Loihde listautuminen banneri

Analyysissa Nordnet Smart -salkut

Nordnet lanseerasi uudenlaiset Smart-salkut. Analysoimme Smart-rahastot ja vertasimme niitä muihin suosittuihin sijoitusvaihtoehtoihin.

Julkaistu: 29.11.2018 Kirjoittaja:

analyysi Nordnet rahastot Smart

Nordnetin Smart-salkut

Nordnetin mukaan Smart-salkut on kehitetty tuottamaan paremmin kuin perinteiset rahastot ja voittamaan vertailuindeksi pitkällä aikavälillä. Salkut tarjoavat globaalin ja kaikki pääomaluokat kattavan hajautuksen. Konsepti perustuu moderniin omaisuudenhoitoon ja se on kehitetty yhdessä J.P. Morganin kanssa, joka on yksi maailman johtavista investointipankeista.

Katso Nordnet Smart -salkut!

Smart-rahastot

 • Sijoittavat eri omaisuusluokkiin: osakkeet, korot (valtionlainat, yritysluotot), kiinteistöt ja raaka-aineet
 • Rahastot eivät jaa ulos tuotto-osuutta
 • Tarjolla kolme eri riskitason rahastoa
  • Smart 5 (vuosittainen volatiliteettitavoite 5 %)
  • Smart 10 (vuosittainen volatiliteettitavoite 10 %)
  • Smart 15 (vuosittainen volatiliteettitavoite 15 %).

Smart-rahastot poikkeavat perinteisistä yhdistelmärahastoista siten, että J.P. Morganin automatisoitu ja systemaattinen sijoitusstrategia sopeuttaa sijoitukset markkinatilanteeseen. Jos osakemarkkinoilla volatiliteetti kasvaa, Smart-salkut tasapainotetaan automaattisesti vastaamaan tavoiteltua riskitasoa vähentämällä osakemarkkinariskiä.

Miten rahastot on toteutettu?

J.P. Morganin sivuilla on kerrottu tarkemmin rahastojen toteutustavasta. Rahastot ovat synteettisiä. Smart-rahasto ei siis suoraan sijoita eri omaisuusluokkiin, vaan rahaston kehitys seuraa J.P. Morganin kehittämää indeksiä. Rahaston varat on sijoitettu eurooppalaisiin hyvän luottoluokituksen valtionlainoihin ja tuotto toteutetaan Swap-sopimuksella. Sijoittaja altistuu vastapuoliriskille J.P. Morganista tuoton osalta (rahaston arvonvaihtelu pysähtyy, mutta rahaston varat ovat turvassa). Pidämme vastapuoliriskiä minimaalisena. Pääoma on vastapuoliriskin osalta rajattu UCITS-säännösten mukaisesti. Rakenne on siten samankaltainen kuin synteettisissä ETF:issä.

Alla on kuvakaappaus Nordnetin sivulta. Sen avulla sijoittaja voi tutustua tarkemmin Smart-rahastojen sisältöön klikkaamalla piirakkakuvion omaisuusluokkia.

Sijoittajan on hyvä huomata, että riskiallokaatio omaisuusluokittain on eri asia kuin omaisuusluokkiin sijoitetun pääoman osuus salkusta. Eli Smart 15 -rahastossa oleva 75 %:n osakeosuus ei tarkoita sitä, että osakkeisiin olisi sijoitettu 75 % Smart-rahaston varoista. Osakkeiden paino voi olla vähemmän kuin 75 % tai enemmän. Jos esimerkiksi osakkeiden volatiliteetti nousee merkittävästi (muiden tekijöiden ollessa ennallaan), niiden riskiallokaatio pidetään samana euromääräistä osakepainoa laskemalla.

Kuvan lähde Nordnet.

Simuloitu tuottohistoria ja riski

Smart-rahastoilla ei ole tuottohistoriaa, sillä rahastot on lanseerattu syksyllä 2018. Alla olevissa taulukossa ja kuvaajissa on Smart-rahastojen simuloitu tuottokehitys. Rahastojen simuloidut tuotot ovat vakuuttavat. Keskimäärin volatiliteetti on rahastoissa ollut alle tavoitetason simuloidussa tuottosarjassa.

Smart-rahastojen simuloidut tuotot ja volatiliteetti 1.4.2002-1.8.2018

Alla olevassa kuvaajassa on Nordnet Smart -rahastojen simuloidut tuotot huhtikuun 2002 alusta 1.8.2018 asti. Kuvasta voidaan havaita, että tuotto ja riski ovat kulkeneet käsi kädessä. Smart 15 on tuottanut rahastoista selvästi eniten.

Alla on vastaavasti Smart-rahastojen simuloitu liukuva volatiliteetti. Kuvasta voidaan havaita, että Smart 15 riski on ollut korkein ja Smart 5 matalin. Kuvasta voidaan myös havaita, että rahastoissa on volatiliteettipiikkejä. Volatiliteettipiikit johtuvat siitä, että rahastojen painotusmuutokset tapahtuvat kuukausittain. Painotusmuutosten välillä volatiliteetti voi siten nousta yli rahaston tavoitevolatiliteetin.

Korkeimman riskin Smart 15 -rahaston volatiliteetti nousi esimerkiksi finanssikriisissä korkealle, mutta kun rahaston riskiä laskettiin strategian mukaisesti, laski myös volatiliteetti.

Smart-rahastojen liukuva 30 päivän volatiliteetti

Maksimitappiot finanssikriisissä

Laskimme myös Smart-rahastojen simuloiduista tuotoista maksimitappiot finanssikriisissä. Pidämme näitä lukuja maksimaalisina arvonalentumisina, joihin sijoittajan pitää varautua. Maksimitappiot finanssikriisissä:

 • Smart 15 -rahasto -41,2 %
 • Smart 10 -rahasto -25,2 %
 • Smart 5 -rahasto -10,6 %.

Vertailu yhdistelmärahastoihin ja maailman osakeindeksiin

Nordnetin Smart-rahastoille ei ole vastaavanlaisella strategialla ja rakenteella kilpailevia sijoitustuotteita Suomen markkinoilla. Lähimmät kilpailijat ovat yhdistelmärahastot, joista suosituimpien 50/50-yhdistelmärahastojen riski on hieman korkeampi kuin Smart 5 -rahaston, mutta matalampi kuin Smart 10 -rahaston.

Smart-rahastojen simuloitu tuotto yhdistelmärahastoja parempi

Alla olevassa kuvassa olemme vertailleet Nordnet Smart -rahastoja suosittuihin kotimaisiin 50/50-yhdistelmärahastoihin. Kuva kertoo, että Smart rahastojen simuloidut tuotot ovat olleet vertailurahastoja parempia.

Kuvassa vaaleansinisellä on Smart 10 -rahaston ja vertailurahastojen suhteellisen tuottokertoimen kehitys (Smart 10 -rahaston tuottoindeksi jaettuna vertailurahastojen tuottoindeksillä). Suhteellinen tuottokerroin kertoo, että Smart 10 -rahastoon sijoitettu pääoma on 12 vuoden jaksolla kasvanut simuloidusti noin 1,9-kertaisesti vertailurahastoihin verrattuna. Suhteellinen tuotto kertoo, että 12 vuoteen mahtuu myös ajanjaksoja, jolloin vertailurahastojen tuotto on ollut parempi. Näin on ollut esimerkiksi 18.3.2008-16.2.2011, jolloin vertailurahastot tuottivat 19,3 % ja Smart 10 tuotti simuloidusti 2,4 %.

Vertailusalkku on muodostettu Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista, joilla on riittävän pitkä historia. Vertailusalkku on rakennettu tasapainoin (1/6) seuraavista 50/50-yhdistelmärahastoista: Danske Invest Kompassi 50 K, Nordea Säästö 50, Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K, Ålandsbanken Premium 50, LähiTapiola Maailma 50 ja SEB 50 B.

Vertailurahastojen riski on Smart 5- ja Smart 10 -rahastojen välissä

Alla olevassa kuvassa on Smart-rahastojen ja vertailurahastojen riskiä kuvaava liukuva volatiliteetti. Kuvasta voidaan havaita, että keskimääräisen vertailurahaston riski on Nordnet Smart 5- ja Nordnet 10 -rahastojen välissä.

Keskimääräisen vertailurahaston maksimitappio finanssikriisissä oli 30,1 %. Tämä on 5 %-yksikköä suurempi kuin simuloidun Smart 10 -rahaston tappio ja 11 %-yksikköä pienempi kuin Smart 15 -rahaston maksimitappio. Vertailurahastot menettivät siis arvoa finanssikriisissä enemmän kuin Smart 10 -rahasto (simuloidusti). Tämä on selitettävissä sillä, että volatiliteetin noustessa Smart-rahastot reagoivat nousuun laskemalla salkun riskiä.

Vertailu maailman osakeindeksiin

Vertasimme Smart-rahastoja myös maailman osakeindeksiin (MSCI World). Tuottokuvaajasta voidaan nähdä, että 12 vuoden ajanjaksolla Smart 10- ja Smart 15 -rahastot tuottivat simuloidusti merkittävästi enemmän kuin maailman osakeindeksi. Finanssikriisissä maailman osakeindeksin maksimitappio oli 53 %, joka on selvästi enemmän kuin Smart 15 -rahaston -41,2 %.

Suhteellinen tuottokerroin on laskettu Smart 15 -rahaston ja maailman osakeindeksin välillä. Smart 15 -rahastoon sijoitettu pääoma on kasvanut noin 1,7-kertaiseksi maailman osakkeisiin sijoitettuun pääomaan nähden. Kahdentoista vuoden jaksosta erottuu kaksi ajanjaksoa, jolloin maailman osakemarkkinat ovat tuottaneet Smart 15 -rahastoa paremmin. Ensimmäinen on 17.3.2008-7.6.2010, jolloin maailman osakeindeksi tuotti 6,9 % ja Smart 15 laski 19,9 % ja toinen 8.5.2014-10.11.2015, jolloin maailman osakeindeksi tuotti 34,8 % ja Smart 15 tuotti 6,3 %.

Sijoittajan näkökulma

Nordnetin Smart-rahastot ovat mielenkiintoinen uutuus säästäjien kokonaisratkaisuksi. Ne kilpailevat perinteisten yhdistelmärahastojen kanssa sekä pankkien tuomien digitaalisten uutuuksien, kuten Nordean Nora-rahastojen kanssa. Smart 15 -rahastolle yhdistelmärahastoja parempi vertailukohta on laaja osakemarkkinaindeksi tai globaali osakerahasto.

Smart-rahastojen kulut ovat kohtuulliset, mutta eivät poikkeuksellisen edulliset.

Simuloitu tuottohistoria Smart-rahastoissa on vakuuttava. Smart-rahastot tuottavat etenkin matalan volatiliteetin jaksoilla erinomaisesti. Myös syvistä markkinaromahduksista Smart-rahastot selviävät perinteisiä ratkaisuja paremmin, koska Smart-rahastojen riski lasketaan näissä tilanteissa alas. Simuloituun tuottojaksoon mahtuu myös jaksoja, jolloin Smart-rahastot ovat hävinneet vertailukohdilleen.

Analyysimme perusteella Smart-rahastojen (simuloitu) tuotto-riski-suhde on houkutteleva ja selvästi perinteisiä yhdistelmärahastoja parempi. Korkean volatiliteetin jaksot, jossa osakemarkkinat nousevat, ovat Smart-rahastoille vaikeita. Seuraamme mielenkiinnolla Smart-rahastojen lanseerauksen jälkeistä aitoa tuottokehitystä nykyisessä markkinatilanteessa.

Smart-rahastot ovat näkemyksemme mukaan hyvä ja helppo vaihtoehto pitkäaikaissäästämiseen (sijoitushorisontti yli 10 vuotta). Digitaalinen sijoitusneuvonta oli nopea ja yksinkertainen prosessi.  Sijoittajan ei kannata kuitenkaan olettaa, että Smart-rahastot olisivat kaikissa markkinatilanteissa menestyvä tuottoautomaatti. Salkut soveltuvat pitkäaikaissäästämiseen, eivät lyhytaikaisiin sijoituksiin, eivätkä näkemyksenottoon.

Olisimme kaivanneet syvällisempää tietoa rahaston allokaatiostrategiasta. Miten omaisuusluokkien painoja muutetaan kuukausittain? Entä omaisuusluokkien sisällä? Onko sijoituskohteiden painot laskettu Markowitzin kehittämällä portfolion optimointimenetelmällä? Jos on, niin miten optimointimallin herkät muuttujat, volatiliteetti ja korrelaatiomatriisi, on estimoitu? ETF-maailmasta tutut laajemmat englanninkieliset white paperit strategian tiimoilta olisivat tervetullut lisä. Myös Smart-rahastojen avaintietoesite on heikosti suomennettu.

Kenelle Smart-rahastot sopivat?

Smart-rahastot soveltuvat pitkäntähtäimen säästämisvaihtoehdoksi henkilölle, joka haluaa uudenlaisen kokonaisratkaisun. Verrattuna supersuosittuihin Nordnetin Superrahastoihin Smart-rahastoissa on eri riskitason vaihtoehtoja ja niissä on laajempi hajautus.

Miten sijoitus tehdään?

Ennen sijoitusta Nordnetissä esitetään muutamia kysymyksiä, jotka liittyvät tavoitteisiin, joita sinulla on pääomallesi, millainen taloudellinen tilanteesi on ja miten paljon riskiä olet valmis ottamaan.

Neuvonnan suorittamisen jälkeen voit ostaa sinulle suositeltua Nordnet Smart -rahastoa seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Neuvonta on digitaalinen ja algoritmeihin perustuva prosessi, mikä tarkoittaa, että yksikään ihminen ei ole osallistunut neuvonnan antamiseen. Kysymyksiin vastattuasi digitaalinen prosessi suosittelee sijoittajalle rahastoa, joka voi olla Smart 5, 10 tai 15. Vastaukseksi voi myös tulla, ettei neuvonta suosittele sijoittajalle mitään rahastoa.

Tämän jälkeen sijoittaja tekee haluamansa suuruisen sijoituksen suositeltuun rahastoon.

Katso Nordnet Smart -salkut!

Investment Intelligence Oy tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa analyysin mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Analyysi toteutettu yhteistyössä Nordnetin kanssa.Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.Softwet sijoita!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


FI_Free_stocks

YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
TrialboxNew call-to-action
New call-to-action
Sijoitusyhtiön perustaminen -WEBINAARI ke 29.9. klo 17 REKISTERÖIDY
New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy