Analyysissa First Northiin listautunut Loihde

Loihde listautui First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Minkälainen sijoituskohde on Loihde? Lue analyysimme!

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Loihde listautui First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Minkälainen sijoituskohde on Loihde? Lue analyysimme!

Loihteen listautuminen

 • Loihde listautui First North Growth Market Finland -markkinapaikalle
 • Suunniteltu listautuminen toteutettiin teknisenä listautumisena
  • Listautumisen yhteydessä ei järjestetty osakeantia tai -myyntiä
  • Kaupankäynti alkoi 7.10.2021
 • Ennen listautumista yhtiöllä on noin 26 000 osakkeenomistajan omistajakunta

Loihde lyhyesti

Katso Loihteen yhtiöesittely

Loihde tarjoaa datalähtöisiä digitaalisia palveluja sekä turvaratkaisuja suojamaan tietoturva- ja muilta turvallisuusriskeiltä. Yhtiö on yksi Suomen suurimmista kokonaisvaltaisen yritysturvallisuuden toimittajista.

Loihteen liiketoiminta koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta:

 • Digitaalisessa kehittämisessä Loihde tarjoaa asiakkailleen tiedolla johtamisen ja datan hyödyntämisen palveluita sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä. Lisäksi liiketoiminta-alueella panostetaan voimakkaasti tekoälyratkaisujen kehittämiseen ja datan hallinnan palveluiden luomiseen.
 • Turvaratkaisut kattavat sekä fyysisen turvallisuuden että kyberturvallisuuden palveluita. Yhtiön fyysisen turvallisuuden palvelut koostuvat pääasiassa lukituksen sekä kameravalvonnan ja muun turvateknologian palveluista. Yhtiön kyberturvallisuuspalvelut tarjoavat asiakkaille muun muassa verkko- ja päätelaitesuojausta, identiteetin- ja pääsynhallintaa, tietoturvakonsultointia ja turvallista IT-infrastruktuuria.
 • Jatkuvien palveluiden osuus on 25 % liikevaihdosta

Liikevaihdon jakauma vuonna 2020

Liikevaihtojakaumassa ei ole huomioitu liiketoimintojen välisiä eliminointeja.

Loihteen asiakasreferensseistä löytyy useita tunnettuja yhtiöitä. Loihde eroaa kilpailijoista siinä, että yhtiö pystyy tarjoamaan laajan digitaalisen kehittämisen palvelutarjonnan lisäksi kyberturva- ja fyysisen turvan palveluita.

Markkinat

Loihde toimii kasvavilla IT- ja turvallisuusmarkkinoilla. Yhtiö pyrkii keskittymään nimenomaan markkinoiden kasvusegmentteihin. Uusien digitaalisten palveluiden markkinan kasvuvauhdin ennakoidaan olevan noin 10 % vuosittain seuraavien vuosien aikana.

Loihteen strategia

 • Orgaaninen kasvu ja kannattavuuden parantaminen
 • Loihde keskittyy digitaalisen kehittämisen ja turvamarkkinoiden kasvusegmentteihin
 • Synergiaetuja konserniyhteistyöllä
 • Kasvun vauhdittaminen valikoiduin yritysostoin
 • Ihmiset tekevät Loihteen ja sen palvelut

Digitaalisessa kehittämisessä Yhtiön strategiset painotukset ovat kasvavissa palvelualueissa, kuten datan hyödyntämisessä ja analytiikassa, palvelumuotoilussa, ohjelmistokehityksessä ja pilviteknologioihin liittyvissä kehityshankkeissa. Turvaliiketoiminnassa Yhtiö kehittää edelleen kyberturva- ja pilvitransformaatiopalveluita vastaamaan muuttuviin asiakastarpeisiin sekä uniikkia Yksi Turvallisuus® -kokonaisturvallisuuskonseptiaan, joka kattaa digitaalisen ja fyysisen turvan.

Loihteen taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka strategiakaudelle 2021-2024

 • Liikevaihto: Loihde-konserni tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot.
 • Kannattavuus: Kannattavuuden osalta tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin oikaistu EBITDA-marginaali IFRS-standardin mukaan laskettuna*.
 • Osinkopolitiikka: Loihteen tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoja vähintään 30 prosenttia Loihde-konsernin tilikauden tuloksesta.

*Yhtiö suunnittelee siirtyvänsä IFRS-standardin mukaiseen raportointiin strategiakauden aikana. IFRS-siirtymä nostaisi oikaistua EBITDA-marginaalia johdon arvion mukaan noin 3–4 prosenttiyksikköä FAS-standardin mukaisesti laskettua korkeammaksi.

Loihteen taloudelliset luvut ja Sijoittaja.fi:n ennusteet

Loihteen näkymät vuodelle 2021

Loihde aikoo vuoden 2021 aikana toteuttaa pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä toimia, joista aiheutuvat kehityskulut väliaikaisesti alentavat yhtiön operatiivista kannattavuutta. Lisäksi on oletettavaa, että vuonna 2020 koronapandemian johdosta alentuneet kustannukset palautuvat osittain vuoden 2021 aikana.

Vuonna 2021 Loihde odottaa digitaalisessa liiketoiminnassa jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvavan. Turvaliiketoiminnassa liikevaihdon odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla tai kasvavan maltillisesti. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan jäävän vuoden 2020 tasosta.

Sijoittaja.fi:n ennusteet

Loihde on vuonna 2019 kasvanut 16,0 % ja seuraavana 3,6 %. Kannattavuus oikaistulla liikevoitolla ilman liikearvopoistoja on ollut 3,2 – 3,9 prosentin välillä. H1/2021 katsauksen ja johdon ohjauksen perusteella vuosi 2021 on välivuosi kannattavuuden suhteen ja se heikkenee selvästi.

Vuoden 2022 tekemämme ennuste on laadittu siten kuin yhtiö noudattaisi IFRS-kirjanpitostandardia. Tällä hetkellä tilinpäätös on FAS:n mukainen. IFRS-siirtymällä on yhtiön mukaan +3-4 prosenttiyksikön vaikutus oikaistuun käyttökatteeseen.

Ennusteessamme Loihteen liikevaihto kasvaa 116 miljoonaan euroon ja käyttökate-% on 9,0 % vuonna 2022. Näin saamme IFRS-standardin mukaiseksi oikaistuksi liikevoitoksi 8,4 miljoonaa euroa ja osakekohtaiseksi tulokseksi 1,23 euroa. Yhtiö tavoittelee yli 10 %:n oikaistua IFRS-standardin mukaista käyttökatetta vuoteen 2024 mennessä.

Osakekurssina taulukossa on käytetty 25 euroa, joka on taso, jolla Loihteen osakkeella on käyty kauppaa listaamattomien osakkeiden markkinapaikoilla vuonna 2021.

*Sijoittaja.fi:n Oikaistu tulos ei pidä sisällään liikearvopoistoja, eikä kertaluonteisia myyntivoittoja. Oikaistu tulos on laskettu oikaistusta liikevoitosta ilman liikearvopoistoja huomioiden rahoituserät ja oikaistun tuloksen mukaiset Sijoittaja.fi:n arvioimat verot.

**Vuoden 2022 korolliset velat on Sijoittaja.fi:n arvio, jossa huomioitu IFRS-siirtymä ja leasingvastuiden käsittely

Loihteen vertailu

Alla olevassa taulukossa ovat relevantit verrokkiyritykset Helsingin pörssistä laajasti otettuna. Esimerkiksi F-Secure ja SSH ovat kyberturvallisuusalan ohjelmistoyhtiöitä, mutta eivät parhaita verrokkeja Loihteelle, joka on konsulttiyhtiö. Kyberturvallisuusalan yhtiöistä Nixu on Loihteelle parempi verrokki. Muut taulukon yhtiöt ovat ohjelmistokehitysyhtiöitä. Tällä hetkellä Loihde on sektorin parhaita yhtiöitä jäljessä kasvussa ja kannattavuudessa, vaikka Loihteen kannattavuus laskettaisiin IFRS-standardin mukaisesti.

Näkemyksemme mukaan Digia, Nixu, Siili ja Vincit ovat parhaat verrokit arvostuslukuvertailuun. Nixun tuloskehitys on kuluvana vuotena ollut heikkoa, joten P/E-luku ja EV/EBIT-luku ovat korkeat. Digian, Siilin ja Vincitin P/E-lukujen keskiarvo on 17,7. EV/EBIT-luvun keskiarvo on 15,0. P/S-luvun keskiarvo Nixu mukaan lukien on 1,2. Käyttäen vuoden 2022 IFRS-ennusteitamme ja 25 euron osakehintaa Loihteen P/E-luku on 20,3, EV/EBIT 12,5 ja P/S 1,3.

Sijoittajan näkökulma

Näkemyksemme mukaan Loihde on mielenkiintoinen lisä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Ennakoimme, että yhtiö siirtyy päälistalle vuoteen 2024 mennessä.

Yhtiön osakkeella on käyty aiemmin kauppaa listaamattomien osakkeiden kauppapaikoilla. Hinta on vaihdellut, mutta 25 euron hinta kuvaa näkemyksemme mukaan hyvin hintaa, jolla osakkeella on aiemmin käyty kauppaa. Hintavertailuun vaikuttaa se, että yhtiö on historiassa jakanut ylimääräisiä varoja osinkoina. Vuodelta 2019 yhtiö jakoi 1,9 euroa ja vuodelta 2020 1,8 euroa osinkoina. Yhtiöllä on vielä voimassa valtuutus 0,90 euron lisävarojenjakoon, joka on ehdollinen First North -listautumiselle.

Yhtiöllä on edelleen vahva tase. Likvidit varat per osake ovat 7,2 euroa. Tämä mahdollistaa osingonjaon uuden osinkopolitiikan mukaisesti, mutta ennenkaikkea kasvustrategian toteuttamisen.

Loihteen kohdalla sijoittajan kannattaa ottaa sijoitushorisontiksi strategiakausi, joka kestää 2024 loppuun. Yhtiö on kertonut suunnitelevansa siirtymistä IFRS-standardiin, mikä parantaisi kannattavuutta ja helpottaisi yhtiön lukujen vertailua kilpailijoihin. Lisäksi yhtiö pystyy tehostamaan toimintojaan sekä toteuttamaan kasvustrategiaa. Näiden yhdistelmänä yhtiöllä on mahdollisuus yltää tavoittelemaansa yli 10 %:n oikaistuun käyttökateprosenttiin.

Mielestämme noin 25 euron hinta, jolla osakkeella on kauppaa käyty aiemmin, on myös lähellä käypää hintaa First Northissa ottaen huomioon mahdollisen 0,9 euron lisävarojenjaon. Sitä selvästi alempi hinta tarjoaa hyvän ostopaikan, kun huomioi 7,2 euron likvidit kassavarat per osake ja ottaa pitkän sijoitushorisontin. First North -kaupankäynnin ensimmäisten viikkojen aikana osakkeella voi olla myyntipainetta, mikäli Loihteen yli 26 000 osakkeenomistajaa päättävät likvidoida sijoituksiaan.

Arvottaessa Loihdetta sijoituskohteena sijoittajan kannattaa huomioida Loihteen hajautunut asiakaskunta, laaja palvelutarjooma digistä turvaan sekä jatkuvien palvelujen 25 %:n osuus. Näkemyksemme mukaan nämä tekijät laskevat Loihteen liiketoimintariskiä.

Kuvien lähteet Loihteen verkkosivut, yhtiöesittely ja markkinointiesite.

Tilaa listautumiseen liittyvät artikkelit & listautumisanalyysit sähköpostiisi

Investment Intelligence Oy tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa analyysin mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Tehty yhteistyössä Loihde Oyj:n kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
WIMAO
Sijoittajan valinnat