ETF – pörssinoteeratuista rahastoista saatujen tuottojen verotus

ETF:ien verotus on yksi eniten ETF-sijoittajia askarruttava kysymys. Sijoittajan ETF:istä saamat tuotot verotetaan Suomessa samalla tavalla kuin noteeraamattomista, ts. ’tavallisista’ sijoitusrahastoistakin saadut tuotot, eikä noteeraus siis vaikuta tuottojen verotukseen mitenkään.

Vieraileva kirjoittaja
Vieraileva kirjoittaja

ETF:ien verotus on yksi eniten ETF-sijoittajia askarruttava kysymys. Sijoittajan ETF:istä saamat tuotot verotetaan Suomessa samalla tavalla kuin noteeraamattomista, ts. ’tavallisista’ sijoitusrahastoistakin saadut tuotot, eikä noteeraus siis vaikuta tuottojen verotukseen mitenkään.

ETF:stä saatu voitto-osuus on kokonaan veronalaista tuloa

ETF:stä saatu voitto-osuus on kokonaan veronalaista tuloa, joka verotetaan yksityishenkilöllä pääomatulona ja yhtiöllä joko elinkeinotulolähteen (EVL) tai muun tulolähteen (TVL) tulona riippuen yhtiön toiminnan verotuksellisesta luonteesta. Voitto-osuutta verotetaan samalla tavalla riippumatta siitä, replikoiko ETF vertailuindeksiään fyysisesti vai synteettisesti.

Sijoitusrahaston voitto-osuuden verotus siis poikkeaa yksityishenkilön osalta noteeratusta yhtiöstä saadun osingon verotuksesta, sillä osingosta vain 85 % on veronalaista ja 15 % verovapaata pääomatuloa. Tosin esitäytetyllä veroilmoituksella varainhoitajan ilmoittamat voitto-osuudet ulkomaille rekisteröidyistä sijoitusrahastoista on usein kirjattu virheellisesti osingoiksi, mistä johtuen vain osa (85 %) voitto-osuudesta on verotuspäätöksellä veronalaista tuloa.

Sijoittajalla on kuitenkin velvollisuus tarkistaa veroilmoituksensa ja korjata tieto oikeaksi.

Sijoittajan asuinvaltio on velvollinen poistamaan sijoitusrahaston rekisteröintivaltion perimästä lähdeverosta aiheutuvan kaksinkertaisen verotuksen

Olennainen seikka on nimenomaan sijoitusrahaston rekisteröintivaltio, ei esimerkiksi se, missä ETF on noteerattu. Lähtökohtaisesti kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa siten, että voitto-osuudesta ulkomaille maksettu lähdevero hyvitetään sijoittajan vaatimuksesta, ts. lähdevero pienentää Suomessa maksettavan veron määrää.

Ulkomaisen veron hyvitys ei kuitenkaan voi ylittää tulolähteen (pääomatulo tai yhtiön osalta EVL / TVL) yhteenlasketuista ulkomaantuloista Suomessa suoritettavien verojen määrää. Tarkemmat säännökset hyvityksen enimmäismäärän laskemisesta ovat ns. menetelmälaissa (laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta, 1552/1995).

Myös verosopimukset voivat rajoittaa hyvityksen enimmäismäärää. Suomella on voimassaoleva tuloverotusta koskeva ns. laaja verosopimus 75 valtion kanssa. Monissa verosopimuksissa voitto-osuus on rinnastettu osinkoon ja lähdevaltion oikeus verottaa ko. tuloa on rajattu suhteelliseen osuuteen tulosta.

Rajat vaihtelevat sopimuskohtaisesti, mutta yleisimmin lähdevaltiolla on oikeus periä enintään 15 % vero tällaisen tulon osalta. Siltä osin kuin lähdevaltion perimä vero ylittää verosopimuksen salliman määrän, Suomi ei hyvitä lähdeveroa, vaan sijoittajan on haettava liikaa peritty lähdevero takaisin lähdevaltion veroviranomaiselta.

Jos Suomella ei ole laajaa verosopimusta lähdevaltion kanssa, hyvityksen enimmäismäärä lasketaan edellä kuvatulla tavalla pelkästään sisäisen lainsäädännön perusteella. Ajantasainen lista Suomen voimassaolevista verosopimuksista on valtiovarainministeriön sivuilla.

ETF:n luovutus on normaalin luovutusvoittoverotuksen piirissä

Toisinsanoen luovutuksesta syntyvä voitto on veronalaista tuloa ja tappio vähennyskelpoista. Näin ollen luovutusvoitto tai -tappio myös lasketaan normaalien sääntöjen mukaan ja yksityishenkilösijoittaja voi soveltaa hankintameno-olettamaa, mikäli se johtaa hänen kannaltaan edullisempaan lopputulokseen. Yhtiön verotuksessa hankintameno-olettaman käyttäminen ei ole mahdollista.

Noteerattujen arvopaperien, kuten ETF:ien, luovutusvoitot verotetaan lähtökohtaisesti vain sijoittajan asuinvaltiossa, eikä luovutuksiin yleensä liity kaksinkertaisen verotuksen mahdollisuutta – toki poikkeuksiakin on. Esimerkiksi Pohjoismaiden välillä solmittu verosopimus antaa entiselle asuinvaltiolle oikeuden verottaa luovutusvoittoa siltä osin, kuin laskennallinen arvonnousu on kertynyt ko. valtiossa asumisen ajalta. Myös tällaisessa tilanteessa kaksinkertainen verotus poistetaan edellä artikkelissa kuvatulla tavalla.

Vieraan valuutan määräinen luovutus muunnetaan euromääräiseksi lähtökohtaisesti luovutuspäivän virallista EKP:n valuuttakurssia käyttäen

Todellisen muuntokurssinkin käyttäminen on mahdollista, mikäli luovutushintana saatu vieras valuutta muunnetaan kaupan yhteydessä euroiksi. Myös esimerkiksi kuukauden tai vuoden keskikurssin käyttäminen on yleensä hyväksytty verotuksessa, edellyttäen, että menetelmää on käytetty johdonmukaisesti. Toisin sanoen sijoittaja ei voi valita itselleen edullisinta valuuttakurssia luovutuskohtaisesti.

Asiantuntija-artikkelin kirjoittaja on Jarkko Kyllönen, Tax Advisor, Fiscales Oy

Fiscales Oy on verotuksen, yhtiöoikeuden ja laskentatoimen alan kokonaisvaltaisia ratkaisuja yrityksille ja yksityisille henkilöille tarjoava asiantuntijaorganisaatio.

Sijoittaja.fi:n ETF-työkalu apuun

  • Sijoittaja.fi:n kehittämä ETF-työkalu auttaa sijoittajaa ETF:n valinnassa
  • ETF-työkalu pisteyttää ETF:t niiden tehokkuuden perustella
  • Tehokkuuspisteiden laskennassa huomioimme myös veronäkökulman
    • Verotuksesta parhaat pisteet saavat sellaiset ETF:t, jotka eivät jaa tuotto-osuutta

 

Sinua voisi kiinnostaa
Sijoitusmahdollisuuksia kvanttilaskennassa
Mallisalkut Strategiamestari ja Passiivinen Kulupihtari päivitetty nykyiseen markkinatilanteeseen
Katsaus Sijoittaja.fi mallisalkkuihin
Mallisalkkujen huhtikuu – Suomi-osake-mallisalkut pärjäsivät ETF-salkkuja paremmin
WIMAO
Sijoittajan valinnat