Tuloskausi Q1/2017 ja arvostustasot maailmalta – pettääkö Yhdysvaltain talouskehitys?

Maailman markkina

Osakemarkkinoilla on hinnoiteltu talous- ja tuloskasvun nousutoiveita voimakkaasti viime kuukausina. Vaikuttaa kuitenkin epävarmalta, kuinka voimakasta talous- ja tuloskasvun kiihtyminen lopulta tulee olemaan. Näemme selvänä vaarana osakemarkkinoiden hinnoitelleen jo liian ruusuista kuvaa lähitulevaisuudesta ja siten osakekurssien korjausliike tai vähintäänkin tasaisempi jakso vaikuttaa mittareidemme valossa todennäköiseltä.

markkinaympäristö osakkeet tulokset

Seuraa tuloskautta

Seuraa kv-tuloskautta helposti taulukoiden, kuvaajien ja artikkeliemme avulla. Sijoittaja.fi:stä saa käsityksen tuloskauden yllätyksistä eri puolella maailmaa tuloskaudesta toiseen. Positiiviset tulosyllätykset antavat tukea alueen osakemarkkinoille ja päinvastoin.

Tuloskasvuodotukset Yhdysvalloissa korkeimmillaan yli kuuteen vuoteen piristyvien talouslukujen vanavedessä

Keskitymme tässä tuloskauden ennakkotarkastelussa erityisesti Yhdysvaltoihin, jonka osakekurssikehitys näyttää tyypillisesti suuntaa muulle maailmalle, ja jossa tuloskausi etenee perinteisesti muita länsimaita varhaisemmassa rytmissä. Lisäksi peilaamme osakemarkkinoiden odotuksia hieman yhtä tuloskautta pidemmässä perspektiivissä talousfundamenttien kehitykseen.

Yritysten tulosten (S&P 500 -indeksi) odotetaan kasvavan Yhdysvalloissa FactSetin tietokannan mukaan 9,2 %:ia vuodentakaisesta, mikä olisi toteutuessaan nopein tahti sitten vuoden 2011 neljännen kvartaalin. On kuitenkin huomioitava, että tuloskasvuodotus pitää sisällään energiasektorin tulosten normalisoitumisen voimakkaan kuopan jälkeen ja ilman energiasektoria tuloskasvuksi odotetaan 5,5 %:ia, mikä sekin on kohtuullinen lukema huomioiden viime vuosien nihkeän talouskasvuympäristön.

Viime viikon loppuun mennessä 28 yhtiötä S&P 500 -indeksin yhtiöistä oli raportoinut tuloksensa. Tähän mennessä raportoineiden yhtiöiden yhteenlaskettu tuloskasvu on ollut 9,9 %:ia. Vielä on kuitenkin aivan liian aikaista vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä tuloskaudesta, mutta jo alkaneen viikon jälkeen suunta tiedetään 64 yhtiön kertoessa tuloksestaan tällä viikolla.

Talous- ja tuloskasvulla on ollut ja tulee edelleen olemaan selvä yhteys

Viime kuukausien osakemarkkinaralli lienee pohjautunut pitkälti talouslukujen positiivisiin yllätyksiin ympäri maailmaa (ei niinkään herra Trumpiin, vaikka monet ovat hänelle kunniaa tarjonneet!).

Alla olevasta kuvaajasta voi nähdä, kuinka talousluvut ovat ylittäneet systemaattisesti odotukset eri puolilla maailmaa (ympyröity sinisellä katkoviivalla). Talouslukujen vahva momentti alkoi jo vuoden 2016 puolivälin jälkeen. Näin synkronoitua positiivisten talouslukuyllätysten jatkumoa on nähty vain harvoin historiassa. Esitetyt indeksit perustuvat Citigroupin mittareihin, joilla mitataan toteutuneiden talousindikaattoreiden yllätystä suhteessa odotuksiin eri alueilla: jos talousluvut ovat odotusten mukaisia, piirtyvät indeksit nollatasolla. Positiiviset yllätykset kuten nyt puolestaan nostavat indikaattoreita. Aivan viime viikkoina positiiviset yllätykset ovat olleet aiempaa vähemmän positiivisia.

talousyllatykset maailmalla

Varjopuolena on kuitenkin todettava se, että talouslukujen positiivisuus on pohjautunut pääosin ns. pehmeisiin odotusmittareihin kuten tunnelmia ja odotuksia mittaaviin indikaattoreihin eikä niinkään koviin toteutuneisiin talouslukuihin. Vaikuttaakin, että positiivista tunnelmista huolimatta vaarana on se, etteivät todelliset talousluvut yllä tunnelmamittausten optimismiin etenkään Yhdysvalloissa. Esimerkiksi Yhdysvaltain Atlantan keskuspankin ylläpitämä BKT-ennuste kertoo, että toteutuneittein lukujen valossa Yhdysvaltain Q1 talouskasvu olisi jäämässä vuotuistettuna vauhtina vain 0,5 %:iin saman mittarin ennustaessa vielä helmikuun alussa 2,7 %:n kasvua. Yhdysvaltain osalta vaikuttaa siis olevan suuri vaara sille, että odotukset ovat ampuneet selvästi korkeammalle kuin mihin reaalitalous antaa aihetta. Positiivisena seikkana näyttää siltä, että muualla maailmassa BKT -ennusteet ovat pikemminkin kiihtymään päin myös aitojen lukujen valossa, joten ei ole yllätys, että sijoittajat ovat alkaneet allokoimaan varallisuuttaan yhä enemmän Yhdysvaltojen ulkopuolelle.

Alla oleva kuvaaja muistuttaa puolestaan siitä, että jatkossakin yritystulokset vaativat talouskasvua pysyäkseen kasvu-uralla. Talouslukujen aito parantuminen on edellytys sille, että tuloskasvu ja siten osakemarkkinoiden nousu voi jatkua terveellä pohjalla. Hyvänä puolena on se, että talouskasvuennusteita on nostettu laajasti eri puolella maailmaa Yhdysvaltain ulkopuolella.

Maailman talouskasvun ja tuloskasvun valinen yhteys

Osakekurssien nousu on pohjautunut tässä syklissä vain osittain fundamenttien parantumiseen

Kuten alla olevasta kuvasta voi havaita, tulosfundamenttien kehitys on ollut kokonaisuudessaan nihkeää kahdeksan vuotta kestäneellä osakemarkkinoiden nousujaksolla. Kuvaajassa on esitetty seuraavan 12 kuukauden tulosodotusten prosentuaalinen muutos paikallisvaluutoissa mitattuna viimeisen 10 vuoden ajalta. Kuvaajasta voi nähdä, että Yhdysvalloissa (S&P 500 -indeksi, punainen) tulokset ovat nousseet noin 40 %:ia 10 vuodessa ja Japanissakin (Nikkei 225-indeksi, violetti) mukavat 26 %:ia. Kehittyvillä markkinoilla (MSCI Emerging Markets -indeksi, sininen) mm. Venäjän ja Brasilian ongelmat näkyivät selvänä pudotuksena vuoden 2015 ympärillä, mutta nyt sielläkin nousutrendi on selvä. Euroopassa (Euro Stoxx -indeksi, keltainen) tulosten kehitys on ollut aneemista, mutta selvästi piristymään päin.

eri-markkina-alueiden-tulosennustekehitys

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Nykyinen taloussykli on ollut poikkeuksellisen pehmeä

Sijoittajien on hyvä muistaa, että nykyinen talouden elpymissykli on ollut historiallisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen pehmeä. Alla oleva kuvaaja vertailee eri taloussyklien kehitystä BKT:n palautumisena edellisen syklin huipusta aina kyseisen syklin huippuun asti Yhdysvalloissa. Kuvaajasta on helppo huomata, kuinka aneemista talouskasvun elpyminen on ollut (alin punaisella huutomerkillä korostettu käyrä). Muissa länsimaissa talouskasvun elpyminen on ollut keskimäärin vieläkin vaimeampaa, mikä on heijastunut esimerkiksi Euroopassa myös heikkona tuloskehityksenä (kuva yllä). Syyt heikkoon kehitykseen ovat olleet jossain määrin vaikeasti selitettävissä ekonomisteillekin, vaikkakin esimerkiksi väestön ikääntymisellä on kyetty osa heikkoudesta selittämään. Sen sijaan heikko tuottavuuskehitys (“productivity puzzle”) on ollut ekonomisteille vaikeampi mysteeri selitettäväksi ja yleisesti ekonomistit odottavat Yhdysvaltainkin rakenteellisen talouskasvun yltävän hädintuskin kahteen prosenttiin (erinomainen syventävämpi katsaus aiheeseen löytyy bondiguruna pidetyn Bill Grossin tuoreesta kuukausikatsauksesta täältä).

Johtopäätöksenä sijoittajienkaan tuskin siis kannattaa odottaa liian ruusuista tuloskehitystä tulevina vuosina, vaikkakin osakemarkkinoiden sisältä löytyy aina mielenkiintoisia mahdollisuuksia, joita voi etsiä esimerkiksi osaketyökalumme tai indeksinvalintatyökalumme avulla.

nykyinen-taloussykli-on-ollut-vaimea-myös-yhdysvalloissa

Vaihtoehtoisten sijoituskohteiden puute pitää yllä kysyntää osakkeisiin?

Yksi osakemarkkinoita tukevista tekijöistä on ollut ja tullee edelleen olemaan vaihtoehtoisten sijoituskohteiden puute. Keskuspankkielvytyksen keventyessä ja inflaation kiihtyessä korkosijoitukset vaikuttavat entistä turvattomammalta sijoitukselta pitkäjänteiselle sijoittajalle. Vaikka osakemarkkinoiden arvostustaso ei lupaa enää kovin ruusuisia tuottoja lähivuosille, vaikuttaa kysyntä osakkeisiin kuitenkin vahvalta, eikä osakesijoittajan tarvitse olla mielestämme vielä huolissaan syklin kääntymisestä.

Osakemarkkinoiden tuottopotentiaali Yhdysvaltojen ulkopuolella parempi

Osakekurssien ja tulosten pitkään jatkunut elpyminen Yhdysvalloissa on johtanut rakenteellisen arvostustason selvään nousuun ja siten tulevaisuuden tuotto-odotusten kaventumiseen Atlantin takana (katso tarkemmin pitkän ajan tuotto-odotukset täältä). Arvostustasojen puolesta monella muulla mantereella tuottopotentiaali vaikuttaa paremmalta, mikäli tulosfundamentit alkavat viimein parantumaan. Uskomme edelleen kehittyvien talouksien tarjoavan ylivertaista tuottopotentiaalia (katso viime kesän ceissimme kehittyville), mutta myös esimerkiksi Euroopassa nousupotentiaali tuleville vuosille vaikuttaa Yhdysvaltoja paremmalta.

USA:ssa parhaat näkymät vientiyhtiöillä

Yhdysvaltojen ulkopuolisen tuottopotentiaalin voi havaita myös yhdysvaltalaisten kotimarkkinoiden ulkopuolelle keskittyneiden yritysten tulosodotuksista. FactSetin datan mukaan yli 50 %:ia liikevaihdosta Yhdysvaltain ulkopuolelta keräävien yhtiöiden tulosten odotetaan kasvaneen 15,7 % ensimmäisellä kvartaalilla, kun yli puolet liikevaihdosta Yhdysvalloista keräävien yhtiöiden odotetaan kasvattaneen tuloksiaan vain 6,0 %:ia. Vastaavasti liikevaihdon odotetaan kasvaneen ulkomaille painottuneissa yhtiöissä 9,5 %:ia kasvun jäädessä kotimarkkinasidonnaisissa amerikkalaisyhtiöissä 6,1 %:iin, mikä sekin on tosin hyvä lähivuosien valossa. Yksi mielenkiintoinen strategia voikin olla sijoittaminen kansainvälisimpiin amerikkalaisyhtiöihin, joihin pääsee mm. iShares S&P 100 ETF OEF US -ETF:llä. ETF:n sisältämät yhtiöt toimivat merkittävästi myös kehittyvillä markkinoilla tarjoten siten mielenkiintoisen ja suoria kehittyvien markkinoiden sijoituksia turvallisemman vaihtoehdon hyötyä myös kehittyvien markkinoiden parantuneista kasvunäkymistä. Lisää ETF:iä löydät ETF-valintatyökalullamme.

Riski-indikaattorimme eivät vielä hälytä pois osakemarkkinoilta

Vaikka kurssinousu on tasaantunut viime viikkoina ja pidämme lähikuukausien negatiivisen korjausliikkeen mahdollisuutta suurena, kannattaa erityisesti lyhyellä viikkojen aikajänteellä toimivan sijoittajan tarkkailla Markkinaympäristö -osiosta löytyviä riski-indikaattoreitamme (tässä tarkempi videoesittely). Kuten alla olevasta kuvasta voi nähdä, Kokonaisriski-indikaattorimme perusteella ei ole vielä syytä huoleen, vaan riskit näyttävät pysyvän edelleen osakkeita ja riskinottohalukkuutta ruokkivilla tasoilla. Kuukausittaisen “Markkinakatsaus: mistä tuottoa” -anallyysissa olemme käyneet tarkemmin läpi markkinatilannetta ja sitä, mitä sijoittajan kannattaisi nyt tehdä.

Tuloskausikommentit ovat pääosin suunnattu jäsenillemme. Esitetyt tulosennusteet perustuvat luotettavista lähteistä kerättyyn analyytikoiden ennustedataan (ns. bottom up). Tuloskauden lukujen lähteenä FactSet, Thomson Reuters ja Bloomberg.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


13.7.2020 09:20 | Sijoittaja.fi
Osakesäästötilin hyvät ja huonot puolet

11.7.2020 17:00 | Sijoittaja.fi
Kolme sijoittajan tärkeintä tunnuslukua

10.7.2020 18:43 | Timo Heikkilä
Osakemarkkina on nyt hurjan vaarallinen


YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy