Pörssinoteeratut sijoitustuotteet – maailma markkinapaikkana

Pörssinoteeratuilla sijoitustuotteilla tarkoitetaan arvopapereita, joita välitetään suoraan pörssin kautta. Näillä arvopapereilla on erilaisia toimintoja ja riskiprofiileja, joiden avulla sijoittajille avautuu lukuisia erilaisia sijoitusmahdollisuuksia.

Vieraileva kirjoittaja
Vieraileva kirjoittaja

Pörssinoteeratuilla sijoitustuotteilla tarkoitetaan arvopapereita, joita välitetään suoraan pörssin kautta. Näillä arvopapereilla on erilaisia toimintoja ja riskiprofiileja, joiden avulla sijoittajille avautuu lukuisia erilaisia sijoitusmahdollisuuksia.

Artikkelin kirjoittaja on Nordic Growth Market

Jos haluat optimoida näkemyksesi mark­kinatilanteesta, alentaa salkkusi riskiä tai sijoittaa vaikeasti saataviin markkinatuot­teisiin kuten öljyyn tai dollariin, autamme sinua ymmärtämään, miten se toteutetaan. Sekä Nordic Derivatives Exchange (NDX) että tuotteiden liikkeellelaskijat ovat sitä mieltä, että sijoittajien tulee tietää tuot­teista ennen sijoittamista arvopapereihin. NDX on pörssilistattujen johdannaisten listauspaikka ja osa NGM-pörssiä. Ensim­mäisessä osassa sijoituskoulua teemme yleiskatsauksen erilaisiin sijoitustuotteisiin.

Mitä etuja kaupankäynti pörssissä tarjoaa sinulle sijoittajana?

Pörssisijoittaminen antaa sinulle sijoitta­jana reaaliaikaiset hintatiedot ja nopean sekä luotettavan toimeksiantojärjestelmän. Tätä voidaan verrata esimerkiksi perintei­siin rahastoihin. Käydessäsi kauppaa ra­hastoilla tiedät harvoin tarkan hinnan tai ajankohdan, jolloin toimeksianto toteutuu. Pörssikaupankäynnissä on mukana monta eri osapuolta, mikä tekee kaupankäyn­nistä luotettavaa sekä tekee hinnoittelusta läpinäkyvää. Syy tähän on, että kai­paamasi tieto tulee monesta lähteestä. Pörssikaupankäynti pörssinoteeratilla sijoitu­stuotteilla luo myös kilpailutilanteen liik­keellelaskijoille, jolloin sijoittaja hyötyy tehostuneesta hinnoittelusta. Kilpailu on aina etu kuluttajalle ja tässä tapauk­sessa hyväksi myös sinulle sijoittajana, koska se antaa sinulle mahdollisuuden valita sopiva tuote eri toimittajilta.

Pörssijäsenet

Käydessäsi kauppaa pörssissä mukana on monta osapuolta. Sijoittajana olet teh­nyt tai voit tehdä sopimuksen pankkisi tai välittäjäsi kanssa arvopaperisijoittamisesta. Välittäjällä on pörssin jäsenyys ja täten välittäjän asiakkailla on mahdollisuus käydä kauppaa pörssissä noteeratuilla ar­vopapereilla. Pörssissä on lukuisia jäseniä, mikä mah­dollistaa ostajien ja myyjien kohtaamisen. Pörssi toimii markkinapaikkana, jossa sijoittajat käyvät kauppaa pörssin jäsenien kautta.

Arvopaperit

Pörssissä sijoittaja sijoittaa ostamalla ja myymällä arvo­papereita. Arvopapereihin kuuluu muun muassa osak­keet, obligaatiot ja pörssi­noteeratut sijoitustuotteet, kuten esimerkiksi warrantit ja sertifikaatit. Yhtiö julkistaa arvo­paperit ja hakee sitten noteerausta pörssiltä. Arvopaperi noteerataan jos pörssi hyväksyy hakemuksen, minkä jälkeen pankin asiak­kaat voivat käydä kauppaa arvopaperilla.

Kaupankäynti

Kauppa tapahtuu, kun ostaja haluaa ostaa tiettyyn hintaan ja myyjä haluaa myydä sa­maan hintaan. Pörssinoteerattu sijoitustuote hankitaan lähes aina liikkeellelaskijalta. Liikkeellelaskija on yleensä sitoutunut to­imimaan niin sanotusti markkinatakaajana, eli myymään ja ostamaan takaisin sijoitus­tuotteensa pörssissä. Markkinatakaajan si­toumus takaa sinulle sijoittajana, että voit milloin tahansa pörssin aukioloaikana myy­dä takaisin pörssinoteeratun arvopaperisi.

Sääntely

Pörssitoiminnan harjoittaminen vaatii toimiluvan viranomaiselta. Asiaa hoitava viranomainen on Ruotsissa Finansinspe­ktionen (Suomen vastine on Finanssival­vonta). Ruotsin Finansinspektionen valvoo NGM:n pörssitoimintaa. Finansinspektionen tavoittelee tehokasta ja vakaata rahoitus­järjestelmää sekä hyvää kuluttajasuojaa markkinoilla. Osallisina pörssinoteerat­tujen sijoitustuotteiden kaupankäyntiin on neljä osapuolta – sijoittajat, arvopaperivälittäjät, pörssi sekä liikkeelle­laskijat. Kaikki osapuo­let ovat Finansinspektionenin valvonnassa.

Sijoitustuotteet

Pörssinoteerattuja si­joitustuotteita löytyy paljon erilaisia tyyppe­jä, mutta yhteistä niille on, että liikkeellelaskija on pankki tai rahoitusinstituutti. Pörssinoteeratut si­joitustuotteet antavat tavallisesti omista­jalleen oikeuden arvonkehitykseen, joka perustuu kohde-etuuden kehitykseen. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, indeksi, raaka-aine tai valuutta. Pörssino­teerattu sijoitustuote voi seurata kohde-etuutta monella eri tavoilla, ja tämä tapa riippuu sijoitustuotteesta. Pörssinoteeratut sijoitustuotteet voidaan jakaa neljään ryh­mään: viputuotteet, osallistumistuotteet, tuottoakohentavat tuotteet ja pääomasuo­jatut tuotteet. Jokaisessa tuoteryhmässä on muutamia välineitä, joilla on samankal­taiset riskit ja samantyyppiset toiminnot.

Sinua voisi kiinnostaa
Pörssinoteraatuilla sijoitustuotteilla voit hyötyä markkinoiden nousuista tai laskuista pienellä sijoitussummalla
Kansainvälinen markkina, etf
Mikä on indeksi ja miten siihen voi sijoittaa?
Pörssinoteeratut tuotteet eivät ole vain treidaajille – miten tavallinen sijoittaja voi hyödyntää niitä?
New call-to-action
Sijoittajan valinnat