Vaihtoehdot vastuulliseen sijoittamiseen – Vertailussa rahastot

Vastuullinen sijoittaminen on megatrendi ja vastuullisesti sijoittamalla voit parantaa maailmaa. Vertailussa vastuullisen sijoittamisen rahastot. Mitä muita tapoja on sijoittaa vastuullisesti?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Vastuullinen sijoittaminen on megatrendi ja vastuullisesti sijoittamalla voit parantaa maailmaa. Vertailussa vastuullisen sijoittamisen rahastot. Mitä muita tapoja on sijoittaa vastuullisesti?

Vastuullinen sijoittaminen on iso megatrendi

Vastuullisessa sijoittamisessa pyritään aktiivisesti huomioimaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan vaikuttavat asiat sijoituskohteiden valinnassa. Tuoreissa akateemisissa tutkimuksissa on näyttöä, että vastuulliset sijoitukset tekisivät ylituottoa. Joka tapauksessa ne keräävät merkittävästi varoja ja varojen kasvu on erittäin voimakasta.

Blackrockin mukaan vuonna 2020 vastuullisiiin ETF:iin virtasi 85 miljardia uutta varallisuutta vuonna 2020. Vuonna 2019 luku oli 28 miljardia.

Sijoittajalla on monta eri tapaa sijoittaa vastuullisesti, kuten aktiivinen omistajuus, ESG-asioiden huomioiminen sijoituspäätöksissä, suosiminen/positiivinen seulonta, normipohjainen seulonta, erilaiset vastuullisuusindeksit, temaattinen sijoittaminen, vaikuttavuussijoittaminen ja mikrolainarahastot. 

Suomessa on viime vuosina ilmestynyt uusia rahastoja, jotka sijoittavat vastuullisesti. Mitä eri rahastoja suomeen on rekisteröitynyt, jotka sijoittavat vastuullisesti? Minkälaisia muita rahastoja sijoitusmarkkinoilta löytyy, jotka sijoittavat vastuullisesti? Näihin asioihin etsimme vastauksen tässä artikkelissa.

Vertailussa vastuullisesti sijoittavat sijoitusrahastot

Olemme keränneet Suomen Pankin sijoitusrahastolistalta rahastoja, jotka markkinoivat itseään rahaston nimessä vastuullisuusteemaisena rahastona.

Vastuulliset korkorahastot sijoittavat tyypillisesti vastuullisten yhtiöiden liikkeelle laskemiin vihreisiin obligaatioihin ja yrityslainoihin. Vihreä joukkolaina (green bond) tarkoittaa joukkovelkakirjalainaa, jossa nostettu pääoma kohdennetaan ympäristöystävällisiin investointeihin. Lainan ottaja sitoutuu investoimaan varat hankkeisiin, joilla on myönteisiä ympäristövaikutuksia ja raportoimaan näistä. 

Vastuullisten osakerahastojen sijoituspolitiikkana on yleensä sijoittaa yhtiöihin, joiden uskotaan olevan hyvässä asemassa ilmaston lämmetessä ja siihen valmistautuessa tai yhtiöiden arvioidaan vaikuttavan positiivisesti päästötavoitteiden saavuttamisessa.

Vaikka rahaston nimessä ei mainita vastuullisuutta, on moni suomalainen rahastoyhtiö integroinut vastuullisuuden osaksi sijoituspolitiikkaansa. Näin vastuullisuuden periaatteet huomioidaan myös rahastoyhtiöiden hallinnoimissa rahastoissa. Esimerkiksi vaikka UB-rahastoyhtiöltä ei ole alla olevassa listassa rahastoja, kertoo se kuitenkin integroineensa vastuullisuusasiat osaksi sijoituspolitiikkaansa. Suurin osa suomalaisista rahastoyhtiöistä kertookin samaan tapaan integroineensa ESG-kriteerit osaksi sijoituspolitiikkaansa.

Tunnistimme Suomen pankin sijoitusrahastolistalta 9 vastuulliseksi itseään markkinoivaa korkorahastoa, 26 osakerahastoa ja Nordea Vastuullinen valinta yhdistelmärahastojen lisäksi 2 yhdistelmärahastoa. Alla yhteenveto listan rahastoista, joiden nimessä on vastuullisuusteema.

Parhaat vastuullisesti sijoittavat rahastot

Korkorahastoista, jotka sijoittivat sekä High Yield- että Investment Grade luottoluokan lainoihin pidämme eniten Lähitapiola vastuullinen yrityskorko maailma A:sta pisimmän historian vuoksi, sekä kohtuullisen tuoton saavuttamisesta suhteellisen matalalla duraatiolla verrattuna verrokkeihin. Vain High Yield-lainoihin sijoittavista rahastoista Danske Invest Euro Sustainable High Yield on pärjännyt paremmin vaikkakin omaa suuremmat kustannukset, kuin verrokki FIM European HY ESG Sijoitusrahasto. Vain Investment Grade-lainoihin sijoittavista rahastoista LähiTapiola Vastuullinen Yrityskorko A on ollut verrokeitaan houkuttelevampi. 

Eurooppaan sijoittavista osakerahastoista Fondita Sustainable Europe B on pärjännyt parhaiten huolimatta korkeimmista juoksevista kuluista. Kehittyville osakemarkkinoille sijoittavista rahastoista FIM Kehittyvät Markkinat ESG pärjäsi hiukan verrokkiaan paremmin. Vain jenkkiosakkeisiin sijoittavista rahastoista FIM Passiivinen USA ESG on historiassa pärjännyt alhaisemmilla kuluilla verrokkiaan LähiTapiola Vastuullinen USA Keskisuuret rahastoa paremmin. Suomiosakkeisiin sijoittavista rahastoista LähiTapiola Vastuullinen Osinko Suomi tuottoluvut historiassa ovat SEB Finlandia Optimized Low Carbonia paremmat ja minimisumma kohtuullisempi. Pohjoismaihin sijoittavista osakerahastoista Säästöpankki Itämerellä on parempi avainluku-historia, kuin verrokillaan LähiTapiola Vastuullinen Skandinavia. Laajasti maailman osakemarkkinoille sijoittavista rahastoista Nordea Aasialaiset tähdet ja Lähitapiola vastuullinen kasvu ovat saaneet historiassa hyviä tuottolukuja. Viime vuonna kummallakin oli herkullinen yli 30% vuosituotto. Juoksevat kulut ovat maailmaan sijoittavien osakerahastojen keskiarvon tasolla. 

Yhdistelmärahastoista Nordean Vastuullinen valinta rahastot ovat pärjänneet historiassa tuottomielessä paremmin, kuin verrokit SEB Ethical Forum ja OP-kestävämaailma. Allokaatiomielessä SEB Ethical Forum vastaa Nordea Vastuullinen valinta Malttia ja OP-kestävä maailma Nordean Vastuullinen valinta tasapainoa.

Vastuullisten rahastojen vertailu

Lähde: Sijoitustutkimus rahastoraportti (2020 marraskuu) ja rahastoyhtiöiden julkiset kvartaaliraportit. Danske Invest Euro Sustainable high yield: Sharpe edelliset 24kk / Volatiliteetti edelliset 24kk 1.1.2018-31.12.2020.

Evli Green Corporate Bondissa hallinnointi ja säilytyspalkkio 0,75% juoksevat kulut sarakkeessa

Nordea vastuullinen valinta tasapaino (SEK)  Hallinta ja säilytyspalkkio 1,45% juoksevat kulut sarakkeessa

Nordean vastuullinen valinta rahastoissa tuotot 14.1.2020 tilanne

Vastuullisesti sijoittavat erikoissijoitusrahastot

Suomalaiset rahastoyhtiöt ovat tuoneet myös vastuullisesti sijoittavia erikoissijoitusrahastoja markkinoille, jotka listattuna alla. Erikoissijoitusrahasto poikkeaa sijoitusrahastoista esimerkiksi riskien hajauttamisen suhteen ja voi sijoittaa vain muutamaan kohteeseen. Alla avattuna suomalaisten vastuullisten erikoissijoitusrahastojen sisältöjä.

  • Taalerin Impakti erikoissijoitusrahasto koostuu pääosin osakkeista 31%, joukkolainoista 45,7% ja rahamarkkinasijoituksista 18%
  • EAB Vastuulliset sijoitukset rahastosta 14,5% on vastuullisesti sijoittavia suoria osakkeita ja ETF-osuuksia, 11% on sijoitettuna ruotsalaiseen listaamattomaan yritykseen, jonka tavoitteena on rakentaa aurinkovoimaportfolio Espanjaan ja 56% rahaston varoista on sijoitettuna Elite Intian Aurinko Ky rahastoon ja Open Ocean Fund 2015 Ky rahastoon. (Tilanne 2020q2)
  • Ålandsbanken tuulivoima rahasto aloitti toimintansa 31.12.2020, joten sillä ei ole vielä minkäänlaista historiaa. Sijoituspolitiikkana rahastolla on sijoittaa valmiiksi kaavoitettuihin ja rakennusluvat saaneisiin tai jo voimassa oleviin tuulipuistoihin. Rahaston juoksevat kulut* ovat 3,75% vuodessa ja tuottotavoite on 5-7% vuodessa. Hyvää rahastossa on, että tuulivoimaan on mahdollista sijoittaa erikoissijoitusrahasto muodossa ja likviditeetti on merkittävästi parempi, kuin Ky-muotoisissa tuulivoimaratkaisuissa.
Erikoisrahastojen vertailu, jotka sijoittavat vastuullisesti

Lähde: Sijoitustutkimus rahastoraportti (2020 marraskuu)  ja rahastoyhtiöiden julkiset kvartaaliraportit. Taaleri Impakti ei ilmoittanut juoksevia kuluja, mutta taulukossa ilmoitettu Jatkuva luonteiset kulut yhteensä. EAB ei ilmoittanut tasan edelliseltä vuodelta tuottoja.

*Vaihtoehtorahastoissa ”Juokseva kulut” termin alle lukeutuu kaikki kulut, joilla voi olla vaikutusta sijoittajan saamaan tuottoon, mikä tarkoittaa, että Ålandsbanken tuulivoiman osalta Juokseva kulut termin alle lukeutuu mm. turbiinien kunnossapito, maanvuokra ja kiinteistöverot. Jotta näitä kuluja voitaisiin verrata UCITS-rahastoihin, niin UCITS-rahastojen pitäisi ilmoittaa niiden omistamien yhtiöiden työntekijöiden palkat ja muut kulut. UCITS-rahastojen ja vaihtoehtorahastojen juoksevat kulut eivät ole siis täysin vertailukelpoisia 

Kokeneemmalle sijoittajalle Ky -muotoiset vastuullisen sijoittamisen rahastot

Ky-muotoiset rahastot ovat myös yksi tapa sijoittaa vastuullisesti, mutta niiden kanssa on oltava tarkempi, kuin erikoissijoitusrahastojen ja sijoitusrahastojen kanssa. Ky-muotoisiin rahastoihin on piensijoittajan vaikeampi päästä sisään ja se vaatii monesti, että sijoittaja on hakeutunut ammattimaiseksi sijoittajaksi.

Ky-muotoiset rahastot ovat tyypillisesti täysin suljettuja, eli niihin ei ole mahdollista sijoittaa alkuperäisen sijoitusperiodin jälkeen ja niistä ei voi lunastaa rahoja kesken sijoituskauden. Rahastojen likviditeetti on siis erittäin heikko.  

Niistä ei ole yleensä myöskään saatavilla samaan tapaan tietoa, kuin avoimemmista sijoitus- ja erikoissijoitusrahastoista. Ky-muotoisten rahastojen vertailu keskenään on siis merkittävästi hankalampaa, kuin avoimempien sijoitusrakenteiden tarkastelu.

Oleellista suljetuissa rahastoissa on, että rahat todella ovat suljettuna koko rahaston eliniän ajan ja rahoja voi odottaa ulos noin 10 vuoden päästä. Ky-muotoisiin rahastoihin sijoittaessa kannattaa katsoa kulujen lisäksi rahastoa hallinnoivien henkilöiden kokemusta ja ovatko he onnistuneet samassa strategiassa aikaisemmin.

Vastuullisesti sijoittavat ETF:ät

Vastuullisiin rahastoihin voi myös sijoittaa sijoittamalla ETF:iin. Sijoittaja.fi:n ETF-työkalulla löydät tuhansien ETF:ien joukosta vastuulliset ETF:t.

Vastuullisten ETF-rahastojen löytäminen

  • Siirry ETF-työkaluun
  • Kirjoita hakupalkkiin esimerkiksi sanat ”esg” , ”sri”, ”sustainab”.
  • Tämän jälkeen tarkistat lisätiedoista, että ETF:än verotuksellinen kotimaa ei ole Yhdysvallat, jotta rahasto on suomalaisen piensijoittajan saatavilla.
  • Lisää vastuullisesti sijoittavia ETF:iä löydät sijoitusideoista ja sieltä valitsemalla ”Eettinen sijoittaminen”
ETF-työkalusta löytää helposti vastuullisesti sijoittavavt ETF:t

Nostona voidaan ottaa esimerkiksi n. 3,7 miljardin USA-osakkeisiin sijoittava iShares MSCI USA SRI ETF , joka pyrkii replikoimaan ” MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels Index (USD)” indeksiä. Indeksi seuraa Yhdysvaltalaisten vastuullisten ja hyvät ESG-pisteet saavien yhtiöiden tuottoja. Tuotto vuoden alusta on 4,7% ja 3 vuodella jopa 62,2%. Hallinnointikustannus 0,3%, eikä rahasto jaa tuotto-osuutta, joten se on verotuksellisesti tehokas.

Lue lisää miten löytää vastuullisia ETF:ä työkalusta

Kokeile ETF-työkalua eurolla!

Vastuullisia osakkeita Osaketyökalusta

Kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalulla sijoittaja voi lajitella osakkeet ESG-pisteiden perusteella. Esimerkksi Logitech on vastuullinen yritys, joka saa korkeat ESG-pisteet. Tämän lisäksi yhtiön viimeisin kvartaali oli erinomainen. Sijoittajien suuresta innostuksesta vastuullisiin sijoituskohteisiin hyötyvät yhtiöiden, jotka toimivat kestävän kehityksen alalla tai saavat korkeita ESG-pisteitä. Vastuullinen sijoittaminen on myös vuoden 2020 kurssiraketti Teslan ja kotimaisen Nesteen kurssinousujen taustalla.

Osaketyökalusta löytyy ESG-pisteet kansainvälisille osakkeille.
Kokeile Osaketyökalua eurolla!

Artikkelia on päivitetty vaihtoehtorahastojen juoksevien kulujen määrittelyn osalta 24.3.2021

Sinua voisi kiinnostaa
Haastattelussa WellO2 Oy:n johto – suomalainen terveysteknologian yritys tähtää kansainväliseen kasvuun
Sijoittaja.fi:n Disruptiiviset teknologiaosakkeet -salkun sisältö ja tuotto
Tunnetuimmat sijoitustyylit, joita sijoittajat käyttävät
New call-to-action
Sijoittajan valinnat