Pörssinoteeratut sijoitustuotteet – maailma markkinapaikkana

Pörssinoteeratuilla sijoitustuotteilla tarkoitetaan arvopapereita, joita välitetään suoraan pörssin kautta. Näillä arvopapereilla on erilaisia toimintoja ja riskiprofiileja, joiden avulla sijoittajille avautuu lukuisia erilaisia sijoitusmahdollisuuksia.

Julkaistu: 09.12.2014 Kirjoittaja:

indeksi kohde-etuus Nordic Growth Market pörssinoteeratut sijoitustuotteet raaka-aine valuutta viputuotteet

Artikkelin kirjoittaja on Nordic Growth Market

Jos haluat optimoida näkemyksesi mark­kinatilanteesta, alentaa salkkusi riskiä tai sijoittaa vaikeasti saataviin markkinatuot­teisiin kuten öljyyn tai dollariin, autamme sinua ymmärtämään, miten se toteutetaan. Sekä Nordic Derivatives Exchange (NDX) että tuotteiden liikkeellelaskijat ovat sitä mieltä, että sijoittajien tulee tietää tuot­teista ennen sijoittamista arvopapereihin. NDX on pörssilistattujen johdannaisten listauspaikka ja osa NGM-pörssiä. Ensim­mäisessä osassa sijoituskoulua teemme yleiskatsauksen erilaisiin sijoitustuotteisiin.

Mitä etuja kaupankäynti pörssissä tarjoaa sinulle sijoittajana?

Pörssisijoittaminen antaa sinulle sijoitta­jana reaaliaikaiset hintatiedot ja nopean sekä luotettavan toimeksiantojärjestelmän. Tätä voidaan verrata esimerkiksi perintei­siin rahastoihin. Käydessäsi kauppaa ra­hastoilla tiedät harvoin tarkan hinnan tai ajankohdan, jolloin toimeksianto toteutuu. Pörssikaupankäynnissä on mukana monta eri osapuolta, mikä tekee kaupankäyn­nistä luotettavaa sekä tekee hinnoittelusta läpinäkyvää. Syy tähän on, että kai­paamasi tieto tulee monesta lähteestä. Pörssikaupankäynti pörssinoteeratilla sijoitu­stuotteilla luo myös kilpailutilanteen liik­keellelaskijoille, jolloin sijoittaja hyötyy tehostuneesta hinnoittelusta. Kilpailu on aina etu kuluttajalle ja tässä tapauk­sessa hyväksi myös sinulle sijoittajana, koska se antaa sinulle mahdollisuuden valita sopiva tuote eri toimittajilta.

Pörssijäsenet

Käydessäsi kauppaa pörssissä mukana on monta osapuolta. Sijoittajana olet teh­nyt tai voit tehdä sopimuksen pankkisi tai välittäjäsi kanssa arvopaperisijoittamisesta. Välittäjällä on pörssin jäsenyys ja täten välittäjän asiakkailla on mahdollisuus käydä kauppaa pörssissä noteeratuilla ar­vopapereilla. Pörssissä on lukuisia jäseniä, mikä mah­dollistaa ostajien ja myyjien kohtaamisen. Pörssi toimii markkinapaikkana, jossa sijoittajat käyvät kauppaa pörssin jäsenien kautta.

Arvopaperit

Pörssissä sijoittaja sijoittaa ostamalla ja myymällä arvo­papereita. Arvopapereihin kuuluu muun muassa osak­keet, obligaatiot ja pörssi­noteeratut sijoitustuotteet, kuten esimerkiksi warrantit ja sertifikaatit. Yhtiö julkistaa arvo­paperit ja hakee sitten noteerausta pörssiltä. Arvopaperi noteerataan jos pörssi hyväksyy hakemuksen, minkä jälkeen pankin asiak­kaat voivat käydä kauppaa arvopaperilla.

Kaupankäynti

Kauppa tapahtuu, kun ostaja haluaa ostaa tiettyyn hintaan ja myyjä haluaa myydä sa­maan hintaan. Pörssinoteerattu sijoitustuote hankitaan lähes aina liikkeellelaskijalta. Liikkeellelaskija on yleensä sitoutunut to­imimaan niin sanotusti markkinatakaajana, eli myymään ja ostamaan takaisin sijoitus­tuotteensa pörssissä. Markkinatakaajan si­toumus takaa sinulle sijoittajana, että voit milloin tahansa pörssin aukioloaikana myy­dä takaisin pörssinoteeratun arvopaperisi.

Sääntely

Pörssitoiminnan harjoittaminen vaatii toimiluvan viranomaiselta. Asiaa hoitava viranomainen on Ruotsissa Finansinspe­ktionen (Suomen vastine on Finanssival­vonta). Ruotsin Finansinspektionen valvoo NGM:n pörssitoimintaa. Finansinspektionen tavoittelee tehokasta ja vakaata rahoitus­järjestelmää sekä hyvää kuluttajasuojaa markkinoilla. Osallisina pörssinoteerat­tujen sijoitustuotteiden kaupankäyntiin on neljä osapuolta – sijoittajat, arvopaperivälittäjät, pörssi sekä liikkeelle­laskijat. Kaikki osapuo­let ovat Finansinspektionenin valvonnassa.

Sijoitustuotteet

Pörssinoteerattuja si­joitustuotteita löytyy paljon erilaisia tyyppe­jä, mutta yhteistä niille on, että liikkeellelaskija on pankki tai rahoitusinstituutti. Pörssinoteeratut si­joitustuotteet antavat tavallisesti omista­jalleen oikeuden arvonkehitykseen, joka perustuu kohde-etuuden kehitykseen. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, indeksi, raaka-aine tai valuutta. Pörssino­teerattu sijoitustuote voi seurata kohde-etuutta monella eri tavoilla, ja tämä tapa riippuu sijoitustuotteesta. Pörssinoteeratut sijoitustuotteet voidaan jakaa neljään ryh­mään: viputuotteet, osallistumistuotteet, tuottoakohentavat tuotteet ja pääomasuo­jatut tuotteet. Jokaisessa tuoteryhmässä on muutamia välineitä, joilla on samankal­taiset riskit ja samantyyppiset toiminnot.

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-action
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy