Esittelyssä yksityiset lainat perinteisten korkojen vaihtoehtona

Nykyistä markkinaympäristöä voidaan pitää perustellusti poikkeuksellisen haastavana perinteisillä korko- ja osakemarkkinoilla. Onneksi sijoittajan ulottuvilla on tänä päivänä yhä enemmän myös listaamattomia omaisuusluokkia, jotka tarjoavat paitsi mielenkiintoista tuottopotentiaalia suhteessa riskeihin, niin myös arvokasta hajautushyötyä nykyiseen keskuspankkielvytyksen dominoimaan markkinaympäristöön. Tässä artikkelissa esittelemme yksityisten velkainstrumenttien tarjoamia mahdollisuuksia.

Hannu Huuskonen
Hannu Huuskonen

Nykyistä markkinaympäristöä voidaan pitää perustellusti poikkeuksellisen haastavana perinteisillä korko- ja osakemarkkinoilla. Onneksi sijoittajan ulottuvilla on tänä päivänä yhä enemmän myös listaamattomia omaisuusluokkia, jotka tarjoavat paitsi mielenkiintoista tuottopotentiaalia suhteessa riskeihin, niin myös arvokasta hajautushyötyä nykyiseen keskuspankkielvytyksen dominoimaan markkinaympäristöön. Tässä artikkelissa esittelemme yksityisten velkainstrumenttien tarjoamia mahdollisuuksia.

Keskuspankkien ennennäkemätön rahapoliittinen elvytys suorine arvopaperiostoineen on painanut tuottotasot listatuilla korkomarkkinoilla ennätysalhaisille tasoille. Turvallisten valtioiden lainoissa tuottotasot (tuotto maturiteettiin, yield to maturity) ovat laskeneet jopa negatiivisiksi eikä hyvän luottoluokituksen lainoista ole euroalueelta saatavissa kuin noin prosentin vuotuisia tuottoja. Korkean riskin (”high yield”) listatuissa lainoissa lähtötuotot ovat euroalueella vielä kolmen ja neljän prosentin välillä, mutta odotettujen (historiallisten) luottotappioiden jälkeen tuotto-odotus yltää hädin tuskin kahteen prosenttiin.

 • Katso ajantasaiset tuotto-odotukset täältä

Isot instituutiot pakotettuja sijoittamaan heikon tuotto-odotuksen lainoihin

Samaan aikaan useat markkinoiden suuret toimijat kuten finanssisektori ja eläkeyhtiöt on pakotettu allokoimaan merkittävä osa sijoituksistaan listatuille korkomarkkinoille nykyisten vakavaraisuuslaskentasäännösten puitteissa. Vain harva pitää esimerkiksi negatiivista tuottoa tarjoavia valtionlainoja järkevänä sijoituskohteena ainakaan pitkällä tähtäimellä, mutta silti niihin on sijoitettava. Pienten institutionaalisten sijoittajien parissa yllättävän useat sijoittajat tuijottavat historiallisia tuottoja, jotka ovat olleet vielä tänä vuonnakin hyviä tuottovaateiden laskiessa edelleen ennätysalhaisille tasoille (korkoinstrumenttien hinta nousee tuottovaateiden laskiessa).

Perinteisten korkomarkkinoiden tämänhetkiset tuotto-odotukset lähivuosille ovat siis poikkeuksellisen matalat (lue täältä lisää perinteisten korkomarkkinoiden heikoista tuotto-odotuksista sekä katso syyskuinen haastattelu maailman johtaviin markkinastrategeihin kuuluvan Deutsche Bankin Jim Reidin ajatuksista liittyen matalan korkotason riskeihin). Suurten varainhoitajien ja heidän asiakkaiden kannalta ongelmana on se, että suurille omaisuusmassoille on vaikea tarjota vaihtoehtoja perinteisille suurille ja likvideille korkomarkkinoille laajassa mittakaavassa. Tästä syystä sijoittajan itsensä on huolehdittava, että sijoitusstrategia ja sen toteutus on järjestetty markkinaolosuhteiden vaatimusten mukaisesti.

Yksityiset velkamarkkinat osaksi korkosijoittajan työkalupakkia

Perinteisten korkosijoitusten kannalta historiallisen vaikeassa markkinaympäristössä ammattimaiset sijoittajat ovat alkaneet suosia yhä enemmän yksityistä velkamarkkinaa, joiden hyviin puoliin kuuluvat mm.

 • hyvä tuotto-odotus nykyisessä markkinaympäristössä: yksityisten velkojen markkinat ovat tarjonneet jopa listattuja riskilainamarkkinoita (”high yield”) parempia ja vakaampia tuottoja lähihistoriassa. Yksityisten lainojen globaaliksi tuotto-odotukseksi on arvioitu lähivuosille noin 7 %:ia, mikä vaikuttaa houkuttelevalta verrattuna listattuihin korkomarkkinoihin.*
 • hajautushyödyt perinteille korko-osakesalkulle: nykyisessä markkinaympäristössä perinteisten korko- ja osakesijoitusten korrelaatiot ovat kasvaneet ja nykyisillä ennätysalhaisilla korkotasoilla korkoinstrumenttien tarjoama turva osakemarkkinoiden mahdollista laskua vastaan voi jäädä vaatimattomaksi verrattuna siihen, mihin sijoittajat ovat lähivuosikymmeninä tottuneet. Sen sijaan yksityisten lainojen osalta tuottoon vaikuttavat tekijät ovat yleensä hyvin yhtiökohtaisia maailman markkinoiden heilahteluiden vaikutusten jäädessä vähäisiksi. On siis perusteltua olettaa listaamattomien lainojen tarjoavan maailman markkinoista melko riippumatonta tuottoa.

Yksityisten velkamarkkinoiden huonoihin puoliin kuuluvat puolestaan mm.

 • heikko likviditeetti: yksityisillä lainoilla ei ole yleensä jälkimarkkinoita ja niihin sijoittavan tulee yleensä varautua lainan omistamiseen takaisinmaksuun asti.
 • hyvin hajautetun lainasalkun rakentamisen haasteet käytännössä: yksityisten lainojen salkkua muodostettaessa on syytä huomioida se, että luottotappiot voivat ylittää listattujen markkinoiden luottotappiot ja siten hyvä hajautus on välttämätöntä. Lisäksi laadukkaasti analysoituja hyvän tuotto-riskisuhteen tarjoavia lainoja voi olla tarjolla niukasti.

Yrityslainamarkkinoilla olennainen muutos finanssikriisin jälkeen on ollut siinä, että pankkien lainanannon rajoitukset ovat lisääntyneet ja vaikutukset pankkien vakavaraisuuslaskentaan ovat tiukentunee. Tästä syystä perinteistä pankkirahoitusta on tarjolla alati vähemmän ja yritysten on etsittävä uusia keinoja rahoituksensa järjestelemiseksi. Lisäksi yritysten liiketoiminnot ovat tänä päivänä luonteeltaan yhä enemmän aineettomaan omaisuuteen, teknologiaan ja IPR:iin pohjautuvia, mistä syystä vakuuskelpoista omaisuutta on yhä vähemmän. Yritysten kannalta alhaiset pankkilainakorot tarkoittavat myös sitä, että vakuudellisia pankkilainoja riskisemmille usein vakuudettomille yksityisille lainoille on mahdollista tarjota kilpailukykyistä korkoa ilman, että pääoman kokonaiskustannus nousee liiaksi.

Sijoittajien kokemuksia ja tuotto-odotuksia yksityisistä lainamarkkinoista

Kokemukset ammattimaisten instituutiosijoittajien parissa yksityisistä lainamarkkinoista globaalisti ovat olleet pääosin hyviä. Erään tämänvuotisen globaalin instituutiokyselyn mukaan 94 % heistä uskoi kasvattavansa allokaatiota omaisuusluokkaan edelleen seuraavan viiden vuoden aikana ja 84 % kertoi tuottojen ylittäneen tai yltäneen tavoitteisiin edellisen vuoden aikana. Lisäksi institutionaaliset sijoittajat pitivät hyvänä erityisesti sitä, että yksityisten lainojen tuottojen ennustaminen on huomattavasti helpompaa kuin useissa muissa vaihtoehtoisissa omaisuusluokissa, luottotappiot ovat olleet alhaisia ja riski-tuottosuhde perinteisiin listattuihin korkomarkkinoihin verrattuna ylivertainen. Erityisesti perheyhtiöt (”family offices”) ovat olleet merkittävä suunnannäyttäjä ja niiden salkuissa yksityisten lainojen allokaatio-osuudeksi mitattiin yli 20 % kokonaisvarallisuudesta. (Lähde: Preqin Investor Outlook: Alternative Assets H2 2016)

Institutionaaliset sijoittajat uskovat yksityisten lainojen tarjoavan nykyisessä markkinaympäristössä erinomaista tuottoa. Viime vuonna tehdyn laajan haastattelututkimuksen perusteella yksityisten lainojen uskotaan tarjoavan noin seitsemän prosentin vuotuista tuottoa, mikä kuuluu omaisuusluokkien parhaimmistoon nykyisessä markkinaympäristössä. Insituutiosijoittajien odottamat vuosituotot eri omaisuusluokista vuosille 2015-2017 olivat*:

 • Yksityiset osakesijoitukset (Private equity) 7,5 %
 • Yksityiset lainat (Private debt) 7,0 %
 • Kehittyvien markkinoiden osakkeet 7,0 %
 • Pienyhtiöt 6,5 %
 • Maailman osakkeet 5,5 %
 • Reaaliomaisuus 5,0 %
 • Hedge -rahastot 4,5 %
 • Kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräiset lainat 4,5 %
 • Korkean osinkotuoton osakkeet 4,0 %
 • Matalariskiset osakkeet 4,0 %

Yksityisiin lainoihin sijoittaminen on kuitenkin melko useille sijoittajille vielä vierasta meillä Suomessa. Käymme seuraavaksi läpi sitä, kuinka sijoittaja voi tähän omaisuusluokkaan sijoittaa ja millaisia riskejä tulee ottaa huomioon.

Huomioitavia riskejä

On selvää, että yksityisillä lainamarkkinoilla myös riskit voivat olla suuret ja lainamarkkinoille mahtuu monenlaista onnenonkijaa niin lainanhakijoihin kuin lainoja tarjoaviin tahoihin. Tästä syystä sijoittajan tulee laatia itselleen selkeä sijoitusstrategia joko itse tai ammattilaisen avustuksella, jotta toiminen markkinoilla on kurinalaista ja riskit riittävästi hajautettu. Hyvän hajautuksen merkitystä on syytä korostaa, sillä luottotappioita kertyy lähes varmasti kaikille laajamittaisemmin yksityisille velkamarkkinoille sijoittaville. Siten koko lainasalkun tulee kestää myös satunnaisia luottotappioita.

Miten yksityisiin lainoihin voi sijoittaa

Perinteisesti yksityiset lainat ovat olleet laajamittaisemmin vain suurten ammattimaisten sijoittajien saatavilla. Joukkorahoitusmarkkinoiden nopea kehitys ja syyskuun alusta voimaantullut Joukkorahoituslaki Suomessa mahdollistavat markkinoiden tehokkaan kehityksen sekä sijoitusmahdollisuudet myös yksityisille sijoittajille. Itse olemme sijoittaneet ja järjestelleet lainoja erityisesti Fundun alustalla. Fundu tarjoaa paitsi julkisesti sijoitettavissa olevia kohteita, niin myös tehokkaan ja turvallisen alustan lainakierroksille, joita ei välttämättä haluta näyttää julkisesti. Mikäli haluat tietoa myös ei-julkisista lainakierroksista, niin otathan yhteyttä meihin artikkelin alalaidassa löytyvällä yhteydenottolomakkeella.

Suomesta löytyy myös jokunen yksityisiin lainoihin sijoittavaa rahastoa. Ne ovat kuitenkin tarkoitettu ammattimaisille sijoittajille ja niistä kiinnostuneet sijoittajat voivat ottaa yhteyttä ammattimaisille sijoittajille tarkoitettuihin konsultointipalveluihimme.

Tutustu ammattimaisesti analysoituihin kohteisiin

SijoittajaPRO Corporate Finance analysoi ja arvioi kuukausittain kymmeniä suoria sijoituskohteita ja esittelee parhaimmat mahdollisuudet sijoittajille. Arvioimme yrityksen liiketoiminnan aina sijoittajan näkökulmasta ja toimimme kanssasijoittajina kohteissa. Arvioinnin tärkeimpänä perusteena on houkutteleva tuotto-riskisuhde sijoittajalle.

Jätä yhteystietosi, niin kuulet kohteista ensimmäisenä

[contact-form-7 id=”44488″ title=”Sijoituskohde suorat sijoituskohteet”]

*= pääasiallisena lähteenä on käytetty Preqinin ja professori Amin Rajanin tutkimusta ”The Rise of Private Debt as an Institutional Asset Class”. September 2015.

Sinua voisi kiinnostaa
Fed piti ohjauskoron ennallaan – viesti muuttunut haukkamaisemmaksi
Osakemarkkinoilla näkyvissä ensimmäisiä merkkejä suuren rotaation vaikutuksista
Korot ovat euroalueella aivan liian korkeat – EKP:n pitäisi nopeasti muuttaa politiikkaansa
WIMAO
Sijoittajan valinnat