Mallisalkkujen kuvaajien tulkinta

mallisalkku

Näin tulkitset mallisalkkujen kuvaajia.

mallisalkku

Salkun kehitys

Indeksoitu tuotto

Vasen y-akseli. Lähtötaso on 100 pistettä. Mikäli salkun indeksiluku on 130 tarkoittaa se, että salkku on noussut 30 % lähtötasosta.

Suhteellinen tuottokehitys

Oikea y-akseli. Kertoo salkun indeksiluvun suhteessa vertailusalkun/-indeksin indeksilukuun tiettynä ajan hetkenä. Mikäli salkun indeksiluku on 110 ja vertailusalkun indeksiluku on 100, suhteellinen tuottokehitys on 1,1. Mikäli sininen alue on nouseva, kertoo se, että salkku menestyy vertailusalkkua paremmin sillä aikavälillä. Mikäli sininen alue on laskeva, salkku häviää vertailusalkulle kyseisenä aikana.

Tuottoero

Kumulatiivinen tuottoero

Kertoo salkun tuoton erotuksen vertailusalkun tuottoon nähden koko vertailujaksolta. Mikäli kumulatiivinen tuottoero on 14 %, tarkoittaa se, että salkku on tuottanut vertailujaksolla 14 % enemmän kuin vertailusalkku.

12 kuukauden liukuva tuottoero

Kertoo salkun tuoton erotuksen vertailusalkun tuottoon nähden viimeiseltä 12 kk:lta. Kuvaaja kertoo, kuinka monta prosenttia salkku on voittanut / hävinnyt vertailusalkulleen edellisen 12 kuukauden aikana.

Riski

Kurssivaihtelu eli volatiliteetti

Kertoo salkun tuottojen keskihajonnan vuositasolla. Mitä suurempi volatiliteetti, sitä suurempi on sijoitussalkun kurssivaihtelun riski.

Korrelaatio salkun kanssa

Korrelaatio

Kuvaa salkun ja salkun sisältämän yksittäisen sijoituskohteen välistä riippuvuutta. Mitä lähempänä korrelaatio on nroa 1, sitä vahvempi on riippuvuus.

Jos salkussa on kymmenen sijoituskohdetta, jokaisen sijoituskohteen ja salkun välisestä korrelaatiosta on muodostettu kuvaaja. Mitä kauempana kuvaajat ovat nrosta 1, sitä paremmin salkku on hajautettu.

Korkosalkun riskimittarit

Luottoriski

Luottoriski mittaa riskiä siitä, että velallinen jättää maksamatta korot ja/tai velan lyhennykset. Arvioimme luottoriskiä skaalalla 1-3. Luokkaan 1 kuuluvat hyvän luottoluokituksen valtionlainoja sisältävät ETF:t. Luokkaan 2 kuuluvat hyvän luottoluokituksen yrityslainoja sisältävät ETF:t. Luokkaan 3 kuuluvat riskilainaluokkaan painottuvat ETF:t.

Korkoriski

Korkoriski mittaa lainan herkkyyttä markkinakorkojen muutokseen. Modifioitu duraatio kertoo likimääräisen prosentuaalisen muutoksen lainan hinnassa korkotason muuttuessa yhdellä prosentilla muiden tekijöiden pysyessä ennallaan. Jos modifioitu duraatio on 2 ja markkinakorko nousee (laskee) yhdellä prosentilla, lainan markkinahinta laskee (nousee) noin kaksi prosenttia. Skaala 1-3. Luokkaan yksi kuuluvat ETF:t, joiden modifioitu duraatio on alle 2,5. Luokkaan 2 kuuluvat ETF:t, joiden modifioitu duraatio on välillä 2,5-6. Luokkaan 3 kuuluvat ETF:t, joiden modifioitu duraatio on suurempi kuin 6.

Kaikki ETF-tarjoajat eivät ilmoita modifioitua duratiota, jolloin olemme käyttäneet lähintä sitä vastaavaa ilmoitettua suuretta tai arvioineet/laskeneet sen itse. Sijoittajan kannattaa aina tarkastaa ETF:n tarjoajan kotisivuilta oikea tieto.

Valuuttariski

Valuuttariski mittaa sijoituksen altistumista vieraan valuutan kurssimuutoksille. Skaala 1-3. Luokkaan yksi kuuluvilla ETF:llä sijoitukset ovat euromääräisiä. Luokkaan 2 kuuluvilla ETF:llä sijoitukset ovat länsivaluuttamääräisiä tai muiden hyvän luottoluokituksen valtioiden valuutassa. Luokkaan 3 kuuluvilla ETF:llä sijoitukset ovat muissa, kuin luokkaan 1 tai 2 kuuluvissa valuutoissa.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy