Tuloskausi Q4/2014 ja arvostustasot maailmalla – tuloskausi alkamassa, tulosennusteiden viimeaikainen lasku huolestuttaa

Tuloskausi ja riskit markkinoilla

Tuloskausi on taas alkanut. Näkevätkö yritykset Euroopan tilanteen yhtä huolestuttavana kuin mitä heikot talousluvut antavat ymmärtää? Onko euron heikentymisellä jo positiivisia vaikutuksia alueen yrityksille? Kärsivätkö amerikkalaisyhtiöt vahvistuvasta dollarista ja onko osakemarkkinoiden nousu jo jäämässä taakse?

markkinoiden arvostus Q4/2014 tulosennusteet tuloskasvu tuloskausi

Tuloskauden systemaattisen seurannan apuvälineenä tarjoamme keskeisten indeksien tulosyllätykset systemaattisessa ja helposti luettavassa taulukkomuodossa. Niiden avulla sijoittaja saa nopean ja systemaattisen kuvan tuloskauden yllätyksistä eri puolella maailmaa tuloskaudesta toiseen. Positiiviset tulosyllätykset antavat tukea alueen osakemarkkinoille ja päinvastoin.

Tuloskehitys ja odotukset Yhdysvalloissa

Kolmannen vuosineljänneksen raportointikausi Yhdysvalloissa osoittautui vahvaksi. Yhteenlaskettu tulossumma ylitti ennusteet 5,0 %:lla ja tuloskasvua kertyi vuodentakaisesta 9,1 %:ia. Liikevaihdon kasvu (+3,9 %) oli jokseenkin odotuksissa, mutta tasoltaan kohtuullinen. Tähän tuloskauteen tultaessa ylivoimaisesti huolestuttavinta on viime kuukausina selvästi laskeneet tulosodotukset myös öljyn hinnanlaskusta kärsivän energiasektorin ulkopuolella. Alla olevasta kuvaajasta näkee, kuinka selvästi seuraavien 12 kuukauden tulosodotus on kääntynyt laskuun yhdysvaltalaisilla osakkeilla (S&P 500-indeksi). Nopeasti vahvistunut dollari lienee pääselittäjä alentuneiden tulosodotusten taustalla, mutta myös aitoa huolta kasvumomentin hyytymisestä globaalisti on ollut havaittavissa. Esimerkiksi kuparin hinnanlasku sekä edelleen nopeasti painuneet valtionlainojen tuottovaateet pelottavat markkinoita.

20150116-spx-index-tulosodotukset

Tuloskausi Yhdysvalloissa on jo pyörähtänyt käyntiin. Virallisena starttina pidetty Alcoan kertaluontoisista puhdistettu tulos (EPS $0,33) ylitti jälleen analyytikkoennusteet ($0,27) kuten myös myynti (6,38 miljardia dollaria vs. odotukset 6,05). Alcoan ennustaa alumiinin kysynnän kasvavan 7 % tänä vuonna autoteollisuuden kysyessä kevyttä metallia yhä enemmän. Markkinoille tulos ei kuitenkaan riittänyt, vaan lähes 60 % viimeisen vuoden aikana noussut Alcoa laski 2,3 % tuloksen jälkeisenä päivänä (vs. S&P 500 -0,3 %). Sijoittajien on tärkeää tarkkailla myös markkinoiden reaktioita tuloksiin. Mikäli hyvätkään tulosraportit Alcoan tyyliin eivät markkinoille riitä, on se ollut perinteisesti varoitussignaali osakemarkkinoiden nousun kestävyydestä. Myös laajempi otos kertoo samasta ilmiöstä: tulospettäjien kurssit ovat laskeneet keskimäärin 4,0 %:ia kahden tulosjulkaisua seuranneen päivän aikana (vs. 5-v. keskiarvo 2,3 %).

Analyytikot odottavat tulosten kasvavan nyt noin 0,6 %:ia edellisvuodesta odotusten oltua vielä vuoden alussa 1,7 %:ia (Lähde: FactSet 16.1.2015). Niin Q4/2014 kuin Q1/2015 tulosennusteita on vedetty selvästi alas viime kuukausina, mikä voi rajoittaa osakemarkkinoiden nousuintoa lähikuukausina (voit katsoa vielä viime alkusyksyllä vallinneet odotukset tuloskausiartikkelistamme, jolloin pidimme loppuvuoden ennusteita haastavina).

20150116-kvartaalitulosodotukset-spx

Vaikka tuloskausi on vielä alkumetreillä, voidaan tässä vaiheessa esittää ensimmäiset arviot keskeisistä asioista. Pankkisektorilla startti on ollut heikko kaikkien viime viikolla raportoineiden pankkijättien (Bank of America, Citigroup ja JPMorgan Chase) raportoitua odotuksia heikommat tulokset. Tulokset myös laskivat vuodentakaisesta. Sektoreittain tarkasteltuna positiivinen tulosmomentti vaikuttaa ensimetrien perusteella jatkuvan informaatioteknologiassa, jossa tähänasti raportoineista kaikki yhtiöt ovat ylittäneet odotukset. IT-sektori oli ylivoimaisesti positiivisin yllättäjän myös Q3-tuloskaudella. Kuten alla olevasta taulukosta voi havaita, on teknologiasektorilla tulosennusteita nostettu eniten vuoden alusta lähtien. Myös Indeksin valintatyökalussamme niin globaalit kuin yhdysvaltalaiset it-yhtiöt ovat vahvasti edustettuina kärjessä (per 31.12.2014). Katso myös IBM-nostomme.

20150116-spx-sektoritason-tulosennusteet

Tulosyllätysten valossa tuloskausi on alkanut hyvin 88 % yhtiöistä ylitettyä tulosodotukset. Yhteenlaskettu tuloskertymä on ollut noin reilu 4 %-yksikköä odotuksia korkeampi, mikä on hieman tyypillistä tulosyllätystä (3 %) parempi lopputulema. Luvut ovat vielä luonteeltaan viihteellisiä, sillä todellisuudessa vasta pieni murto-osa muutamilta toimialoilta on tuloksensa raportoinut. Ensimetrien perusteella it- ja materiaalisektoreilla tulosyllätykset ovat olleet posiviisimpia.

Taulukko 1. Tulosyllätykset Yhdysvalloissa per 18.1.2015. Tuloskausi on vielä niin alussa, ettei taulukon perusteella kannata vetää johtopäätöksiä.

20150115-tulosyllätykset-spx

Tähänastisissa tuloskommenteissaan yhtiöt ovat korostaneet vahvistuneen dollarin vaikutuksia, Euroopan heikkoutta sekä kotimarkkinoiden hyvää vetoa. Vaikka luottamus lähitulevaisuuteen vaikuttaa olevan hyvä amerikkalaisyhtiöiden keskuudessa, odottavat yhtiöt tahmean kasvun jatkuvan pidemmällä horisontilla.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhdysvaltain osakemarkkinoiden ja sektoreiden keskeiset arvostusluvut. Yhdysvalloissa yrityksillä menee keskimäärin hyvin, mikä näkyy jo hieman vaativina arvostustasoina. Indeksin valintatyökalumme perusteella Yhdysvalloissa nousee esiin erityisesti teknoilogiasektori, jonka tuloskausi oli viimeksikin erittäin vahva.

Taulukko 2. Arvostustasot Yhdysvalloissa (per 18.1.2015).

20150118-arvostusluvut-spx

Alla on esitetty Yhdysvaltain osakemarkkinoiden (S&P 500-indeksi) P/E-luvun kehitys seuraavan 12 kuukauden tulosennusteilla. Kuten siitä voidaan havaita, viimeaikainen kurssinousu on nostanut arvostustasot selvästi keskiarvoja korkeammalle. Tuloskasvuodotusten hyydyttyä pidämme nykyisiä kurssitasoja haastavina lähikuukausina. Muistutamme, että myös riski-indikaattorimme on pysynyt edelleen punaisella alueella varoittaen osakemarkkinoiden lähitulevaisuuden riskeistä.

20150116-ennustettu-pe-spx

Tällä viikolla tuloskauden vauhti kiihtyy: Yhdysvalloissa ja luvassa on 54 S&P 500-indeksin yrityksen tulokset.

Euroopassa tulosennusteita on laskettu selvästi ja tulosten kokonaiskertymä on kääntynyt odotuksia negatiivisemmaksi

Kolmannen vuosineljänneksen raportointikausi Euroopassa osoittautui lopulta kohtuullisen hyväksi. Yhteenlaskettu tulossumma ylitti ennusteet 4,7 %:lla ja liikevaihtotasollakin ylitystä kertyi 1,5 % odotuksiin nähden.

Kommentoimme Euroopan tuloskauden näkymiä ja alkumetrejä tarkemmin seuraavan tuloskommentin yhteydessä.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Euroopan keskeisten maiden ja sektoreiden arvostusluvut. Euroopassa ongelmana on, että arvostus vaikuttaa huokealta ainoastaan, jos odotettu tuloskasvu toteutuu. Tässä tilanteessa olemme eläneet jo melko pitkään: tuloskasvuodotusten realisoituminen vaikuttaa edelleen hitaalta heikon talouskehityksen jarruttaessa kysyntää.

Taulukko 3. Arvostustasot Euroopassa (per 18.1.2015).

20150118-arvostusluvut-sxxp

Tulosyllätykset Suomessa

Kolmanne vuosineljänneksen raportointikausi Suomessa oli kohtuullisen kehno. Yhteenlaskettu tulossumma jäi ennusteet omaavien 112 yhtiön osalta 3,0 % alle odotusten. Sinänsä tuloskasvu osoittautui kohtuulliseksi (+14,5 %), mutta annetulla heikolla lähtötasolla yhteenlasketut tulokset ovat edelleen heikolla tasolla. Niin historiallisen kuin ennustetun P/E-luvun valossa Suomen osakemarkkinat kuuluvat Euroopan kalliimpiin. Myös Indeksin valintatyökalussamme suomalaiset osakkeet sijoittuvat listan alapäähän 52 pisteellään.

Tuloskausi alkaa Suomessa tällä viikolla. Päivitimme juuri tulos- ja osinkoennusteemme suomalaisille yhtiöille. Sieltä löydät myös tuloskalenterin.

Tuloskausi Japanissa

Kolmannen vuosineljänneksen raportointikausi Japanissa oli tulosyllätysten puolesta erinomainen. Yhteenlaskettu tulossumma ylitti ennusteet 12,0 %:lla. Liikevaihtotasollakin päästiin 1,5 % odotuksia parempaan kasvuun. Kommentoimme Japanin tuloskautta tarkemmin seuraavissa tuloskommentissamme.

Yhteenvetona

Huolen aiheena osakemarkkinoiden nousun jatkuvuudelle on se, että Yhdysvalloissa tuloskasvuennusteita on laskettu huomattavasti viime kuukausina. Samaan aikaan useilla keskeisillä osakeindekseillä on ollut vaikeuksia päästä edellisiin huippuihin. On hyvä huomata, että esimerkiksi maailman osakkeet (MSCI World) oli huipputasoillaan kesällä 2014, jonka jälkeen kaikki sitä seuranneet huiput ovat olleet aiempaa alempana (dollarimääräisesti tarkasteltuna). Meille suomalaisille sijoittajille euron voimakas heikentyminen on kenties hämärtänyt tätä kuvaa euromääräisten tuottojen ollessa edelleen erinomaisia.

Seuraavassa tuloskommentissamme noin viikon kuluttua pystymme analysoimaan tuloskauden alkua Euroopassa, minkä lisäksi sektorin tason tarkastelu Yhdysvalloissa alkaa olla mielekästä.

Tuloskausikommentit ovat pääosin suunnattu jäsenillemme. Esitetyt tulosennusteet perustuvat luotettavista lähteistä kerättyyn analyytikoiden ennustedataan (ns. bottom up). Tuloskauden lukujen lähteenä Euroopassa ja Yhdysvalloissa FactSet ja Thomson Reuters 16.1.2015, arvostusluvut Bloomberg 18.1.2015.

Tuloskauden Q4/2014 artikkelisarjan kirjoitukset löydät hakusanalla “Tuloskausi Q4/2014”. Edelliseen Q3 tulosanalyysiin pääset tästä. Indeksejä vastaavat tehokkaat ETF:t löydät ETF-valintatyökalusta ja Indeksin valintatyökalusta.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy