Metsä sijoituskohteena

Metsä sijoituskohteena

Metsäsijoitus on vakaa ja hyvin sijoitussalkun riskiä hajauttava omaisuusluokka. Metsä kasvaa talouden kehityksestä riippumatta, minkä lisäksi suomalaisen metsämaan hintakehitys on ollut hyvin vakaata korreloiden minimaalisesti yleisen talouskehityksen kanssa.

Bonvesta. Tornator metsärahasto Metsäsijoittaminen metsätilat Suomen Sijoitusmetsät Oy yhteismetsä

Metsä hajauttaa aidosti ja tarjoaa vakaata tuottoa erityisesti nykyisessä markkinaympäristössä

Metsäsijoitukset soveltuvat erinomaisesti osaksi hajautettua sijoitussalkkua erityisesti nykyisessä markkinatilanteessa, jossa korkomarkkinoiden tuottotasot ovat poikkeuksellisen matalat ja riskit korkeat.

Metsäsijoitukset soveltuvat erinomaisesti vakaata tuottoa hakeville sijoittajille, jotka haluavat nostaa salkkunsa tuotto-/riskisuhdetta. Nykyisessä markkinympäristössä metsäsijoitusten avulla on helppo nostaa korkopainotteisten salkkujen tuotto-odotusta. Metsäsijoituksen tuotto ei seuraa yleistä talouskehitystä, mistä syystä se hajauttaa tehokkaasti perinteisiä salkkuja.

Lisäksi puun ja metsämaan hinta on kehittynyt vakaasti suurin piirtein samassa tahdissa inflaation kanssa. Metsäsijoitukset ovat siis tarjonneet myös hyvän inflaatioturvan.

Kuten alla olevasta kuvaajasta voidaan nähdä, suomalainen metsä on tuottanut keskimäärin vajaan neljän prosentin reaalituottoa (musta käyrä) vuosittain, mikäli kantohintojen muutosta ei huomioida.

Puuntuotannon reaalinen sijoitustuotto ennen kyseisen vuoden kantohintojen muutosta vuosina 1983-2013.

Puuntuotannon reaalinen sijoitustuotto ennen kantohintojen muutoksia 1983-2013 (METLA)

lähde: METLA, Metsätilastotiedote.

Kyseinen tilasto pitää sisällään koko suomalaisen metsän, eli siinä on mukana niin ammattimaisimmat metsäsijoittajat kuin nekin metsät, joiden hoitoa on laiminlyöty eikä tuottavuutta saatu lähellekään potentiaalisille tasoille.

Keskimääräistä parempaa tuottoa on mahdollista saada hyvällä metsän hoidolla ja tehokkaalla metsän hankinnalla

Oikea-aikaiset metsänharvennukset, ojitus, lannoitus ja muut metsäpalstan kannalta järkevät toimenpiteet mahdollistavat puiden optimaalisen kasvun ja nostavat metsästä saatavaa tuottoa. Metsäsijoituksen tuottoon vaikuttaa erityisesti se, että palstat on ostettu sopivalla hinnalla (tutustu myös kumppanimme Suomen Sijoitusmetsät Oy:n tuoreeseen artikkeliin metsän hankinnan merkityksestä). Tähän päästään hyvällä arvonmäärityksellä ja ostettavien kohteiden valinnalla. Suurin osa metsän tuotosta tulee tukkipuiden myynnistä, joten tukkipuiden hakkuiden ajoitus puun kasvun ja hinnan kannalta optimaaliseksi on yksi tärkeimmistä päätöksistä. Onnistuneilla metsäkaupoilla ja optimaalisella hoidolla voi päästä realistisesti 5-6 % vuosituottoihin kulujen jälkeen.

Rakenteelliset tekijät tukevat metsän näkymiä sijoituskohteena

Uskoa puun kysynnän riittävyyteen tukevat tuoreet investointipäätökset. Uusia investointeja on suunnitteilla ja rakenteilla erityisesti selluntuotantoon, mutta myös uusia puuta raaka-aineenaan käyttäviä tuotteita innovoidaan aktiivisesti. Puu raaka-aineena soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Esimerkiksi Äänekosken uusi jättiläismäinen biojalostamoinvestointi tuo merkittävästi lisää kysyntää kuitupuulle ja muiden suunnitteilla olevien biojalostamoinvestointien toteutuessa kysyntää tulee vielä merkittävästi enemmän lisää. Pitkäkuituiselle sellulle tulee olemaan myös jatkossa kysyntää ja sitä tarvitaan myös paljon julkisuutta keränneen lyhytkuituisen eukalyptussellun sekaan vahvistamaan paperiteollisuuden tuotteita. Paperiteollisuuden tuotteiden kysyntä tulee kasvamaan vahvasti Aasian ja erityisesti Kiinan markkinoilla. Puun energiakäytön odotetaan myös kasvavan. Tukkipuun hinta on pysynyt hyvänä vaikka rakentaminen Euroopassa on ollut vähäistä huonon taloustilanteen takia.

Varjopuolena metsäsijoittajalle on melko stabiilina pysynyt puun hinta (ks. kuva alla) sekä se tosiasia, että Suomessa metsät kasvavat selvästi niiden käyttöä enemmän, mikä voi pitää tarjonnan ja kysynnän välisen tasapainon hintakehitystä rajoittavana. Kansantalouden kannalta tarkasteltuna suuret metsän kysyntää lisäävät investoinnit ovat siis erittäin tervetulleita.

Puutavaralajien hintakehitys Suomessa on ollut vakaata

Lähde: Metsäteollisuus ry

Kuinka sijoitan metsään?

Metsään sijoitetaan tyypillisimmin joko suoraan ostamalla metsätiloja, hankkimalla osuuksia yhteismetsästä tai merkitsemällä metsärahastoa. Metsäsijoitus on yleensä aina pidemmän ajan sijoitus, mutta joidenkin metsärahastojen sekä erityisesti yhteismetsäosuuksien avulla metsäsijoitusten likviditeettiä voi parantaa huomattavasti. Tällä hetkellä myös suorien metsäpalstojen kauppa käy kiivaana.

Vältä turhia välikäsiä

Kuten sijoitustoiminnassa yleensä, suosimme myös metsäsijoittamisessa mahdollisimman suoraa sijoittamista ilman turhia välikäsiä. Monelle sijoittajalle suorien metsäsijoitusten tekeminen voi tuntua vaikealta ja vieraalta. Onneksi tähänkin tarpeeseen löytyy toimijoita, joista esimerkiksi kumppanimme Suomen Sijoitusmetsät Oy tarjoaa helpon ja hyväksi todetun tavan metsäomaisuuden tehokkaaseen hankintaan ja hoitoon ostajan näkökulmasta.

Yhteismetsä on tehokas metsäsijoittamisen muoto

Yhteismetsä on puolestaan rakenteena suomalainen erikoisuus ja erinomaisen tehokas omalla lailla säädelty metsäsijoittamisen muoto. Siinä sijoittaja pääsee helposti ja turvallisesti mukaan suurempaan metsäsijoittajien ryhmittymään, mikä hajauttaa riskejä ja tekee metsäsijoittamisesta helppoa.

Sijoita helposti metsärahastoon

Viime aikoina markkinoille on tullut myös lukuisa määrä metsärahastoja lähinnä varainhoitoyhtiöiden toimesta. Kuten yleensä, myös metsän osalta sijoittaminen rahastojen avulla on ainakin helppoa. Alhaisen reaalituoton kohteissa kuten metsässä, kannattaa kustannuksiin ja tuottolupauksiin olla kuitenkin terveen kriittinen. Lisäksi useimpien metsärahastojen likviditeetti on heikkoa ja esimerkiksi Ky-muotoisissa metsärahastoissa joutuu helposti sitoutumaan jopa 10 vuoden sijoitusaikaan.

Julkaisemme lähitulevaisuudessa tarkemman analyysin eri metsäsijoitusmuotojen hyvistä ja huonoista puolista sekä siitä, mitä asioita sijoittajan tulee tiedostaa eri metsäsijoitusmuodoissa.

Metsäsijoittamisesta kiinnostuneet ja tarkempaa apua aiheen tiimoilta haluavat voivat ottaa yhteyttä suoraan Hannu Huuskoseen sähköpostitse hannu.huuskonen@sijoittaja.fi.



SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


Suomen sijoitusmetsät 24.7.2015 09:42 | Vieraileva kirjoittaja
Metsäsijoittajan Kainuu ja tärkeimmät tunnusluvut

Suomen sijoitusmetsät 30.6.2015 12:52 | Vieraileva kirjoittaja
Ostopäätös ratkaisee metsäsijoituksen tuoton


YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox








Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy