Mistä tuotto syntyy?

Mistä tuotto syntyy eri omaisuuslajeissa ja mitkä ovat realistiset tuotto-odotukset? Miten nykyinen markkinatilanne eroaa aiemmista?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Mistä tuotto syntyy eri omaisuuslajeissa ja mitkä ovat realistiset tuotto-odotukset? Miten nykyinen markkinatilanne eroaa aiemmista?

Sijoituskohteen tuotto koostuu kahdesta osasta:

  • tulovirrasta (osinko, korkotuotto jne.)
  • pääoman arvonnoususta

Pitkällä aikavälillä tulovirta on sijoittajan kokonaistuoton kannalta ratkaiseva ja tärkein komponentti. Tulovirta on pääoman arvonkehitystä tasaisempaa, ja sijoittaja voi sijoittaa saamansa tulovirran takaisin. Osakkeissa tästä käytetään nimitystä osinkojen takaisinsijoittaminen.

Helsingin pörssin 25 suurimman osakkeen kehitystä kuvaa OMX Helsinki 25 -indeksi. Historiassa indeksin osinkotuotto on ollut noin neljä prosenttia vuodessa, mikä on vastannut noin puolta indeksin kokonaistuotosta. Alla taulukossa on tyypillisiä tuottoja, mitä eri omaisuuslajeista voi odottaa. Tällä hetkellä vuonna 2024 talletustileiltä ja korkorahastoista voi odottaa jopa korkeampaa tuottoa, koska markkinakorot ovat historiatasoja korkeammalla.

Sijoittaja voi tutkia helposti korkoa korolle -laskurilla, miten eri tuotot kerryttävät varallisuutta.

Omaisuuslajit ja tuoton lähteet

Omaisuuslajit voidaan yleisesti jakaa osakkeisiin, velkakirjoihin, reaaliomaisuuteen ja vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin.

Omaisuuslajeilla on omat tuoton lähteensä ja ominaispiirteensä. Eri omaisuuslajit myös käyttäytyvät eri tavoin taloussyklien eri vaiheissa. Sijoittamalla eri omaisuuslajeihin sijoitussalkun riski ja arvon heilunta vähenevät. Mitä suurempi on sijoitettava varallisuus, sitä laajemmin eri omaisuuslajeihin kannattaa sijoittaa.

Jokaisen omaisuuslajin sisällä on laajasti vaihtoehtoja. Osakkeissa voi valita suurten kansainvälisten yritysten osakkeiden ja pääomasijoituksia hakevien kasvuyritysten osakkeiden välillä. Velkakirjoissa vastaavasti vaihtoehtoja on USA:n ja Saksan velkakirjoista pk-yritysten lainoihin.

Tuoton lähteet

Sijoittaja haluaa sijoitukselleen aina tuoton. Tuotto on usein rahallinen, mutta ei aina. Esimerkiksi osassa joukkorahoituskohteista sijoituksesta ei odoteta rahallista tuottoa, vaan rahasijoitusta vastaan saa tulevaisuudessa tuotteen tai palvelun.

OSAKKEET

Osakesijoituksen tuotto muodostuu yrityksen tekemästä tuloksesta. Tulos jaetaan joko voitonjakona omistajille tai investoidaan kasvuun. Osakkeenomistaja voi saada vuotuista kassavirtaa osakesijoituksesta osinkona, osakkeiden takaisinostona tai pääoman palautuksena. Toinen tuoton lähde on osakesijoituksen arvonnousu. Pitkällä aikavälillä osakkeen arvo nousee, kun yhtiön liikevaihto ja tulos kasvavat.

Pörssissä osakkeen arvoon vaikuttavat monet muut tekijät. Näitä ovat talouskasvuodotukset, inflaatio, liikkeellä oleva rahanmäärä, muiden omaisuuslajien houkuttelevuus ja markkinatunnelmat. Voitonjako- eli osingonmaksukykyyn eivät pörssitunnelmat vaikuta. Se on osakesijoittajan vakaan tuoton lähde.

Tasaisesti tuottavia osakkeita ovat yritykset, joiden osingonmaksukyky kasvaa vuosittain. Yhtiö voi kasvattaa vuosittain jaettavaa osinkoa tai investoida voiton kasvuun, jolloin tulevaisuuden osinko-odotukset kasvavat. Molemmissa tapauksissa osakkeen arvo pitkällä aikavälillä kasvaa. Olennaista ei siis ole jaettavan osingon määrä, vaan kasvava osingonjakokyky.

Osaketyökalu antaa osakkeille osinkopisteet. Sijoittaja voi etsiä erinomaisia osinko-osakkeita Osaketyökalun avulla.

VELKAKIRJAT

Velkakirjasijoitukset ovat lainoja, joissa tärkein tuoton lähde on lainalle maksettava korko. Tästä syystä velkakirjoista käytetään usein nimitystä korkosijoitukset tai lyhyesti korot. Korkosijoitusten erityisominaisuus on se, että niiden hinnat nousevat, kun korkotaso laskee ja päinvastoin. Viimeisen vuoden aikana listatut korkosijoitukset ovat olleet heikkoja sijoituksia korkotason noustessa nopeasti (velkakirjojen arvot ovat laskeneet).

Lainasijoitusten riski on osakesijoituksia matalampi, koska velallisen maksukyvyttömyystilanteessa lainasijoittaja on paremmassa asemassa osakkeenomistajaan nähden. Lisäksi yleensä velkakirjojen arvot heilahtelevat maltillisemmin kuin osakkeiden.

Korkosijoitukset voidaan jakaa valtion- ja yrityslainoihin. Valtionlainoja pidetään tyypillisesti riskittömämpinä kuin yrityslainoja. Tärkein tekijä lainasijoituksen riskiarvioinnissa on kuitenkin luottoluokitus, jolla mitataan lainan takaisinmaksukykyä. Parhaimman AAA-luottoluokituksen yrityslaina on riskittömämpi sijoituskohde kuin B- tai C-luottoluokituksen valtionlaina.

Toinen tärkeä tekijä on herkkyys markkinakoron muutokselle. Tätä voi mitata duraatiolla. Miten suurempi duraatio, sitä voimakkaammin korkosijoituksen arvo vaihtelee korkotason muuttuessa.

Korkosijoitukset ovat tärkeä osa sijoitussalkkua, sillä erityisesti riskittömät korkosijoitukset tuovat hajautushyötyä osakesijoituksiin. Normaalissa markkinatilanteessa valtionlainojen hinnat nousevat, kun osakemarkkinat rytisevät. Epävarmoissa tilanteissa sijoittajat hakeutuvat turvasatamiin.

Vuonna 2024 markkinakorot ovat historiatasoja korkemmalla. Korot tarjoavat hyvää odotettua tuottoa. Sijoittaja hyötyy myös siitä, että markkinakorkojen odotetaan laskevan tulevaisuudessa. Korkosijoitusten arvo nimittäin nousee korkotason laskiessa.

REAALIOMAISUUS

Tyypillisin reaaliomaisuuskohde on kiinteistö. Suomalaiset ovat innokkaita asuntosijoittajia. Ensimmäinen sijoitus on omistusasunto ja toinen sijoitusasunto.

Kiinteistöihin ja asuntoihin sijoittaminen on ymmärrettävää, sillä varallisuus on sijoitettuna johonkin konkreettiseen ja pysyvään. Lisäksi sijoittaja saa tasaista kuukausittaista vuokratuloa. Vuokratulo on kiinteistösijoittajan tärkein tuoton lähde. Toinen tuoton lähde on arvonnousu, joka pitkällä aikavälillä on inflaation mukainen.

Myös metsä luokitellaan usein reaaliomaisuudeksi. Metsäsijoittajan tuotto syntyy puunkasvusta ja maapalstan arvonnoususta.

VAIHTOEHTOISET OMAISUUSLAJIT

Vaihtoehtoisten omaisuuslajien kirjo on laaja. Vaihtoehtoisiin omaisuuslajeihin luetaan kulta, raaka-aineet, valuutat ja johdannaiset sekä usein myös pääomasijoitukset ja vertaislainat. Pääomasijoitukset ja vertaislainat kuuluvat kuitenkin tosiasiallisesti osakkeisiin ja velkakirjoihin. Niiden riskiprofiilit vain eroavat pörssinoteraatuista osakkeista ja velkakirjoista.

Useissa vaihtoehtoisissa omaisuuslajeissa ei ole jatkuvaa tuoton lähdettä. Kullan hinta määrittyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Sijoittajan tuotto tai tappio riippuu siten täysin kullan arvonkehityksestä. Samoin on valuuttasijoitusten laita. Koska vaihtoehtoisissa omaisuuslajeissa ei usein ole jatkuvaa tuoton lähdettä, niiden osuus sijoitussalkussa kannattaa pitää maltillisena.

Vaihtoehtoiset sijoituskohteet ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan institutionaalisten sijoittajien keskuudessa.

Sinua voisi kiinnostaa
Suomalaiset laatuyhtiöt sijoituskohteena
Parhaat laatuosakkeet Suomesta
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
WIMAO
Sijoittajan valinnat