja yhtiö odottaa liikevoiton siinä jäävän tappiolliseksi 2024.

Monta tukijalkaa tasoittaa Taalerin kehitystä

Kokonaiskuva ja ilmapiiri Taalerin tulosjulkistuksessa oli positiivinen. Ramsay oli saanut rinnalleen kaksi uutta johtajaa aiempien siirtyessä uusien työnantajien palvelukseen.

Taalerin uudistunutta johtoa Helsingissä 7.5.2024. Toimitusjohtaja Peter Ramsay (vas.) aloitti vuoden 2021 lopulla. Tänä vuonna ovat aloittaneet sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Linda Tierala ja talousjohtaja Ilkka Laurila. Kuva: Henri Elo

Helmikuussa talousjohtajana aloitti Ilkka Laurila, joka on aiemmin työskennellyt Terveystalon talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 2015-2022 ja viimeksi liikkeenjohdon konsulttina ja Plugit Finland Oy:n talousjohtajana.

Toukokuussa sijoittajasuhde- ja viestintäjohtajana aloitti Linda Tierala, joka siirtyi Taalerille saman alan pääomasijoitusyhtiö CapManin palveluksesta. Hänellä on pitkä kokemus sijoittajasuhde- ja vastuullisuusviestinnästä.

Laurila muistutti tulosjulkistuksessa, että Taalerin tuottokomponentit voivat vaihdella neljänneksittäin, mutta ovat vakaampia pidemmässä tarkastelussa.

Taalerin keskeisiä tuottokomponentteja ovat pääomarahastotoiminnan jatkuvat tuotot, satunnaisemmin realisoituvat tuottopalkkiot, Garantian vakuutustoiminnan tuotot sekä konsernin yksiköiden sijoitustoiminnan tuotot. Kuva: Taaleri, sijoittajapresentaatio Q1/2024

Taalerin viime marraskuussa julkaistuun uuteen strategiaan kuuluu vahvasti kansainvälistyminen. Yhtiö pyrkii saamaan uusiin rahastoihinsa varoja 50-prosenttisesti Suomen ulkopuolelta ja tekee paljon jalkatyötä seminaareissa, pääomamarkkinatapahtumissa sekä tekee yhteistyötä ulkopuolisten jakelijoiden kanssa.

Tämän lisäksi yhtiö pyrkii partneroitumaan teollisten toimijoiden kanssa bioteollisuudessa.

Taaleri ei anna toimialan luonteen vuoksi tulosohjeistusta, mutta tavoittelee pitkällä aikavälillä 15 prosentin jatkuvien tuottojen ja tuottopalkkioiden kasvua, 15 prosentin oman pääoman tuottoa ja vähintään 50 prosentin osinkosuhdetta tilikauden tuloksesta.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
Sammolta ostotarjous Topdanmarkista
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat