Tavoitteena korkea korkotuotto? Esittelyssä Sijoittaja.fi:n mallisalkku Korkotuoton Metsästäjä

Korkotuoton Metsästäjä on korkeaa korkotuottoa tavoitteleva mallisalkku, joka on toteutettu kustannustehokkailla ja hyvää riskien hajautusta tuovilla ETF-rahastoilla. Mallisalkun tavoitteena on tuottaa yleiseen korkotasoon verrattuna hyvää tuottoa globaalia hajautusta tehokkaasti hyödyntäen.

Hannu Huuskonen
Hannu Huuskonen

Korkotuoton Metsästäjä on korkeaa korkotuottoa tavoitteleva mallisalkku, joka on toteutettu kustannustehokkailla ja hyvää riskien hajautusta tuovilla ETF-rahastoilla. Mallisalkun tavoitteena on tuottaa yleiseen korkotasoon verrattuna hyvää tuottoa globaalia hajautusta tehokkaasti hyödyntäen.

Mallisalkut jäsenyydellä, tilaa nyt jäsenyys!

Siirry tästä Korkotuoton Metsästäjä -mallisalkkuun

Korkotuoton Metsästäjän tavoitteena on korkea korkotuotto suhteessa vallitsevaan markkinaympäristöön. Salkun hajautus pyritään toteuttamaan tehokkaasti siten, että suuret ja pitkäkestoiset pääomien menetykset pystyttäisiin ehkäisemään tehokkaasti kaikissa markkinaympäristöissä. Tämä tarkoittaa sitä, että salkun optimointia ei tehdä ainoastaan historiallisten korrelaatio- ja tuottorakenteiden perusteella, vaan ennakoiden eri tulevaisuuden skenaarioita salkun kehitykselle. Huomiota kiinnitetään erityisesti korkosalkun instrumenttien rakenteelliseen tuottopotentiaaliin ja riskeihin.

Sijoittajan tulee huomioida, että salkun kehitys suhteessa vertailuindeksiin voi lyhyillä tarkastelujaksoilla heilahdella merkittävästi. Salkussa hyödynnetään globaalin ETF-teollisuuden luomia sijoitusmahdollisuuksia, joihin vain suurilla instituutiosijoittajilla on ollut aikaisemmin pääsy.

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty vuoden 2014 kehitys Korkotuoton Metsästäjä -mallisalkulla. Kuvaajan ei ole tarkoitus olla minkäänlainen indikaatio tulevasta tuotosta, vaan kertoa ainoastaan historiallisesta kehityksestä.

Kuvassa on esitetty Korkotuoton Metsästäjä-mallisalkun vuoden 2014 kehitys.

20150102-korkotuotonmetsastaja

 

Hajautus

Korkotuoton Metsästäjä on toteutettu tehokkaasti globaalia korkoluokkahajautusta hyödyntäen siten, että hajautuksessa huomioidaan erityisesti korko-, luotto- ja valuuttariskit.

Salkku ei ole perinteisen institutionaalisen korkosijoittajan tapaan sidottu painottamaan esimerkiksi euroalueen valtion- ja yrityslainoja, mikäli niiden näkymät eivät ole mielestämme tulevan tuottopotentiaalin ja riskien kannalta järkevät.

Alla olevassa kuvassa on esitetty muutamien korkosijoitusluokkien historiallisia korrelaatioita euromääräisistä tuotoista suhteessa euroalueen laajaan joukkolainaindeksiin (Barclays Euro Aggregate TR index). Siitä voidaan havaita, että myös korkomarkkinoilta on saatavissa hajautushyötyjä.

 

20150112-joukkolainojen-korrelaatiot

Alla olevasta taulukosta voi puolestaan tarkastella eri korkoluokkien ristikkäisiä korrelaatioita.

20150112-bondikorrelaatiot

Näkemyksellisyys

Korkotuoton Metsästäjä-mallisalkku hyödyntää näkemyksessään Sijoittaja.fi:n kolmea peruspilaria: fundamentteja, arvostustasoa sekä likviditeettiympäristöä (/teknistä kuvaa).  Näkemys voi luonnollisesti osoittautua oikeaksi tai vääräksi. Tulevaisuuden ennustaminen on aina haastavaa, mistä syystä näkemyksellisyys on rakennettu laajasti hajauttaen. Turhaan kaupankäyntiin johtavia salkkumuutoksia pyritään välttämään.

Riski

Kuten yllä esitetystä tuottokuvaajasta nähdään, Korkotuoton Metsästäjän historiallinen riski on ollut tuottojen heilunnalla (30 päivän liukuva volatiliteetti) mitattuna suurempi kuin vertailuindeksillä. Tuottojen heilahtelu ei kuitenkaan ole ainoa tapa korkomarkkinoiden riskien tarkasteluun. Esimerkiksi viime vuosien laskevan korkotason ympäristössä yritysten riskilainat ovat olleet paikoitellen valtionlainoja turvallisempia pelkällä tuottojen heilahtelulla mitattuna. Lienee kuitenkin selvää, että yritysten riskilainojen riskit ovat valtionlainoja suuremmat pidemmällä aikajänteellä. Tästä syystä käytämme muun muassa skenaarioanalyysia salkun riskien huomioinnissa.

Tuoton laskenta

Salkun historia on laskettu salkkuun kuuluvien ETF:ien vertailuindekseillä siten, että vertailuindeksien mukaisesta tuotosta on vähennetty juoksevasti ETF-salkun keskimääräinen hallinnointikustannus 0,45 % p.a. Indeksien historialliset painot ovat olleet kiinteät laskentahistoriassa aivan kuten vertailuindeksinkin. Salkun ylläpito ETF-instrumentein on aloitettu 1.1.2014, josta lähtien salkun tuotto esitetään aidoilla ETF:illä hallinnointikustannuksilla vähennettyjen indeksituottojen sijaan.

Yhteenvetona

Mallisalkun tarkoituksena on antaa sijoittajalle ajatuksia ja ideoita korkean korkotuoton saavuttamiseksi. Korkotuoton Metsästäjä tarjoaa myös hyvin hajautetun valmiin mallisalkun sijoittajalle, joka ei itse halua ottaa kantaa salkun korko-ETF:ien houkuttelevuuteen.

Siirry tästä Korkotuoton Metsästäjä -mallisalkkuun

 

Sinua voisi kiinnostaa
Sijoittajan valinnat