PK-yritysten rahoituslähteet: pankki, julkinen ja oma pääoma

Yritysrahoituksen lyhyen oppimäärän sisällön on tarkoitus esitellä erilaisia pk-yritysten rahoitusvaihtoehtoja käytännön näkökulmasta.

Vieraileva kirjoittaja
Vieraileva kirjoittaja

Yritysrahoituksen lyhyen oppimäärän sisällön on tarkoitus esitellä erilaisia pk-yritysten rahoitusvaihtoehtoja käytännön näkökulmasta.

Pankkirahoitus

Mikro-ja pienyritykset etsivät rahoitusta muita yrityksiä useammin pankkirahoituksen ulkopuolelta. Yritysrahoituskenttä on hyvin monenkirjava ja rahan hinta vaihtelee suuresti eri markkinapaikoilla. Rahan hintaan keskeisesti vaikuttavat lainamäärä ja -aika, vakuudet ja yrityksen taloudellinen tilanne.

Pankkirahoitus on yksi keskeisimmistä rahoituskanavista Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Euroopassa pankkien osuus yritysrahoituksesta on 70% ja Pohjoismaissa jopa 85%. Lisääntyvien sääntelyiden vuoksi eurooppalainen yritysrahoitus siirtyy kohti yhdysvaltalaista, jossa pankkien yritysrahoituksen osuus on enää 20%. Muutos ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, vaan rahoituslähteiden valikoitumiseen vaikuttavat monet taloudelliset tekijät, kuten pankkisääntely ja rahan hinta markkinoilla.

Basel III-sääntelyn vuoksi pankit joutuvat tiukentamaan omia lainaehtojaan ja yritykset täydentävät rahoitustaan muiden rahoituskanavien kautta. Yritysten etsiessä pankin ulkopuolisia rahoituslähteitä, on markkinoille noussut ns. next generation-rahoituskanavia, jotka tarjoavat lisää vaihtoehtoja yrityksille, jotka eivät enää valitse pelkästään pankkirahoitusta toimintansa rahoittamiseen.

Onko vakuuksia?

Pankkirahoituksen haasteiksi pienillä yrityksillä monesti nousevat vakuuksien puuttuminen. Yritykset haluavat myös ”säästää” vakuuksia myöhempiä investointeja varten, jolloin rahoituksen tarve saattaa olla suurempi ja kriittisempi liiketoiminnan kannalta.

Pankkirahoituksen eduksi voidaan katsoa rahan hintaa, joka on keskimääräistä edullisempi kuin muissa rahoituskanavissa.

Julkinen rahoitus

Suomalaiset yritykset voivat saada monipuolisesti julkista rahoitusta. Vuoden 2012 lukujen mukaan suomalaisille yrityksille maksettiin valtiontukea 1,4 miljardia euroa. Tuesta pk-yritykset saivat 87 % ja loppuosa kohdennettiin suurempiin yrityksiin.

Työ-ja elinkeinoministeriö (TEM) on arvioinut, että vuosittain Suomessa 25 000-30 000 yritystä saa valtiontukea. Tuki saattaa koostua yhdestä tai useammasta lähteestä. Suomessa oli vuoden 2012 lopulla n. 316 000 yritystä, jolloin tuen piirissä oli n. joka kymmenes yritys.

Julkisen rahoituksen tarkoituksena on auttaa yritysten perustamisessa, kasvussa ja tukea hankkeita, jotka ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä. Useat nykyiset suomalaiset suuryritykset ovat saaneet julkista rahoitusta, varsinkin yritysten alkuaikoina.

Avustukset maksetaan jälkikäteen

Julkisen rahoittajan avustukset ovat luonteeltaan jälkikäteen maksettavia, jolloin yrityksen tulee ensin maksaa itse projektista koituneet kustannukset ja hakea vasta jälkikäteen julkisen rahoittajan avustus. Tämä saattaa aiheuttaa pienelle yritykselle haasteita kassan riittävyydelle viedä projekti onnistuneesti läpi.

Muita julkisen rahoituksen haasteina voidaan pitää omarahoitusosuuden (normaalisti 30-50% kokonaisprojektin suuruudesta) puuttumista, projektin onnistumisen todennäköisyyttä ja projektin toteuttamisesta aiheutuvaa liian vähäistä hyötyä.

Julkisen rahoituksen edut ovat monipuoliset. Rahoituksen on tarkoitus vahvistaa isossa kuvassa suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.

Oman pääoman ehtoinen rahoitus

Mikro-ja pienyritykset käyttävät vaihtoehtoisia rahoituskanavia aktiivisemmin mitä suuremmat yritykset. Yksi vaihtoehdoista on oman pääoman ehtoinen rahoitus, jolloin yritys myy omistustaan sijoituksia vastaan.

Yritykset voivat järjestää osakeanteja, jolloin yritykseen voidaan tehdä sijoituksia ja vahvistaa tällä tavoin yrityksen omaa pääomaa.

Mikro-ja pienyrityksen joutuvat tekemään normaalisti useamman ”pääomakierroksen” rahoittaakseen kasvun ja kehityksen mukanaan tuomat kulut. Ensimmäiset rahoituskierrokset tehdään yleensä lähipiirin ja omien verkostojen kautta. Myöhemmissä vaiheissa myös ammattimaiset sijoittajat saattavat olla kiinnostuneita yritykseen sijoittamisesta.

Mistä sijoittajat?

Oman pääoman ehtoisen rahoituksen haasteena voidaan nähdä sijoittajien löytäminen, yrityksen arvosta sopiminen, rahoituksen riittävyys ja onnistuneen rahoituskierroksen toteuttaminen.

Teknologian kehittyessä yritykset pystyvät toteuttamaan rahoituskierroksensa täysin sähköisesti omien kotisivujensa kautta, esim. FundingToolin avulla, joka on yksi Fundun innovatiivista rahoitustuotteista.

Sinua voisi kiinnostaa
Katsaus Sijoittaja.fi mallisalkkuihin
Mallisalkkujen tammikuu – vuosi alkanut salkkujen nousussa
Katsaus Sijoittaja.fi mallisalkkuihin
Mallisalkkujen joulukuu – loppuvuosi jatkui nousun merkeissä
Katsaus Sijoittaja.fi mallisalkkuihin
Mallisalkkujen marraskuu – Suomi-osakkeet vahvimmassa nousussa
Sijoittajan valinnat