Käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Investment Intelligence Oy:n (”Sijoittaja.fi”) tuottamiin ja osoitteessa sijoittaja.fi ylläpitämiin verkkopalveluihin (”Palvelu(t)”).

Palveluja käyttävä luonnollinen tai juridinen henkilö (”Käyttäjä”) hyväksyy Käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää Palvelua. Mikäli käytät Palvelua organisaation puolesta, sitoudut näihin Käyttöehtoihin kyseisen organisaation puolesta ja vakuutat, että sinulla on oikeus saattaa organisaatio sopimuksen osapuoleksi.

Palvelun sisältö määräytyy Palvelun verkkosivuilla tai muutoin Palvelun tilauksen yhteydessä esitettyjen palvelukuvausten mukaisesti.

Palvelua käyttävien yksityishenkilöiden on oltava täysi-ikäisiä.

2. Sopimuksen syntyminen, rekisteröityminen ja tunnistautumistiedot

Palvelut voivat olla Käyttäjän käytettävissä ilman rekisteröitymistä tai ne voivat edellyttää rekisteröitymistä. Palvelun maksulliset osiot vaativat aina rekisteröitymisen ja rekisteröitymisestä erillisen tilauksen. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja, jotka ovat Palvelun verkkosivuilla esillä. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja olevansa tietoinen Palvelun Käyttöehdoista ja sitoutuu noudattamaan niitä.  Lisäksi eri asiakirjat voivat sisältää Käyttöehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja, joihin Käyttäjä sitoutuu kyseisten ehtojen mukaisesti.

Ainoastaan Käyttöehdot hyväksyneillä Käyttäjillä on oikeus käyttää Palvelua.

Palveluun rekisteröityminen ja sen käyttäminen rekisteröityneenä käyttäjänä edellyttää sähköpostiosoitetta ja henkilökohtaista salasanaa (”Tunnistautumistiedot”). Palveluun saa rekisteröityä vain omalla nimellään ja antamalla oikeat henkilötiedot ja/tai organisaatiotiedot. Käyttäjän tulee ennen Palvelun avaamista antaa Sijoittaja.fi:lle sen vaatimat Palvelua varten tarvittavat tiedot (”Asiakastiedot”) sekä tarkistaa annettujen tietojen oikeellisuus. Käyttäjän on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti Sijoittaja.fi:lle Asiakastietojensa muutoksista.

Sijoittaja.fi:llä on oikeus ilman perusteluita hylätä ja/tai hyväksyä Käyttäjän käyttöön tulevat Tunnistautumistiedot.

Käyttäjä vastaa Tunnistautumistietojensa huolellisesta säilyttämisestä niin, että ulkopuolisilla ei ole mahdollisuutta saada niitä tietoonsa. Tunnistautumistiedot ovat henkilö- ja/tai organisaatiokohtaisia eikä Käyttäjällä ole oikeutta luovuttaa tai siirtää niitä tai niihin kuuluvaa Palvelun käyttöoikeutta toiselle henkilölle tai organisaatiolle ilman Sijoittaja.fi:n kirjallista etukäteissuostumusta. Käyttäjällä voi olla voimassa vain yksi käyttäjätili palvelussa.

Sijoittaja.fi:llä on oikeus vaihtaa Tunnistautumistiedot uusiin ilmoittamalla niistä Käyttäjälle. Sijoittaja.fi voi kieltäytyä antamasta käyttöoikeutta Palveluun syytä ilmoittamatta tai peruuttaa myönnetyn käyttöoikeuden, jos Käyttäjä on toiminut tai toimii Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Käyttäjän on viivytyksettä ilmoitettava Sijoittaja.fi:lle, jos Käyttäjän Tunnistautumistiedot joutuvat, tai Käyttäjän on syytä epäillä niiden joutuneen sivullisen tietoon tai haltuun. Sijoittaja.fi:llä on oikeus sulkea Käyttäjän pääsy Palveluun välittömästi, mikäli Sijoittaja.fi:llä on syytä epäillä, että Palvelun Tunnistautumistiedot ovat joutuneet sivullisen haltuun tai kadonneet.

3. Palvelun käyttö

Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelua saa käyttää vain sen kulloinkin voimassaolevien käyttöehtojen mukaisesti.

Palvelua ja sen sisältöaineistoa ei saa käyttää muuhun kuin Käyttäjän omaan käyttöön.

Palvelu ei sisällä sen käyttämiseksi tarpeellisia päätelaitteita, ohjelmistoja ja yhteyksiä. Käyttäjä vastaa kustannuksellaan kaikista Palvelun ulkopuolisista laitteista, yhteyksistä, ohjelmistoista ja niiden toimintakunnosta ja tietoturvasta.

4. Palvelun sisältö

Palvelu voi sisältää toimituksellista sisältöä, sponsoroitua sisältöä ja mainontaa sekä Käyttäjien toimittamaa aineistoa (keskustelupalstat yms.). Nämä erilaiset sisällöt on Palvelussa selkeästi erotettu toisistaan.

4.1. Toimituksellinen sisältö

Palvelu voi sisältää erilaisia sijoittamiseen liittyviä yleisluontoisia työkaluja, analyysejä, vinkkejä, kaavioita, laskentamalleja, taulukoita, suosituksia tai muuta sijoittamiseen liittyvää toimituksellista sisältöä (”Sisältö”). Sijoittaja.fi:n tarjoamiin Palveluihin ei sovelleta sijoituspalvelulakia (747/2012) eivätkä sen tarjoamat Palvelut ole lain 11 §:n mukaisia sijoituspalveluita.

Sijoittaja.fi:n käsityksen mukaan kaikki sivuilla esitetty Sisältö on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellä ja se pyrkii parhaimpansa mukaan varmistamaan, että Palvelussa esitetty Sisältö on virheetöntä. Palvelussa esitetty Sisältö voi kuitenkin osoittautua virheellisiksi tai muuttuvat olosuhteet voivat tehdä niistä paikkaansa pitämättömiä.

Mikään Palvelussa esitetty Sisältö tai sen osa ei ole kehotus ryhtyä sijoitustoimintaan tai tehdä sijoituspäätöksiä. Palvelun tarkoituksena on tarjota ainoastaan Käyttäjän sijoitustoimintaa tukevaa informaatiota.

Palvelun luonne huomioiden, Sisällön virheettömyyttä ja soveltuvuutta Asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteeseen on mahdotonta varmistaa. Sijoittaja.fi ei vastaa mistään Käyttäjän taloudellisten päätösten seurauksista, vaikka näiden päätösten teossa olisi käytetty hyväksi Palvelun Sisältöä (mukaan lukien suositukset ja vinkit). Käyttäjän tekemät mahdolliset sijoituspäätökset pohjautuvat aina Käyttäjän omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista ja sijoittamiseen sisältyvistä riskeistä. Käyttäjän on oman harkintansa mukaan käytettävä muitakin informaatiolähteitä päätöksentekonsa tueksi ja Sijoittaja.fi suosittelee Käyttäjiä konsultoimaan sijoituspäätöksissään niiden omia vero-, liiketoiminta- ja sijoitusneuvojiansa.

Palvelun Sisältö on laadittu riippumattomasti. Mikäli Sisältö sisältää viittauksia tai suosituksia muihin palveluntarjoajiin, nämä viittaukset ja suositukset on tehty puhtaasti toimituksellisin perustein, eikä Sijoittaja.fi:llä ole taloudellista tai muuta intressiä näihin viittauksiin tai suosituksiin liittyen.

4.2. Sponsoroitu sisältö

Palvelun sponsoroitu sisältö voi sisältää Sijoittaja.fi:n suosituksia tai viittauksia muihin palveluntarjoajiin. Sijoittaja.fi voi saada välityspalkkion tai muun palkkion sponsoroituun sisältöön liittyen.

4.3. Mainonta

Palvelun sisältämät mainokset ovat Sijoittaja.fi:stä täysin riippumattomien kolmansien tahojen sisältöä. Sijoittaja.fi ei vastaa Palvelussa esitetyn mainonnan sisällöstä tai niissä esitetystä informaatiosta.

4.4. Käyttäjien Palveluun toimittama aineisto

Palvelussa tai sen tietyissä osissa Käyttäjälle annetaan mahdollisuus aineiston lähettämiseen Palveluun tai levittämiseen Palvelun avulla. Sijoittaja.fi ei valvo, tarkista tai seulo Palveluun toimitettua tai Palvelua hyväksikäyttäen kolmansille osapuolille julkaistua tai kolmansilta osapuolilta saatua aineistoa, eikä Sijoittaja.fi vastaa näiden aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Sijoittaja.fi ei vastaa Palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvasta vahingosta.

Käyttäjien Palveluun tallentama tai sen avulla julkaisema aineisto ei edusta Sijoittaja.fi:n mielipidettä eikä Sijoittaja.fi kehota toimimaan Käyttäjien palvelussa tallentamien tai julkaisemien mielipiteiden mukaisesti. Sijoittaja.fi huomauttaa Käyttäjiä siitä, että Palvelussa muiden Käyttäjien toimesta julkaistava informaatio ja mahdolliset sijoitusvinkit ja analyysit ovat tarkistamattomia ja niiden oikeellisuutta ei voida eikä niitä tarkisteta Sijoittaja.fi:n toimesta. Siten Käyttäjä ei voi luottaa toisten Käyttäjien Palvelussa julkaisemiin aineistoihin ja ennen Käyttäjän tekemää mahdollista sijoituspäätöstä on käytettävä muitakin informaatiolähteitä kuin Sijoittaja.fi:ssä julkaistu aineisto.

Käyttäjä, ei Sijoittaja.fi, vastaa Aineistosta, jonka Käyttäjä toimittaa Palveluun tai Palvelun kautta toisille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Erityisesti mutta rajoituksetta Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän Palveluun toimittama tai Käyttäjän Palvelun kautta julkaisemaa aineistoa voidaan käyttää ja julkaista Palvelussa ja että aineisto on Käyttöehtojen mukaista, eikä aiheuta häiriötä Sijoittaja.fi:n tai kolmannen osapuolen viestintäverkolle tai tietojärjestelmille tai loukkaa kolmansien osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Jos Sijoittaja.fi, viranomainen tai kolmas osapuoli toteaa tai epäilee, että Palveluun on toimitettu tai Palvelun kautta on julkaistu tällaista aineistoa, Sijoittaja.fi:llä on oikeus poistaa tällainen aineisto tai muutoin estää sen käyttö Käyttäjää kuulematta ilman ennakkovaroitusta.

4.5. Kolmansien osapuolten tarjoamat verkkopalvelut

Sijoittaja.fi:n Palveluissa voi olla linkkejä muihin Palvelun ulkopuolisiin kolmansien osapuolten tarjoamiin verkkopalveluihin. Käyttäjän on seurattava käyttämänsä verkkopalvelun verkko-osoitetta ollakseen tietoinen, onko kyseinen verkkopalvelu Sijoittaja.fi:n Palvelu vai onko kyseinen verkkopalvelu kolmannen osapuolen tarjoama verkkopalvelu.

Kolmansien osapuolten tarjoamiin verkkopalveluihin sovelletaan kyseisen verkkopalvelun tarjoajan omia palveluehtoja.

5. Palvelun toiminnallisuus, muutokset ja tietoturva

5.1 Palvelun toiminnallisuus

Palvelu on lähtökohtaisesti käytössä 24 tuntia vuorokaudessa. Sijoittaja.fi tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käytettävissä jatkuvasti ja häiriöttä.

Sijoittaja.fi pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset käyttökatkot kohtuullisessa ajassa. Sijoittaja.fi ei kuitenkaan takaa Palvelun virheettömyyttä tai sitä, että Palvelu on keskeytyksittä Käyttäjän käytettävissä.

5.2. Muutokset

Sijoittaja.fi:llä on oikeus tehdä Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Käyttäjän laitteisiin ja ohjelmistoihin, Käyttäjän tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Sijoittaja.fi pyrkii ilmoittamaan Käyttäjään vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen Palvelussa julkaistavilla tiedotteilla.

Sijoittaja.fi:llä on oikeus lopettaa maksullisen tai maksuttoman Palvelun tai sen osan tuottaminen. Sijoittaja.fi ilmoittaa Käyttäjälle maksullisen Palvelun lopettamisesta kohtuullisessa ajassa etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

Sijoittaja.fi:llä on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai sen osa, jos se on perustellusta syystä tarpeen. Tällöin Sijoittaja.fi pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuva haitta Käyttäjälle mahdollisimman vähäiseksi. Sijoittaja.fi tiedottaa Käyttäjille keskeytyksestä mahdollisuuksiensa ja tarpeen mukaan etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

5.3. Tietoturva

Sijoittaja.fi käyttää erilaisia menetelmiä turvatakseen palvelun tietoturvallisuuden ja pyrkii mahdollisuuksiensa rajoissa tarjoamaan Palvelun siten, että ulkopuoliset eivät pääse oikeudettomasti käsiksi Käyttäjän Asiakastietoihin, Tunnistautumistietoihin tai muuhun Käyttäjää koskevaan aineistoon Palvelussa.

Palvelun käyttöön liittyvät muut tahot (esim. tietoliikennepalveluiden tarjoajat) vastaavat omien palveluidensa tietoturvasta.

Käyttäjä vastaa omien laitteidensa ja tietoliikenneyhteyksiensä tietoturvallisuudesta. Käyttäjän on kaikissa tapauksissa muistettava, että täydellistä tietoturvaa internetissä ei ole olemassa.

6. Immateriaalioikeudet

6.1. Sijoittaja.fi:n immateriaalioikeudet

Sijoittaja.fi:llä tai muilla palveluntarjoajilla on omistusoikeus, tekijänoikeus sekä kaikki muut immateriaalioikeudet Palvelussa julkaistuun aineistoon, ellei toisin ole mainittu. Käyttäjä ei saa mitään Palveluun liittyvää oikeutta, paitsi oikeuden käyttää Palvelua Käyttöehtojen sekä mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen ja muiden mahdollisten sopimusten mukaisesti.

Palvelussa julkaistua informaatiota tai osaa siitä ei missään olosuhteissa saa kopioida, tallentaa, siirtää tai uudelleen levittää ilman Sijoittaja.fi:n erillistä kirjallista hyväksyntää muulla tavoin kuin Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaiseen yksityiseen käyttöön.

Lainattaessa Palvelun sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön sen salliessa, on Käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla.

6.2 Käyttäjien julkaisema aineisto

Palvelussa on osioita, jotka mahdollistavat Käyttäjien julkaisevan ja levittävän aineistoa (”Aineisto”) Palvelun avulla (keskustelupalsta yms.).

Kaikki oikeudet Käyttäjien toimittamaan Aineistoon jäävät Käyttäjälle. Käyttäjä myöntää Sijoittaja.fi:lle maailmanlaajuisen,  ei-yksinomaisen, peruuttamattoman  ja maksuista vapaan oikeuden valmistaa Aineistosta kappaleita sekä julkaista ja saattaa Aineisto yleisön saataville Palvelussa sekä hyödyntää Aineistoa Palveluiden markkinoinnissa. Sijoittaja.fi voi tehdä muutoksia siinä määrin kuin edellä myönnetyn oikeuden hyödyntäminen edellyttää. Sijoittaja.fi voi luovuttaa sille tässä myönnetyt oikeudet eteenpäin. Käyttäjä myöntää oikeudet Aineistoon Sijoittaja.fi:lle korvauksetta.

Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on tarvittavat oikeudet ja muut luvat edellä mainitun oikeuden myöntämiseen.

7. Henkilötietojen käsittely

Sijoittaja.fi noudattaa toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä ja käsittelee Käyttäjien Asiakastietoja Käyttöehtojen ja henkilötietolain mukaisen rekisteriselosteen sekä tietosuojaselosteen mukaisesti.

8. Evästeet ja RSS-syötteet

Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyödyntävät niitä. Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Eväste ilmoittaa miten ja milloin käyttäjä käyttää Palvelua ja auttaa Investment Intelligence Oy:tä kehittämään Palvelua. Evästeet ovat turvallisia. Niitä ei voi käyttää koodina tai virusten siirtämiseen eikä niistä tai niihin kerätä henkilötietoja. Voit estää evästeiden hyväksynnän, asettaa selaimen ilmoittamaan evästeiden vastaanottamisesta ja sulkea evästeen. Mikäli evästeet suljetaan, Palvelun käyttö voi rajoittua tai estyä.

RSS on tapa välittää nopeasti tietoa tiedon tuottajilta sen käyttäjille. RSS-syöte syntyy, kun tiedon tuottaja koodaa uutisensa RSS-käytäntöjen mukaiseksi uutisvirraksi. RSS sisältöä voidaan käyttää näiden Käyttöehtojen mukaisesti ja RSS sisällön kaupallinen käyttäminen vaatii Investment Intelligence Oy:n luvan. RSS sisältöä tulee käyttää Investment Intelligence Oy:n tarjoamassa muodossa, eikä sitä saa muokata millään tavoin. Investment Intelligence Oy:llä säilyy omistusoikeus ja muut oikeudet RSS sisältöön. RSS sisältöä saa käyttää vain niillä alustoilla joilla linkki on tarjottu siten että linkki johtaa Palveluun. RSS sisältöä ei saa käyttää tavalla joka estää suoran linkin Palveluun. RSS sisällön ja Palvelun välille ei saa asentaa mitää välisivua tai muuta vastaavaa sisältöä. Investment Intelligence Oy / Sijoittaja.fi tulee ilmoittaa RSS sisällön tuottajana.

9. Maksut ja laskutus

Sijoittaja.fi:n Palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mitkä toiminnot ovat maksullisia. Maksullisiin osioihin pääseminen edellyttää aina rekisteröitymistä ja kirjautumista Palveluun sekä voimassa olevaa tilausta (”Tilaus”). Käyttäjä tekee Tilauksen Palvelun erillisessä osiossa ja Tilaukseen sovelletaan näitä Käyttäjäehtoja sekä Tilauksen yhteydessä erikseen sovittavia ehtoja. Palvelun maksullisten osioiden Tilaus on joko jatkuva toistaiseksi voimassa oleva Tilaus tai määräaikaisena voimassa oleva kertatilaus, joka maksetaan kertakorvauksena ennakollisesti.

Jos rekisteröidyt Kokeilujaksoa varten, hyväksyt sen, että kyseiseen Kokeilujaksoon liittyvän Maksullisen tilauksen perumisoikeus päättyy neljätoista päivää sen jälkeen, kun olet aloittanut Kokeilujakson. Jos et peruuta Maksullista tilausta ennen Kokeilujakson päättymistä, menetät perumisoikeutesi ja valtuutat Sijoittaja.fi veloittamaan sinulta sovitun hinnan automaattisesti jäsenyyden mukaisesti kuukausittain tai vuosittain, kunnes peruutat Maksullisen tilauksen. Jos kokeilujakso on alle neljätoista päivää, sallit nimenomaisesti, että tarjoamme maksullisen palvelun sinulle heti Kokeilujakson loputtua, ja että menetät perumisoikeutesi sillä hetkellä.

Jos ostat Maksullisen tilauksen ilman Kokeilujaksoa, hyväksyt sen, että sinulla on neljätoista päivää aikaa ostoksesta perua tilauksesi mistä tahansa syystä. Sallit nimenomaisesti, että tarjoamme palvelun sinulle heti ostoksesi jälkeen ja että menetät perumisoikeutesi. Lisäksi valtuutat jatkuvien jäsenyyksien kohdalla Sijoittaja.fi veloittamaan maksun automaattisesti jäsenyyden mukaisesti kuukausittain tai vuosittain siihen saakka, kun peruutat tilauksesi.

Jatkuvan Tilauksen voi irtisanoa milloin tahansa tilausjakson aikana ”näytä tilisi” -kohdasta ”peruuta tilaus” tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@sijoittaja.fi. Peruttaessa Tilaus on voimassa maksetun maksukauden loppuun. Maksuja ei palauteta takautuvasti.

Sijoittaja.fi voi muuttaa Palveluun sisältyvän yksittäisen palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai maksullisen maksuttomaksi. Sijoittaja.fi varaa itselleen oikeuden hinnan muutoksiin. Sijoittaja.fi ei palauta Tilauksesta maksettuja maksuja, mikäli se päättää muuttaa maksullisen Palvelun osan maksuttomaksi kesken tilauskauden. Voimassa oleva hinnasto on nähtävillä Palvelun verkkosivuilla. Palvelun käytöstä perittävät maksut peritään Käyttäjältä aina etukäteisesti.

Maksaminen voi tapahtua luottokortilla, verkkopankkitunnuksilla tai muilla Sijoittaja.fi:n määrittelemillä tavoilla. Maksutavat ja käytänteet on määritetty erikseen Palvelun Tilaukseen liittyvässä osiossa. Maksaessaan Palvelusta perittäviä maksuja Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palvelun Käyttöehtoja ja maksamisen yhteydessä erikseen ilmoitettavia ehtoja.

Sijoittaja.fi on oikeus milloin tahansa estää Käyttäjän pääsy Palveluun väliaikaisesti tai pysyvästi, mikäli Käyttäjä on toiminut Käyttöehtojen tai muiden Palvelusta tehtyjen erityisehtojen tai muuten hyvän tavan vastaisesti. Sijoittaja.fi ei palauta Tilauksesta jo maksettuja maksuja Käyttäjälle.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Sijoittaja.fi käyttää verkkomaksujen vastaanottamiseksi Stripen maksunvälityspalveluita yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

Stripen kautta toteutetuissa toistuvissa ja kertaluontoisissa korttiveloituksissa maksukortin tiedot käsittelee suojatusti Stripe, eikä kortin tietoja tallenneta Investment Intelligence Oy:n palvelimelle. Korttitietojen käsittely maksupalveluntarjoajan palvelussa tapahtuu PCI-säädösten mukaisesti. Stripe on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Hyväksymällä nämä ehdot Käyttäjä hyväksyy samalla Stripen käyttöehdot (Stripe Checkout User Terms of Service, Finland: www.stripe.com/fi/checkout/terms).

Maksut Apple Payllä

Apple Pay on Apple-laitteessa toimiva palvelu, jolla voi maksaa ostoksia laitteeseen liitetyltä maksukortilta. Sijoittaja.fi tarjoaa mahdollisuuden käyttää Apple Payta maksutapana. Hyväksymällä nämä ehdot Käyttäjä hyväksyy samalla Apple Payn käyttöehdot

10. Tilauksen päättyminen

Palvelun maksullisia osioita koskeva Käyttäjän Tilaus on voimassa määräaikaisena Tilauksen yhteydessä määritellyn ajan tai toistaiseksi voimassa. Määräaikainen tilaus päättyy automaattisesti Käyttäjän Palvelua koskevan Tilauksen päättyessä. Jatkuvan kuukausitilauksen Käyttäjä voi irtisanoa milloin vain ”näytä tilisi” -kohdasta.

11. Palvelulla ei ole takuuta

Palvelut tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Palveluilla ei ole nimenomaista, hiljaista tai oletettua takuuta. Mikään Palvelussa esitetty sisältö ei muodosta mitään oikeudellisesti sitovaa neuvoa tai ohjetta tai takuuta. Käyttäjä vastaa itsenäisesti Palvelusta saamansa informaation hyödyntämisestä, analysoinnista ja jalostamisesta. Sijoittaja.fi ei takaa Palvelun kautta saatavan informaation tai sisällön oikeellisuutta tai laatua tai että se olisi saatavissa oikea-aikaisesti tai että palvelu olisi käytettävissä keskeytyksittä tai virheettömästi. Palvelun Käyttäjällä, joka on Sijoittaja.fi:hin kuluttajansuojalain mukaisessa kuluttaja-asemassa, on kuluttajansuojalain pakottavien säännösten mukaiset oikeudet eivätkä Käyttöehdot rajoita Käyttäjän niistä seuraavia oikeuksia.

12. Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen

Sijoittaja.fi ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka johtuu

  1. Palvelun käytöstä tai siitä että sitä ei ole voitu käyttää
  2. korvaavan tuotteen tai verkkopalvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta
  3. palvelun välityksellä saadusta tiedosta tai informaatiosta
  4. muista Palveluun liittyvistä olosuhteista.
  5. Sijoittaja.fi ei vastaa kolmansien osapuolien sivustoille ja palveluihin pääsystä eikä niillä esitettävistä sisällöistä, mainoksista tai muusta aineistosta. Sijoittaja.fi ei myöskään ole vahingonkorvausvastuussa kolmansien osapuolien verkkosivustoilla tai niiden kautta saatavilla olevan tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niiden tarjoamaan palveluun luottamisesta.

13. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, palvelukohtaisiin ehtoihin ja Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen ja Käyttäjän tekemään Tilaukseen maksullisesta palvelusta sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Käyttöehtoihin, palveluihin, palvelukohtaisiin ehtoihin ja Palvelusta mahdollisesti erikseen tehtyyn erilliseen sopimukseen ja Tilaukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin sovintoneuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, riidat ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa. Kuitenkin kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne Sijoittaja.fi:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä tuomioistuimessa.

14. Alueelliset rajoitukset palvelun tarjonnassa ja käytössä

Sijoittaja.fi:llä ei ole Suomen lainsäädännön mukaista luottolaitos-, sijoituspalveluyritys- tai muuta toimilupaa eikä muidenkaan valtioiden lainsäädännön mahdollisesti vaatimia toimilupia tai viranomaishyväksyntöjä. Koska Sijoittaja.fi:n tuottamat palvelut eivät ole sijoituspalvelutoimintaa, Sijoittaja.fi ei ole Finanssivalvonnan alaisuudessa toimiva sijoituspalveluyritys.

Sijoittaja.fi:n sivustoilla julkaisemat sisällöt eivät ole sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisia sijoituspalveluita tai niiden tarjoamista. Palvelu on tarkoitettu Suomessa asuville henkilöille ja/tai organisaatioille. Mitään sivustojen aineistoa ei ole tarkoitettu henkilöille ja/tai organisaatioille, jotka asuvat tai joiden kotipaikka on valtiossa, jossa oikeusjärjestyksessä Sijoittaja.fi:n tarjoamien Palveluiden tarjoamista varten tarvitaan toimilupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

15. Muut ehdot

Kaikki Sijoittaja.fi:lle tehtävät kirjalliset ilmoitukset on tehtävä sähköpostiosoitteeseen info@sijoittaja.fi.