Sijoittaja.fi:n mallisalkut: esittelyssä tutkitusti toimivia sijoitusstrategioita hyödyntävä Strategiamestari

Strategiamestari on laajasti eri omaisuusluokkiin ja sijoitustyyleihin hajauttava mallisalkku. Salkku hyödyntää globaalin sijoitustutkimuksen parhaita tutkimustuloksia tehokkailla tuotteilla. Salkku tarjoaa hyvin hajautetun vaihtoehdon tuottohakuiselle sijoittajalle, joka etsii kansainvälistä hajautusta laajasti läpi omaisuusuokkien.

Hannu Huuskonen
Hannu Huuskonen

Strategiamestari on laajasti eri omaisuusluokkiin ja sijoitustyyleihin hajauttava mallisalkku. Salkku hyödyntää globaalin sijoitustutkimuksen parhaita tutkimustuloksia tehokkailla tuotteilla. Salkku tarjoaa hyvin hajautetun vaihtoehdon tuottohakuiselle sijoittajalle, joka etsii kansainvälistä hajautusta laajasti läpi omaisuusuokkien.

Mallisalkut kuukausijäsenyydellä, liity jäseneksi!

Siirry tästä Strategiamestari-mallisalkkuun

Strategiamestari-mallisalkku

Strategiamestari tavoittelee hyvää hajautusta ja perinteistä 60 % osakkeita ja 40 % korkoinstrumentteja sisältävää vertailuindeksiä parempaa tuottoa pienemmällä riskillä yli ajan. Sijoittajan tulee huomioida, että salkun kehitys suhteessa vertailuindeksiin voi lyhyillä tarkastelujaksoilla heilahdella merkittävästi. Salkussa hyödynnetään globaalin sijoitustutkimuksen parhaita löydöksiä tehokkain instrumentein (lue strategioista lisää) ja pyritään välttämään markkina-arvopainotteisiin perinteisiin indekseihin liittyviä ongelmia. Jäsenenä voit tutustua tästä esimerkkianalyysiin strategia-ETF:stä.

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty lähihistorian kehitys Strategiamestarin aloittavalla salkulla. Kuvaajan ei ole tarkoitus olla minkäänlainen indikaatio tulevasta tuotosta, vaan ainoastaan antaa mielikuva siitä, miten salkku olisi kehittynyt lähtöpainoillaan lähihistoriassa. Strategiamestarin salkun rakentamisessa historiallisella salkun kehityksellä ei ole ollut minkäänlaista painoarvoa, vaan salkku on pyritty rakentamaan niin, että sen tuleva tuottokehitys ja hajautushyöty olisi optimaalinen.

Strategia-/tyyli-ETF:ien suuri ongelma on nimenomaan se, että historiallisesti saadaan rakennettua houkuttelevia myyntitarinoita hyvillä historiallisilla indeksikehityksillä, jotka siis tyypillisesti on muodostettu jälkikäteen. Ei tarvitse olla kummoinen matemaatikko optimoidakseen historiallista kehitystä houkuttelevan näköiseksi. Sijoittaja.fi:n tehtävänä on puolestaan kriittisesti valita salkkuun ETF:iä, joiden historia pohjautuu vahvaan sijoitustutkimuksen näyttöön, ja jotka parhaan käsityksemme mukaan pystyvät kehittymään hyvin myös jatkossa.

Kuvassa on esitetty Strategiamestarin lähihistorian tuottokehitys salkun lähtöpainoin*. Historiallisilla tuotoilla ei ole välttämättä mitään tekemistä tulevien tuottojen kanssa mutta kuvaaja antaa lukijalleen karkean käsityksen, millaiseen lopputulokseen vastaavalla salkulla oltaisiin päästy. Vuoden 2014 alusta salkku on toteutettu mallisalkussa kerrotuin ETF:in ”livenä”.

Strategiamestarin historiallinen kehitys muodon vuoksi

Hajautus

Strategiamestari -mallisalkku on toteutettu tehokkaasti globaalia, omaisuusluokka- ja tyylihajautusta hyödyntäen. Salkun lähtöpainojen mukainen osakepaino on 50 % sisältäen runsaasti erilaisia tyylejä ja markkinoita. Salkun korko-osuus (30 %) on kohtuullisen tuottohakuinen, mutta sisältää myös osakemarkkinoiden kanssa tyypillisesti heikosti korreloivia instrumentteja. Lisäksi salkussa hyödynnetään raaka-aineiden (10 %) usein tuomaa hajautushyötyä ja erisyklisyyttä osakkeiden kanssa. Viimeisenä komponenttina salkussa on listattuja kiinteistösijoitusyhtiöitä (10 %), jotka niin ikään ovat tarjonneet kohtuullista hajautusta.

Strategiamestarissa Yhdysvaltain osakemarkkinoiden paino on merkittävästi laajoja maailman osakeindeksejä pienempi, koska uskomme Yhdysvaltain osakemarkkinoiden olevan poikkeuksellisen tehokkaat ja siten systemaattisten strategioiden toimivan siellä tehottomampia markkinoita heikommin. Sijoitustutkimuksessa on löydetty näyttöä siitä, etteivät useat aiemmin löydetyt strategiat ole enää toimineet kovin tehokkaasti Yhdysvalloissa. Vastaavasti kiinalaisten yhtiöiden paino on maailman indekseissä erittäin pieni suhteessa maailman toiseksi suurimman kansantalouden kokoon. Tästä syystä salkussa on ylimääräisenä strategisena komponenttina mannerkiinalaiset osakkeet. Toinen tärkeä syy tähän on kiinalaisten yhtiöiden tuoma hyvä hajautushyöty.

Alla olevassa kuvassa on esitetty Strategiamestarin osakekomponenttien liukuvat korrelaatiot suhteessa maailman osakkeisiin. Kuten kuvasta nähdään, mannerkiinalaisten osakkeiden korrelaatio on huomattavan alhainen osakekomponenttien keskuudessa.

201403-korralaatiot-strategiamestari-1

Strategiamestari sisältää eri omaisuusluokkia, joiden korrelaatio maailman osakkeisiin on ollut alhainen.

201403-korralaatiot-strategiamestari-2

Näkemyksellisyys

Strategiamestarissa toteutetaan Sijoittaja.fi:n strategista markkinanäkemystä, joka voi luonnollisesti osoittautua oikeaksi tai vääräksi. Tulevaisuuden ennustaminen on aina haastavaa, mistä syystä näkemyksellisyys on rakennettu erittäin laajasti hajauttaen. Turhaa kaupankäyntiin johtavia salkkumuutoksia pyritään välttämään.

Riski

Kuten alla olevasta kuvaajasta nähdään, Strategiamestarin historiallinen riski salkun alkupainoin, liukuvalla tuottojen heilunnalla (30 päivän liukuva volatiliteetti) mitattuna, on ollut hyvin identtinen vertailuindeksin riskin kanssa.

Strategiamestarin historiallinen heilunta

Tuoton laskenta

Salkun historia on laskettu salkkuun kuuluvien ETF:ien vertailuindekseillä siten, että vertailuindeksien mukaisesta tuotosta on vähennetty juoksevasti ETF-salkun keskimääräinen hallinnointikustannus 0,45 % p.a. Indeksien historialliset painot ovat olleet kiinteät laskentahistoriassa aivan kuten vertailuindeksinkin. Salkun ylläpito ETF-instrumentein on aloitettu 1.1.2014, josta lähtien salkun tuotto esitetään aidoilla ETF:llä hallinnointikustannuksilla vähennettyjen indeksituottojen sijaan.

Yhteenvetona

Strategiamestari antaa sijoittajalle ajatuksia ja ideoita erilaisista sijoitustutkimuksessa löydetyistä mahdollisuuksista pienentää riskiä tai parantaa tuottoa. Tyypillisesti sijoittajat hyödyntävät strategia-/tyyli-ETF:iä kustannustehokkaiden perinteisiin indekseihin sidottujen ETF:ien rinnalla, mutta mikään ei estä käyttämästä niitä koko salkun rakentamiseen. Viime aikoina sijoittajien kiinnostus erilaisten strategioiden hyödyntämiseen on ollut valtavassa kasvussa ja strategioihin/tyyleihin sidottujen ETF:ien pääomien kasvu on ollut vieläkin hurjempaa kuin kaikkien ETF-rahastojen pääomien kasvu, joka sekin on ollut voimakasta.

Sijoittajan kannattaa kuitenkin muistaa, etteivät kaikki myyntitarinat tarkoita välttämättä hyviä tuottoja. Toisekseen eri strategioiden tulevan menestymisen arviointi (millaista strategiaa kannattaa milloinkin painottaa) on vaikeaa huippuammattilaisillekin. Sijoittaja.fi toimii sijoittajien työrukkasena. Kolmanneksi strategia-/tyyli-ETF:ien hallinnointikustannuset sekä muut kitkakulut (esim. ETF:ien sisällä tarvittava kaupankäynti) tekevät niistä yleensä markkina-arvopainotteisia ETF:ia selvästi kalliimpia. Kustannuksiin kannattaa suhtautua kriittisesti myös tässä kohtaa!

Siirry tästä Strategiamestari-mallisalkkuun

Strategiamestarin omalta sivulta näet mm. salkussa käytetyt ETF:t ja niiden painot.

* = Salkun muodon vuoksi esitetty tuottohistoria on laskettu ETF:ien vertailuindeksein siten, että esitettyä tuottokehitystä on rasitettu ETF:ien lähtöpainoilla painotetuilla hallinnointikustannuksilla. Strategiamestarin painot vastaavat Sijoittaja.fi:n tämänhetkistä näkemystä, joka on varmasti eri kuin mitä se olisi ollut esimerkiksi esitetyn tuottohistorian laskentajakson alussaa.

Korrelaatiokuvaajat on laskettu esitettyjen luokkien euromääräisistä kokonaistuottoindekseistä (pl. globaali minimivolatiliteettistrategia, jonka valuuttana on USD).

Liity jäseneksi täältä!

Kokeile myös muita sijoittajan työkaluja (vain jäsenille)

Sinua voisi kiinnostaa
Vastuullinen sijoittaminen – miten löydän sijoituskohteet?
Kansainvälinen markkina, etf
Maailman tärkeimmät indeksit ja niihin sopivat ETF:t
Milloin myydä rahasto? Kerromme kolme käytännön vinkkiä
Sijoittajan valinnat