Acuvi jatkoi kannattavuuden kohentamista Q3:lla

Alustavien lukujen mukaan Acuvin liikevaihto jäi vuoden kolmannella neljänneksellä vertailukauden tasoille ja EBITDA-marginaali koheni vertailukaudesta.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Alustavien lukujen mukaan Acuvin liikevaihto jäi vuoden kolmannella neljänneksellä vertailukauden tasoille ja EBITDA-marginaali koheni vertailukaudesta.

Vuoden 2023 kolmas kvartaali

Acuvi on julkaissut alustavia lukuja vuoden 2023 kolmannen neljänneksen tuloksesta. Neljänneksen aikana ei nähty kasvua vertailukauteen nähden, mutta kannattavuus koheni käyttökatteella mitattuna. Kolmannen neljänneksen luvut olivat seuraavat:

 • Liikevaihto 45 milj. kruunua (45,0 milj. kruunua)
 • Käyttökate noin 6 milj. kruunua (3,3 milj. kruunua), mikä vastaa noin 13 prosentin marginaalia (7 %)
 • Käteisvarat kasvoivat noin 28 milj. kruunuun verrattuna 21 milj. kruunuun 30.6.2023

Alustavien lukujen mukaan tammi-syyskuun 2023 liikevaihto oli 146 milj. kruunua (129,3 milj. kruunua) ja käyttökate noin 29 milj. kruunua (4,9 milj. kruunua), mikä vastaa noin 20 prosentin marginaalia (4 %).

Acuvi julkaisee täyden neljännesvuosikatsauksen 10.11.2023.

Acuvin pääomamarkkinapäivä 2023

Acuvi piti pääomamarkkinapäivänsä 12.10.2023 Tukholmassa, ja tilaisuudessa yhtiön johto esitteli Acuvin kasvunäkymiä eri liiketoimintayksiköiden osalta. Voit lukea tiivistelmän tilaisuudesta tästä artikkelista.

Taloudelliset tavoitteet

Acuvin pörssihistorian aikana yhtiö ei ole aikaisemmin antanut varsinaisia ohjauksia taloudellisten tunnuslukujen osalta, mutta toukokuun 2023 lopulla yhtiö julkaisi tiedotteen yhtiön liiketoimintanäkymistä sekä ensimmäisestä taloudellisesta ohjauksesta.

Koko vuoden 2023 osalta yhtiö arvioi liikevaihdon olevan 190–210 milj. kruunua, jossa kasvua olisi noin 3–14 %. Käyttökatteen arvioidaan olevan vuonna 2023 välillä 38–46 milj. kruunua, tai yli 20 % liikevaihdosta.

Yhtiön mukaan liikevaihtoennuste ei sisällytä tuloja käynnissä olevista pitkän aikavälin merkittävän liiketoimintapotentiaalin tarjoavista tuote- ja markkinalaajennuksista, kuten MPS:n ULTRA-moottorien käynnissä olevat asiakasprojektit tai LSI:n liiketoiminnan laajentuminen IVF-markkinaan.

Loppuvuodelle Acuvin johto kertoo fokuksekseen jatkaa kannattavaa liikevaihdon kasvua. Pidemmällä tähtäimellä yhtiö tähtää tämänhetkistä nopeampaan kasvuun. Yhtiön johdon mukaan merkittävimmät pullonkaulat kasvulle liittyvät vielä matalaan brändien ja tuotteiden tunnettavuuteen sekä asiakkaiden löytämiseen oikea-aikaisesti, kun he ovat ostoprosessissa. Siksi yhtiö tulee panostamaan tulevaisuudessa entistä vahvemmin myyntiin ja digitaaliseen markkinointiin.

Acuvi on tarkan paikantamisratkaisuiden yhtiö

Acuvi AB on ruotsalainen pörssiyritys, jossa on suomalaista osaamista. Yhtiö kehittää ja valmistaa omiin teknologioihin perustuvia paikannus- ja liikkeenohjausratkaisuja sovelluksiin, missä olennaista on erittäin korkea tarkkuus, miniaturisaatio ja automaatio. Yhtiön tarjonta on kohdennettu kasvaviin ja tulevaisuuden trendeistä hyötyviin sovellusalueisiin kuten diagnostiikka, lääketieteen tekniikka, Lifescience instrumentaatio ja puolijohdeteollisuus.

Tuotetarjonta kattaa piezo-teknologiaan perustuvat moottorit, paikka-anturit, ohjausjärjestelmät ohjelmistoineen sekä niihin perustuvat sovelluskohtaisesti räätälöidyt tuotteet. Piezo-teknologia viittaa piezosähköisten materiaalien kykyyn tuottaa liikettä muuttuvan sähköisen varauksen perusteella. Teknologian merkittäviä etuja perinteisempiin sähkömoottoreihin verrattuna on korkeampi tarkkuus, pienempi koko ja stabiili paikan säilyttäminen ilman virransyöttöä.

Acuvin tuotteita ja ratkaisuja tarjotaan sekä brändättyinä vakiotuotteina, että asiakaskohtaisesti räätälöityinä ratkaisuina.

Piezo-moottoreita voidaan käyttää esimerkiksi lääketieteen tekniikan alueilla, kuten tarkkuusroboteissa ja magneettikuvantamisen sovelluksissa.

Acuvi on listattu Tukholmassa Nasdaq First North Growth Market -listalle. Kaupankäyntitunnus, jolla osake löytyy osakevälittäjien sivuilta on ACUVI.

Tutustu Acuvin sijoittajasivuihin

Acuvi syntyi yritysostoilla

Vuoden 2021 aikana Acuvi (silloinen PiezoMotor Uppsala) otti kasvuharppauksia toteuttamalla kaksi yritysostoa. Keväällä 2021 Acuvi osti suomalaisen Sensapex Oy:n, joka kehittää ja valmistaa edistyksellisiä solututkimusjärjestelmiä mikroskooppimarkkinaan. Vahvan niche-tuotetarjonnan lisäksi, Sensapexin patentoiduilla tarkan liikkeenohjauksen teknologia-alustoilla nähtiin olevan vahvaa synergiaa PiezoMotorin liiketoiminnan kanssa.

Loppuvuodesta 2021 yritysryhmään liittyi yhdysvaltalainen The Precision Alliance Motion LLC:n (TPA), jonka ydinliiketoimintaa on asiakaskohtaisesti räätälöityjen tarkan liikuttamisen ratkaisujen suunnittelu ja valmistus. TPA:n hankinta lisäsi yhtiön mukaan entisestään konsernin kykyä tarjota asiakaskohtaisia ratkaisuja luoden myös vahvan jalansijan suurimmassa maantieteellisessä kohdemarkkinassa USA:ssa.

Keväällä 2022 yhtiö muutti nimensä Acuvi AB:ksi, mikä on PiezoMotorin, Sensapexin ja TPA:n listattu emoyhtiö.

USA on yhtiön päämarkkina

Acuvin ydinliiketoiminta jakautuu toistuvaa liikevaihtoa tuoviin teollisten asiakkaiden räätälöityihin ratkaisuihin ja brändättyjen tuotteiden myyntiin tutkimuslaitemarkkinan loppuasiakkaille. Yhtiön tuotteet ja kilpailukyky pohjautuvat omiin patentoituihin teknologioihin, uniikkeihin tuotekonsepteihin ja asiakastarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen valituissa niche-segmenteissä.

Kilpailusta selkeästi erottuva ja merkittäviä asiakashyötyjä tuova tarjonta mahdollistaa vahvan bruttokatteen ja sitä kautta markkinaa nopeammin ja kannattavasti kasvavan liiketoiminnan.

Acuvilla on yli 1 000 asiakasta maailmanlaajuisesti

Asiakaslähtöisyys ja -läheisyys on keskeinen osa yhtiön strategiaa. Sen toteuttamiseksi yhtiöllä on toimipaikat ja omaa suunnittelua sekä tuotantoa Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi yhtiöllä on Sveitsissä kansainvälinen myyntitiimi, mikä palvelee läheisesti toimialalle ja yhtiölle tärkeää saksankielistä markkinaa. Suoran myynnin lisäksi yhtiöllä on kattava jälleenmyyjä- ja kumppaniverkosto Aasiassa.

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisin aluein vuonna 2022, tuhatta kruunua. Luvut Acuvin vuosikertomuksesta. Yhdysvaltojen suuri suhteellinen osuus selittyy konsernin suurimman USA:n tytäryhtiö TPA:n liiketoiminnan keskittymisestä sen kotimarkkinaan. Piezomotorin ja Sensapexin osalta Euroopan osuus on 30–40 % kokonaismarkkinasta ja Yhdysvaltojen osuus vastaavasti pienempi.

Yhtiö toimii miljardimarkkinassa

Acuvin kokonaismarkkinat ovat yhtiön arvioiden mukaan kymmenien miljardien dollarien arvoiset. Yhtiön strategia on kohdentaa tarjonta huipputeknisiin sovelluksiin kapeilla toimi- ja sovellusalueilla mitkä kasvavat vahvasti ja missä yhtiön tuotteilla on ylivoimaista kilpailukykyä. Yhtiö pyrkii saavuttamaan nopeasti merkittävän markkina-aseman näissä valituissa kohdesegmenteissä.

Acuvi on juuri kommunikoinut strategia- ja organisaatiopäivityksen, missä tavoitteeksi on kerrottu asiakkaiden tarpeet huomioiden edelleen selkiyttää kaupallista strategiaa ja vastuualueita sekä ohjata suhteellisesti enemmän resursseja myyntiin ja markkinointiin. Näillä toimin yhtiö pyrkii kiihdyttämään kasvua, tehostamaan synergiaetuja ja sitä kautta parantamaan kannattavuutta.

Uuden strategian mukaisesti liiketoiminta jakautuu kahteen alueeseen:

 1. Motion and Positioning Solutions (MPS) ja
 2. Lifescience Instrumentation (LSI).

Molemmat liiketoiminta-alueet hyödyntävät yhtiön teknologia- ja tuotealustoja. Ristiinmarkkinointi ja -myynti ovat myös osa kaupallista strategiaa. Yhtiöllä on keskitetty taloushallinto sekä IT ja toiminnanohjausjärjestelmä, millä pyritään tehostamaan toimintaa.

Motion and Positioning Solutions (MPS)

MPS keskittyy liiketoiminnassaan teollisiin asiakkaisiin, jotka käyttävät yhtiön tuotteita osana omia loppuasiakastuotteita ja -ratkaisuja.

Kehitysprojektien kesto ja tuotantovolyymien asteittainen skaalaaminen johtavat tyypillisesti viiveeseen ensimmäisistä näytetoimituksista merkittävään liikevaihtoon. Tämän viiveen vastineeksi teollisen asiakkaan tuotteen ja/tai ratkaisun osaksi pääseminen tarkoittaa toistuvaa ja kasvavaa liiketoimintaa 5–10 vuoden ajaksi eteenpäin.

MPS keskittyy kasvun hakemiseen erityisesti alla mainituissa kohdesegmenteissä:

 1. Räätälöidyt liikutusjärjestelmät diagnostiikkalaitteisiin, kuten kuoppalevyrobotit ja digitaalisen patologian laitteet.
 2. Piezomoottorit ja ohjausjärjestelmät lääketieteen tekniikan sovelluksiin, kuten kirurgian tarkkuusrobotit (ml. magneettikuvantamisen sovellukset).
 3. Uuden ULTRA piezomoottori-teknologian kaupallistaminen korkeamman volyymin sovelluksiin esimerkiksi tietoliikenne- ja PoC diagnostiikkamarkkinassa, missä yhtiöllä on jo käynnissä olevia asiakasprojekteja.

MPS liiketoiminta-alueella on myös vahva perusliiketoiminta ja asiakaskunta puolijohdeteollisuudessa (esim. litografiakoneet) ja Yhdysvaltojen puolustusteollisuudessa (esim. korkean luotettavuuden teleskooppiset lineaarijohteet).

Lifescience Instrumentation (LSI)

LSI liiketoiminta-alue muodostettiin Acuvin tytäryhtiö Sensapex Oy:n liiketoiminnasta, jota tullaan kasvattamaan sekä mahdollisilla konsernin sisäisillä tuotteiden ja asiakkuuksien siirroilla, että etenkin Sensapexin teknologioiden ja tuotteiden viemisellä uusiin markkina- ja asiakassegmentteihin.

LSI:n kasvustrategia perustuu kolmeen tukijalkaan:

 1. Sensapexin nykyisen tuotetarjonnan myynnin kasvattaminen solujen sähköisten mittausten ja mikroskooppisen kuvantamisen sovelluksissa, missä asiakkaat ovat pääosin yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Tärkeimmät toimenpiteet ovat vahvemmat panostukset myyntiin ja digitaaliseen markkinointiin, erityisesti Covidin aikana valmistuneen uuden mikroskooppituotelinjan viemiseksi markkinaan. Siihen liittyen yhtiö julkisti keväällä 2023 merkittävän jälleenmyynti ja yhteistyösopimuksen Nikon USA:n kanssa.
 2. Teollisten OEM-asiakkuuksien avaaminen erityisesti mikroskooppi-, biotekniikka- ja lääkekehityksen sovellusalueilla, missä tuotetarjonta perustuu Sensapexin standardituotteiden pohjalta asiakaskohtaisesti räätälöityihin ratkaisuihin. Yhtiön ensimmäinen OEM-asiakas käyttää räätälöityjä mikromanipulaattoreita osana puolijohdeteollisuuden mikro-LED -testausjärjestelmää.
 3. Sensapexin tuotteiden pohjalta kehitettävä mikroinjektiosovelluksiin räätälöity ratkaisu, mikä soveltuu myös nopeasti kehittyvään avusteisten lisääntymismenetelmien markkinaan, kuten koeputkihedelmöityksen (IVF) mikrohedelmöityshoidot (ICSI). Yhtiö tavoittelee johtavaa asemaa järjestelmätason automatisoitujen ratkaisujen toimittajana, mihin sen uniikit ja patentoidut teknologiat tarjoavat vahvan pohjan.
Sensapexin mikromanipulaattori-järjestelmä solujen mittaamiseen, manipulaatioon ja injektioihin.

Acuvin liiketoiminta-alueiden koot

Vuoden 2022 luvuilla mitattuna MPS vastasi noin 88 % ja LSI noin 12 % koko konsernin liikevaihdosta. Tulevina vuosina yhtiö odottaa LSI:n kasvavan suhteellisesti nopeampaa tahtia, koska MPS:n liikevaihdosta valtaosa tulee Yhdysvaltojen tytäryhtiö TPA:sta. TPA:n liiketoiminta on yhtiön mukaan erittäin kannattavaa, mutta kasvu toistaiseksi maltillisempaa. TPA:n kasvua kiihdytetään vahvistamalla koko konsernin tarjonnan markkinointia ja myyntiä isossa USA:n markkinassa.

Acuvin osake

Acuvin osake sai kesän aikana positiivista momenttia alleen odotuksia parempien H1-lukujen johdosta, mutta elokuussa osakekurssi kääntyi jälleen alamäkeen markkinoiden mukana. Alustavien Q3-lukujen jälkeen osake on jatkanut laskussa, mikä johtunee siitä, että yhtiön kasvu oli jäänyt kvartaalilla nollatasolle vaikka kannattavuus oli kohentunut. Sijoittajat näyttävät nyt odottavan ensimmäisiä konkreettisia merkkejä liikevaihdon kasvusta.

Päivitetty 20.10.2023. Lähde: TradingView

Sijoittajan näkökulma

Acuvin liiketoiminta kehittyi hyvin vuoden ensimmäisellä puolikkaalla, ja myynnin kasvun ansiosta kannattavuus lähestyy yhtiön tavoitetasoa. Q3:n alustavien lukujen valossa toinen vuosipuolisko on alkanut myynnin osalta maltillisemmin, mutta yhtiö jatkaa tämän vuoden trendiä, missä se panostaa kannattavuuden kohentamiseen.

Kuluvan vuoden aikana Acuvi panostaa kannattavuuden kehitykseen ja tavoittelee pidemmällä tähtäimellä tämänhetkistä nopeampaa liikevaihdon kasvua, jossa kasvua olisi vähintään 20 % vuositasolla. Vuoden 2023 pääomamarkkinapäivässä yhtiön johto puhui myös niin sanotusta ”2027 skenaariosta”, minkä mukaan yhtiön liiketoiminnan trendien mukaan Acuvin liikevaihto saavuttaisi tason 350-500 milj. kruunua vuonna 2027, eli liikevaihto voisi yli tuplaantua neljässä vuodessa. Acuvi on myös kertonut kannattavuustavoitteeksi yli 25 % käyttökatteen tasolla, mikä yhtiön mukaan saavutetaan yhtiön kasvaessa ja synergiaetujen toteutumisella.

Osaltaan tämän vuoden maltillisempaa kasvua selittää Yhdysvaltojen tytäryhtiö TPA:n suhteellisesti suurempi osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta. Lisäksi on huomioitava, että Acuvi on vielä melko tuore yritysryhmä ja yhtiö on aloittanut vuoden 2022 aikana asteittain merkittäviä kasvuinvestointeja sekä tuotteiden ja teknologioiden että liiketoiminnan kehittämisen osalta. Uusien projektien odotetaan näkyvän liikevaihdossa vuoden 2024 aikana, mikä tukee jatkossa liikevaihdon nopeampaa kasvua. Jatkossa yhtiön ensisijainen tavoite onkin olla kasvuyhtiö korkealla kannattavuudella.

Yksittäisten projektien lisäksi Acuvilla on vakaa perusbisnes, jossa kannattavuus on hyvällä tasolla. Mikäli Acuvin tuote pääsee osaksi asiakkaan omaa lopputuotetta, tarkoittaa tämä parhaillaan vuosiksi toistuvaa ja kasvavaa liikevaihtoa, ainakin niin kauan kuin asiakas pitää tämän lopputuotteen tuotekategoriassaan. Yhdysvaltalaisen tytäryhtiö TPA:n kannattavuus on vahvalla tasolla, mikä näkyy myös koko konsernin kohentuneena EBITDA-marginaalina vuoden 2023 aikana.

Arvioimme, että Acuvilla on hyvät mahdollisuudet päästä takaisin historialliselle ja indikoidulle 20 prosentin kasvu-uralle, mikäli käynnissä olevat projektit onnistuvat suunnitellusti ja yhtiö saa vakiinnutettua asemiaan valitsemillaan niche-segmenteillä. Yhtiö on kevään aikana pyrkinyt strategiapäivitysten avulla selkiyttämään organisaatiorakennettaan, mikä tulee lisäämään liiketoiminnan virtaviivaisuutta ja vastuualueiden selkiytymistä.

Myös Acuvin johto on vakuuttunut siitä, että tämän vuoden jälkeen yhtiö pääsee jälleen vankasti kaksinumeroisen kasvun uralle ja orgaaninen kasvu kehittyisi vahvasti seuraavien 2–3 vuoden aikana. Riskinä on, että tälle kasvu-uralle pääsy viivästyy, mikäli esimerkiksi tulevat projektit eivät onnistu odotusten mukaan. Yhtiö tulee joka tapauksessa keskittymään sen nykyiselle sitoutuneelle asiakaskunnalle yhtiön valitsemilla niche-segmenteillä, mikä takaa vähintään vakaata liiketoimintaa ja hyvää kannattavuutta käyttökatetasolla myös jatkossa.

Acuvin arvostustasot ovat matalalla tasolla

Alla olevissa taulukoissa on pyritty hahmottamaan maltillisen, keskitason ja nopean kasvun skenaarioita yhtiön ohjauksen ja indikoidun kasvun perusteella, sekä niiden vaikutusta Acuvin arvostustasoihin. Kaikissa skenaarioissa nähdään, että kohentuneen kannattavuuden johdosta EV/EBITDA -luku tulee vuoden 2023 aikana tippumaan selvästi yhtiön panostaessa kannattavuuteen. Vuoden 2023 osalta EV/EBITDA pyörii 5–6 lukeman haarukassa.

Myös yhtiön P/S-luku on matalalla tasolla. Vuoden 2023 liikevaihdon osalta P/S-luku on 1,1–1,2 tasoilla, mikä on erittäin matalalla tasolla huomioiden yhtiön ennakoidun kasvutahdin ja EBITDA-kannattavuuden.

Taulukot on päivitetty 17.10.2023 close-hinnoilla.

Maltillinen kasvu ja kannattavuus

Keskitason kasvu ja kannattavuus

Nopea kasvu ja kannattavuus

Täydellistä verrokkia Acuville on vaikea löytää

Yksi verrokki on kotimainen terveysteknologiayhtiö Revenio Group, jonka pääliiketoiminnan muodostaa silmänpainemittarit. Revenio on Acuvin tavoin korkean teknologian yhtiö, joka toimii niche-markkinalla. Myös kasvu- ja kannattavuusluvuissa on samankaltaisuutta. Reveniolla on tosin pidempää näyttöä pitkästä ja hyvästä kannattavasta kasvusta. Revenio on viime vuosien aikana kasvanut noin 20–30 % vuodessa, ja EBITDA-marginaali on ollut vakuuttavalla 30–36 % tasolla. Revenion EV/EBITDA -luku on tällä hetkellä noin 16,3 ja P/S-luku noin 5,5.

Kun verrataan Revenion arvostustasoja Acuvin vastaaviin lukuihin, huomataan kuinka matalalle tasolle Acuvin osake on tällä hetkellä arvostettu. On tosin muistettava, että Revenio on suurempi ja vakiintuneempi yhtiö, joten on luonnollista, että sen arvostuskertoimet ovat korkeammat. Molempien yhtiöiden arvostuskertoimet ovat tulleet viime kuukausina alaspäin laskevien kurssien myötä.

Mikäli Acuvi todella pystyy tulevina vuosina kasvamaan yli 20 prosentin vuositahtia ja pitämään EBITDA-marginaalin 20–25 prosentin tuntumassa, ennakoimme, että arvostustasot kohentuvat selvästi. Markkinat näyttäisivät kuitenkin nyt odottavan ensimmäisiä konkreettisia merkkejä nopeammasta kasvusta ennen huomattavampaa kurssikäännettä.

Toisaalta osasyy matalaan arvostustasoon voi olla se, että sijoittajilla on ollut vaikea täysin hahmottaa Acuvin liiketoimintaa ja sen potentiaalia. Tähän yhtiö voi vaikuttaa selkiyttämällä organisaatiorakennetta, liiketoimintojen segmenttijakoa ja kommunikoimalla selkeästi yhtiön uusista strategisista linjauksista ja tavoitteista.

Huomattavimpana riskinä osakekurssin kehityksen kannalta pidämme sitä, että liikevaihto jää odotuksista. Q2-tuloksen jälkeisessä analyytikkotilaisuudessa Acuvin toimitusjohtaja Olof Stranding sanoi yhtiön kulurakenteen olevan hyvin kiinteä, minkä takia liikevaihdon kasvun hidastuminen näkyisi lyhyellä aikavälillä merkittävästi yhtiön kannattavuudessa. Kuitenkin Strandingin mukaan Acuvi on lähtenyt vuoden toiselle puoliskolle vakaalta pohjalta ja vahvalla tilauskirjalla, joten riski ei ole suuri. Acuvi on listattu Tukholmassa Nasdaq First North Growth Market -listalle. Kaupankäyntitunnus, jolla osake löytyy osakevälittäjien sivuilta on ACUVI.

Tutustu Acuvin sijoittajasivuihin

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Acuvin kanssa.

Artikkeli julkaistu ensimmäisen kerran 21.6.2023.

Sinua voisi kiinnostaa
UPM-Kymmene osake: Q2-tulos ei yltänyt odotuksiin – loppuvuoden näkymät ovat hyvät
Kesko osake: Viimeisin tulos odotusten mukainen – merkit rakentamisen piristymisestä ovat lupaavia
Pörssinoteerattujen sijoitustuotteiden hyödyntäminen tuloskauden aikana
Sijoittajan valinnat