Miten verottaja laskee yrityksesi arvon?

Verottajalla on selvät ohjeet yrityksen arvonmääritykseen. Laskentamalli on kaavamainen, eikä huomioi yhtiön toimintaympäristöä tai kasvumahdollisuuksia.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Verottajalla on selvät ohjeet yrityksen arvonmääritykseen. Laskentamalli on kaavamainen, eikä huomioi yhtiön toimintaympäristöä tai kasvumahdollisuuksia.

Yrityksen arvonmääritys

Osakkeen, osuuden tai liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan käypä arvo määritetään perintö- ja lahjaverotuksessa yleensä yrityksen substanssiarvon ja tuottoarvon perusteella. Tämä on varovainen arvio yhtiön arvosta.

Yhtiön käyvän arvon määrittäminen substanssi- ja tuottoarvon perusteella on kaavamaista eikä anna juurikaan mahdollisuuksia yrityksen tai sen toimintaympäristön ominaispiirteiden huomioon ottamiselle. Yrityksen arvonmäärittämisessä käytettävästä menetelmästä riippumatta verotuksessa yrityksen minimiarvona pidetään substanssiarvon perusteella laskettua arvoa.

Yrityksen substanssiarvo

Yrityksen substanssiarvo lasketaan yrityksen varallisuuden perusteella. Substanssiarvo saadaan, kun yrityksen varoista vähennetään yrityksen velat. Jos yrityksen velat ovat varoja suuremmat, pidetään yrityksen substanssiarvona nollaa ja velkojen varat ylittävä määrä otetaan huomioon käypää arvoa pienentävänä tekijänä.

Yrityksen varat ja velat määritetään viimeksi päättyneen tilikauden taseen mukaan. Yrityksen varat ja velat arvostetaan niiden käypään arvoon. Yksittäisen varallisuuserän käypä arvo määritetään joko tasearvon tai muun käytettävissä olevan tiedon perusteella.

Tuottoarvomenetelmä

Tuottoarvomenetelmässä yrityksen arvo määritetään tulevaisuudessa todennäköisesti saatavien vuosituottojen nykyarvona.

Tuottoarvomenetelmää käytettäessä kohteen arvo lasketaan kaavasta:

  • A = T / i
  • A = tuottoarvo
  • T = vuotuinen nettotuotto, nettotuottojen keskiarvo tai muu vastaava arvioitu nettotuotto
  • i = tuottovaatimus

Koska verotusratkaisun perusteena olevilta tiedoilta vaaditaan todennettavuutta, joudutaan vuotuinen nettotuotto muun tiedon puuttuessa usein määrittämään historiatietojen perusteella. Tuottovaatimus määritetään niin, että se kuvaa samanlaisen riskin sisältävän vaihtoehtoisen sijoituskohteen tuottoa.

Osakeyhtiön osakkeen ja henkilöyhtiön yhtiöosuuden tuottovaatimuksena voidaan käyttää 15 prosenttia.

Yrityksen käypä arvo substanssi- ja tuottoarvon perusteella

Yrityksen käypä arvo määritetään tuottoarvon ja substanssiarvon perusteella yleensä seuraavasti:

  • jos tuottoarvo on suurempi kuin substanssiarvo, käypä arvo on tuottoarvon ja substanssiarvon keskiarvon määrä
  • jos substanssiarvo on suurempi (tai yhtä suuri) kuin tuottoarvo, käypä arvo on yhtiön substanssiarvon määrä.

Esimerkki

Yhtiön taseen loppusumma on 1 200 000 euroa ja velat 900 000 euroa. Yhtiön kolmen viimeisimmän tilinpäätöksen tilikauden tulokset ovat 50 000 euroa, 37 000 euroa ja 55 000 euroa.

Substanssiarvo on varat miinus velat = 300 000 euroa.

Tuottoarvomenetelmässä lasketaan ensin keskiarvo tilikausien tuloksista ja saadaan 47 333 euroa. Tämä jaetaan tuottovaatimuksella 15 %, niin saadaan tuottoarvoksi 315 555 euroa.

Käypä arvo on substanssiarvon ja tuottoarvon keskiarvo eli 307 778 euroa.

Lähde: Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa

Olemme koonneet yrittäjille oman sijoitusoppaan

Olemme itsekin yrittäjiä ja tiedämme, että yrittäjällä on niukasti aikaa. Siksi opas pitää sisällään konkreettisia toimintaohjeita ja mallisalkkuja sijoitusten toteuttamiseen. Opas kuuluu Sijoittaja.fi:n yritysjäsenyyteen.

Sinua voisi kiinnostaa
Tunnetuimmat sijoitustyylit, joita sijoittajat käyttävät
Helsingin Pörssin kasvuosakkeet
Helsingin pörssin parhaat kasvuosakkeet
Markkinakatsaus: Osakemarkkinoiden arvostukset koholla
New call-to-action
Sijoittajan valinnat